Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Pensiynau buddsoddi personol (SIPPs)

Mae pensiynau buddsoddi personol (SIPP) yn gweithio mewn ffordd debyg i bensiwn personol safonol. Fodd bynnag, mae rhai cynlluniau yn rhoi dewis llawer ehangach i chi o fuddsoddiadau - rydych yn eu rheoli'ch hun neu gyda chymorth ymgynghorydd ariannol.

Beth yw SIPP?

Mae pensiwn buddsoddi personol (SIPP) yn bensiwn ‘lapiwr’ sy’n caniatáu i chi gynilo, buddsoddi ac adeiladu cronfa o arian ar gyfer pan fyddwch yn ymddeol. Mae'n fath o bensiwn personol ac mae'n gweithio mewn ffordd debyg i bensiwn personol safonol. Y prif wahaniaeth yw, gyda SIPP, bod gennych fwy o hyblygrwydd gyda'r buddsoddiadau y gallwch eu dewis.

Sut mae SIPPs yn wahanol?

Gyda SIPP, rydych yn dewis a rheoli'ch buddsoddiadau eich hun neu'n talu ymgynghorydd ariannol awdurdodedig i'ch helpu.

Gan mai chi sy'n rheoli, gallwch wneud newidiadau ac ychwanegiadau i'ch buddsoddiadau mor aml ag y dymunwch.

Gall SIPPs gynnig opsiynau buddsoddi llawer ehangach na mathau eraill o bensiwn.

Gall yr opsiynau buddsoddi ehangach ganiatáu i chi fuddsoddi mewn ystod eang o asedau, gan gynnwys:

 • cyfranddaliadau cwmnïau (y DU a thramor)
 • buddsoddiadau ar y cyd - fel cwmnïau buddsoddi penagored (OEICs) ac ymddiriedolaethau uned
 • ymddiriedolaethau buddsoddi
 • eiddo a thir - ond nid y mwyafrif o eiddo preswyl.

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr - mae gwahanol ddarparwyr SIPP yn cynnig gwahanol opsiynau buddsoddi.

Ni allwch ddefnyddio SIPP i fuddsoddi'n uniongyrchol mewn eiddo preswyl. Ond efallai y byddai'n bosibl buddsoddi mewn eiddo masnachol, fel swyddfeydd.

Neu, gallwch fuddsoddi'n anuniongyrchol trwy rai buddsoddiadau ar y cyd, fel ymddiriedolaethau buddsoddi eiddo tiriog (a elwir hefyd yn REITs).

Nid yw pob darparwr SIPP yn derbyn y math hwn o fuddsoddiad ac mae cyfyngiadau ar ddefnydd personol yn berthnasol.

Oni bai bod gennych brofiad o reoli buddsoddiad, mae'n bwysig defnyddio ymgynghorydd ariannol rheoledig i helpu i ddewis a rheoli eich buddsoddiadau SIPP.

Os ydych yn buddsoddi heb gyngor, rydych yn llai tebygol o gael eich diogelu os aiff pethau o chwith.

Rheolau pensiwn SIPP

Rydych yn rheoli faint rydych yn ei gynilo a pha mor aml.

Gallech ddewis gwneud cyfraniadau rheolaidd neu dalu cyfandaliadau wrth i chi ddewis. Gall cyflogwr hefyd wneud cyfraniadau i'ch pensiwn.

Ydw i'n cael rhyddhad treth ar gyfraniadau i SIPP?

Mae cyfraniadau i SIPPs yn gymwys i gael rhyddhad treth. Mae hyn yn golygu bod eich cyfraniadau yn cael hwb gan daliad gan y llywodraeth.

Mae cyfraniadau a wnewch fel aelod yn derbyn rhyddhad treth incwm cyfradd sylfaenol yn y ffynhonnell, yn ddarostyngedig i rai amodau.

Er enghraifft, os cyfrannwch gyfandaliad o £2,000 i'ch SIPP, byddwch yn cael rhyddhad treth o £500 gan y llywodraeth, felly buddsoddir cyfanswm o £2,500 yn y SIPP.

