Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Trosglwyddiadau pensiwn y DU

Os ydych yn gadael eich cynllun pensiwn ble y mae, mae beth rydych wedi’i groni yn eiddo i chi.  Food bynnag, gallwch, fel arfer ei symud i gynllun pensiwn arall.

Pam byddech yn penderfynu symud eich pensiwn?

Mae llawer o resymau pam y gallai fod yn syniad da symud eich pensiwn o un cynllun i'r llall. Mae'r rhain yn cynnwys:

I gadw'ch pensiynau ynghyd

A ydych newydd symud swyddi, neu symud swyddi yn y gorffennol a chronni pensiynau mewn gwahanol leoedd? Yna gallai dod â hwy ynghyd eu gwneud yn haws eu rheoli.

Bydd hyn yn golygu:

 • bod gennych un darparwr neu weinyddwr cynllun i ddelio ag ef
 • bod gennych ddim ond i un lle y mae rhaid i chi fynd i gael gwybodaeth a gwneud cyfarwyddiadau ar eich pensiwn
 • eich bod yn debygol o dderbyn un set o waith papur.

I ostwng y taliadau rydych yn eu talu

Efallai y gallwch gael cynnig gwell gan ddarparwr arall.

Mae rhai darparwyr pensiwn yn cynnig taliadau gwell y mwyaf sydd gennych â hwy. Ac mewn rhai achosion, lle maent yn cynnig platfform, gall hyn gynnwys arian sydd gennych mewn cynhyrchion eraill hefyd - fel ISAs.

I gael mynediad i wahanol opsiynau buddsoddi

Mae pensiynau'n cynnig llawer o wahanol opsiynau buddsoddi.

Maent yn amrywio o gynnig nifer fach o opsiynau buddsoddi i lawer, ac mae eraill yn cynnig opsiynau buddsoddi mwy arbenigol – fel yr opsiwn i fuddsoddi'n uniongyrchol mewn cyfranddaliadau neu eiddo.

Gallai symud eich pensiwn i ddarparwr arall roi mynediad i chi at opsiynau buddsoddi sy'n gweddu'n well i'ch anghenion.

I gael mynediad at wahanol opsiynau a nodweddion

Mae gwahanol gynhyrchion yn cynnig gwahanol opsiynau a nodweddion. Gall y rhain gynnwys:

 • y gallu i dalu incwm ymddeol hyblyg i chi
 • rheoli eich cyfrif ar-lein
 • mynediad i wybodaeth ac offer a all eich helpu i reoli a gwneud penderfyniadau am eich pensiwn.

Gallai symud eich pensiwn roi mynediad i chi at opsiynau a nodweddion sy'n gweddu'n well i'ch anghenion.

I ganiatáu i chi ddefnyddio'ch pensiwn mewn ffordd sy'n gweddu'n well i'ch anghenion ariannol ehangach ar ôl ymddeol

Nid yw pob pensiwn yn cynnig yr holl opsiynau i gymryd arian o'ch pensiwn. Er enghraifft, nid yw pob darparwr pensiwn yn cynnig incwm ymddeol hyblyg lle gallwch sefydlu incwm rheolaidd. Efallai y bydd rhaid i chi symud eich pensiwn i allu gwneud hyn.

A ydych mewn cynllun buddion wedi’u diffinio lle mae'r incwm yn sefydlog am weddill eich oes? Yna efallai y bydd angen mwy o hyblygrwydd arnoch neu'n poeni am yr arian sy'n cael ei golli os byddwch farw yn gynnar yn eich ymddeoliad.

Gallai symud eich pensiwn i bensiwn cyfraniad wedi’i ddiffinio fod yn opsiwn da i chi, ond yn y rhan fwyaf o achosion ni fydd hynny'n wir.

Ni allwch drosglwyddo'ch pensiwn i rywun arall

Mae llawer o bobl yn gofyn a allant drosglwyddo eu pensiwn i berson arall, ond nid yw hyn yn bosibl. Os ydych yn marw, efallai y bydd eich pensiwn yn daladwy i rywun arall, ac os bydd ysgariad neu ddiddymiad, gall rhan o'ch pensiwn hefyd fynd at eich cyn-bartner.

Beth dylwn feddwl amdano cyn symud pensiwn?

Yn y DU, mae dau brif fath o bensiynau.

Pensiwn buddion wedi’u ddiffinio

Mae'r cynllun pensiwn hwn yn talu incwm ymddeol yn seiliedig ar eich cyflog a pha mor hir rydych wedi gweithio i'ch cyflogwr.

Mae pensiynau buddion wedi’u ddiffinio yn cynnwys cynlluniau pensiwn ‘cyflog terfynol’ a ‘chyfartaledd gyrfa’.

Yn gyffredinol, dim ond o gynlluniau pensiwn gweithle sector cyhoeddus neu hŷn y maent ar gael bellach.

Pensiwn cyfraniad wedi’i ddiffinio

Dyma gynllun pensiwn sy'n cronni pot pensiwn i dalu incwm ymddeol i chi yn seiliedig ar faint rydych chi a/neu'ch cyflogwr yn ei gyfrannu a faint mae hyn yn tyfu.

Gelwir y rhain hefyd yn gynlluniau ‘prynu arian’, ac maent yn cynnwys pensiynau gweithle a phersonol.

Yn dibynnu ar y math o bensiwn sydd gennych, mae gwahanol opsiynau ar gael i chi a gwahanol ystyriaethau y mae rhaid i chi ystyried.

Symud dramor?

Os ydych yn symud dramor efallai hoffech ystyried trosglwyddo'ch pensiwn dramor hefyd.

Symud yn ôl i'r DU o dramor?

A ydych wedi adeiladu pensiwn mewn gwlad arall, bellach yn byw yn y DU ac yn ystyried trosglwyddo hwn i'r DU?

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.