Os ydych yn drethdalwr cyfradd uwch (40%), gallwch hefyd hawlio rhyddhad treth ychwanegol o hyd at £500 trwy eich ffurflen dreth hunanasesu, a hyd at £625 ychwanegol os ydych yn drethdalwr cyfradd ychwanegol (45%).

Mae cyfraddau rhyddhad treth trigolion yr Alban ychydig yn wahanol.

Mae cyfyngiadau i faint y gallwch chi ei gyfrannu, a faint o ryddhad treth y gallwch ei gael ar hyn, mewn unrhyw flwyddyn.

A allaf newid y swm yr wyf yn ei gynilo yn fy SIPP?

Ni ddylai hyn fod yn broblem fel rheol, ond gall eich darparwr roi gwybod i chi beth yw eich opsiynau.

Yn aml gallwch newid eich cyfraniadau ar-lein neu trwy lenwi ffurflen.

A allaf gynilo cyfandaliad yn fy SIPP?

Gallwch. Yn aml gallwch wneud hyn ar-lein ond efallai y bydd angen i chi gysylltu â'ch darparwr pensiwn os bydd angen i chi lenwi ffurflen.

A allaf gael SIPP a phensiwn gweithle?

Gallwch, gallwch gael y ddau. Os yw eich cyflogwr yn cyfateb unrhyw gyfraniadau ychwanegol rydych yn eu talu i  bensiwn gweithle, mae'n well rhoi eich arian i mewn yno yn gyntaf. Mae hynny oherwydd bod y cyfraniadau cyflogwr ychwanegol yn helpu i roi hwb i'ch cynilion.

Os ydych yn ystyried sefydlu SIPP fel y gallwch wneud cyfraniadau ychwanegol y tu allan i'ch pensiwn gweithle, mae'n syniad da cymharu'r costau a'r taliadau, oherwydd gallai fod yn rhatach cyfrannu at eich pensiwn gweithle presennol.

A yw SIPP yn gynllun pensiwn cofrestredig?

Ydy, mae SIPPs wedi bod yn bensiynau cofrestredig ers 2006.

A yw cynilo i mewn i SIPP yn effeithio ar fy lwfans oes neu lwfans blynyddol?

Mae SIPPs yn effeithio ar eich lwfans oes a lwfans blynyddol yn yr un ffordd â phensiynau cyfraniadau wedi'u diffinio eraill.

Ffioedd a thaliadau

Mae SIPPs yn amrywio - o ‘gost isel’ gyda llai o opsiynau buddsoddi, i SIPPs ‘llawn’ gydag opsiynau buddsoddi ehangach a mwy cymhleth a strwythurau codi tâl uwch.

Gallai ffioedd gynnwys:

 • taliadau sefydlu
 • ffigurau taliadau parhaus ar gyfer y buddsoddiadau
 • taliadau platfform neu wasanaeth (i gwmpasu gweinyddiaeth eich pensiwn)
 • taliadau gweinyddu blynyddol (mae rhai darparwyr yn cyfuno'r taliadau buddsoddi a gweinyddu)
 • ffioedd delio am fuddsoddi - gyda rhai ffioedd yn sefydlog ac eraill yn seiliedig ar ganran, yn dibynnu ar y darparwr.

Cyn cymryd SIPP, mae'n bwysig edrych o gwmpas a chymharu ffioedd. Ac i sicrhau eich bod yn deall yr effaith bosibl y gallai'r taliadau ei chael ar eich buddsoddiadau.

Beth yw fy opsiynau ar gyfer cymryd arian o SIPP?

O 55 oed (yn codi i 57 oed yn 2028), gallwch ddewis dechrau cymryd arian o'ch cronfa bensiwn trwy un o'r opsiynau a restrir isod, neu gyfuniad ohonynt.

Bydd yr opsiwn mwyaf addas i chi yn dibynnu ar eich oedran a'ch amgylchiadau personol.

Eich prif opsiynau yw:

 1. Cadw eich cynilion pensiwn lle maen nhw – a’u cymryd yn nes ymlaen.
 2. Defnyddio eich cronfa bensiwn i brynu incwm gwarantedig am oes, a elwir hefyd yn flwydd-dal oes. Neu gallwch brynu incwm am gyfnod penodol, a elwir hefyd yn blwydd-dal cyfnod penodol. Mae'r incwm o'r naill neu'r llall yn drethadwy, ond fel rheol gallwch ddewis cymryd hyd at 25% o'ch cronfa fel cyfandaliad di-dreth unwaith ac am byth ar y dechrau.
 3. Defnyddio eich cronfa bensiwn i roi incwm ymddeol hyblyg i chi. Gelwir hyn hefyd yn tynnu pensiwn i lawr. Gallwch gymryd y swm y caniateir i chi ei gymryd fel cyfandaliad di-dreth - hyd at 25% fel rheol. Yna gallwch ddefnyddio'r gweddill i roi incwm trethadwy rheolaidd i chi.
 4. Cymryd nifer o gyfandaliadau. Fel arfer, bydd y 25% cyntaf o bob tynnu arian allan o'ch cronfa yn ddi-dreth. Mae'r gweddill yn drethadwy.
 5. Cymryd eich cronfa bensiwn ar yr un pryd. Fel arfer, bydd y 25% cyntaf yn ddi-dreth ac mae'r gweddill yn drethadwy.
 6. Cymysgu eich opsiynau - dewiswch unrhyw gyfuniad o'r uchod, drwy ddefnyddio gwahanol rannau o'ch cronfa neu gronfeydd ar wahân.

Ydy SIPPs yn iawn i chi?

Gall unrhyw un o dan 75 oed yn y DU ddechrau SIPP, ac nid oes terfynau oedran ar gyfer trosglwyddo cronfeydd pensiwn eraill i un.

Fodd bynnag, mae SIPPS yn gyffredinol yn fwy addas os ydych yn deall marchnadoedd ariannol ac yn barod i dreulio amser yn ymchwilio ac yn rheoli eich buddsoddiadau. Neu’n gallu fforddio talu ymgynghorydd ariannol i wneud hyn ar eich rhan.

Os oes gennych fynediad at bensiwn gweithle, mae fel arfer yn gwneud synnwyr ariannol i roi eich arian i mewn i hynny yn gyntaf, yn enwedig gan fod eich cyflogwr hefyd yn cyfrannu.

Cofiwch y gall buddsoddiadau ostwng yn ogystal â chodi. Felly os ydych am reoli SIPP eich hun, mae angen i chi hefyd fod yn barod i gymryd cyfrifoldeb am eich penderfyniadau os aiff pethau o chwith.

Os nad yw hyn yn swnio fel chi, neu os oes gennych unrhyw amheuaeth, siaradwch ag ymgynghorydd ariannol rheoledig a fydd yn gallu cynghori a yw SIPPs yn addas.

Gallant hefyd eich helpu i ddewis un a rheoli cronfeydd SIPP.

Pan fyddwch yn penderfynu bod pensiwn yn iawn i chi, gallwch:

 • mynd yn uniongyrchol at y cwmnïau sy'n eu gwerthu, cymharu eu cynhyrchion a phenderfynu eich hun o ran p’un i'w ddewis. Byddwch yn ymwybodol, os gwnewch y penderfyniad anghywir a bod y cynnyrch a ddewiswch yn anaddas, rydych yn llai tebygol o allu cwyno. Gwiriwch y Gofrestr o Wasanaethau Ariannol (Agor mewn ffenestr newydd) (Opens in a new window) i sicrhau bod y cwmni wedi'i gofrestru ac yn ddiogel.
 • defnyddio ymgynghorydd ariannol rheoledig a fydd yn cymharu cynhyrchion ar y farchnad ac yn gwneud argymhelliad yn bersonol i chi.
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.