Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Esbonio Cymorth i Gynilo

Beth yw cyfrif Cymorth i Gynilo?

Mae’r cyfrif Cymorth i Gynilo yn gyfrif cynilo arbennig y gallwch ei agor yn unig gyda’r banc NS&I a gefnogir gan y Llywodraeth.

Gallwch gynilo rhwng £1 a £50 yn y cyfrif bob mis a chael y cyfrif am hyd at bedair blynedd.

Yn wahanol i gyfrif cynilo arferol, nid yw’r cyfrif Cymorth i Gynilo yn talu llog, ond yn hytrach mae’n talu bonws hael gan y Llywodraeth.

Os ydych yn parhau i dalu i mewn i'r cyfrif cynilo; ar ôl dwy flynedd a phedair blynedd, bydd y Llywodraeth yn talu bonws o 50% o’ch balans uchaf drwy gydol yr amser hwnnw.

Os cynilwch yr uchafswm o £50 y mis mae’n golygu ar ôl dwy flynedd y byddech wedi cynilo £1,200 o’ch arian eich hun a byddech yn gymwys i gael bonws di-dreth y Llywodraeth o £600. Parhewch i gynilo’r uchafswm a byddwch yn ennill bonws arall gan y Llywodraeth o £600 ar ôl pedair blynedd.

Gallwch gael mynediad at eich cynilion unrhyw bryd drwy eich cyfrif ar-lein neu drwy ap HMRC er y gall gymryd hyd at dri diwrnod gwaith i godi arian.

Pwy all gael cyfrif Cymorth i Gynilo?

Gallwch ymgeisio am gyfrif Cymorth i Gynilo os:

 • Ydych yn cael Credyd Treth Gwaith.
 • Oes gennych hawl i Gredyd Treth Gwaith, ac eich bod yn cael Credydau Treth Plant.
 • Ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol a gwnaethoch ennill isafswm o £658.64 yn ystod eich cyfnod asesu diwethaf.

Rhaid eich bod yn byw yn y DU, neu os ydych dramor, yn y lluoedd arfog, gwas i'r goron, neu'n briod neu'n bartner sifil i'r naill un.

Os byddwch yn cau’ch cyfrif, ni fyddwch yn gallu ei ailagor nac agor un newydd.

Mae’r cyfrifon yn para pedair blynedd, â thaliadau bonws o hyd at 50% ar gynilion ar ôl dwy a phedair blynedd.

A yw cyfrif Cymorth i Gynilo yn addas i mi?

Gallai cyfrif Cymorth i Gynilo fod yn addas i chi os:

 • Gallwch fforddio (neu'n cynllunio i wneud) taliadau rheolaidd heb effeithio’n negyddol ar eich safonau byw.

Efallai na fydd yn addas i chi os:

 • Y byddwch yn cael anhawster wrth fodloni ymrwymiadau dyledion dyledus, yn enwedig dyledion blaenoriaeth fel Treth Gyngor.

Os benderfynwch nad ydych eisiau parhau i dalu mewn i’r cyfrif Cymorth i Gynilo, neu na allwch gynilo am gyfnod o amser, mae’n werth cadw’r cyfrif ar agor. Y rheswm dros hyn yw os bydd y cyfrif yn cael ei gau, ni allwch fyth ei ailagor ac ni fyddwch yn cael unrhyw daliadau bonws. Os byddwch yn ei gadw’n agored, byddwch o leiaf yn derbyn taliadau bonws ar eich cynilion cymwys.

Sut gallaf agor cyfrif Cymorth i Gynilo?

Gallwch wneud cais am gyfrif Cymorth i Gynilo ar-lein, drwy Borth y LlywodraethYn agor mewn ffenestr newydd Ni fydd angen i chi gyflwyno unrhyw waith papur gan y bydd Cyllid a Thollau EM (HMRC) yn asesu eich cymhwysedd.

Os ydych yn cael trafferth gwneud cais ar-lein gallwch ffonio gwasanaeth Cymorth i Gynilo HMRC ar 0300 322 7093 (dydd Llun i ddydd Gwener, 10am–6pm). Sicrhewch fod eich rhif Yswiriant Gwladol wrth law cyn i chi ffonio.

Bydd eich cyfrif Cymorth i Gynilo yn cael ei gadw gyda Chynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I). Gallwch reoli eich cyfrif ar wefan GOV.UKYn agor mewn ffenestr newydd neu drwy ap HMRC Yn agor mewn ffenestr newydd os oes gennych ffôn clyfar.

Ond bydd angen cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu arnoch i dalu arian i mewn i’r cyfrif Cymorth i Gynilo ac i dderbyn eich taliadau bonws.

Sut rwyf yn rheoli fy nghyfrif Cymorth i Gynilo?

Ar ôl ei agor, gallwch reoli'ch cyfrif Cymorth i Arbed ar-lein trwy fynd i GOV.UK neu trwy'r ap HMRC sydd ar gael i'w lawrlwytho am ddim ar gyfer iOS neu Android.

Byddwch yn derbyn rhif cyfrif a chod didoli er mwyn i chi dalu arian i’r cyfrif.

Byddwch hefyd yn derbyn pecyn croeso gan HMRC pan fydd eich cyfrif wedi’i agor.

Byddwch yn derbyn rhif cyfrif a chod didoli er mwyn i chi allu talu arian i mewn i’r cyfrif.

Byddwch hefyd yn cael pecyn croeso gan CThEM pan agorir eich cyfrif.

Beth os nad oes gennyf fynediad i'r rhyngrwyd?

Mae Cymorth i Gynilo’n gwneud darpariaethau ar gyfer pobl sydd wedi'u gwahardd yn ddigidol fel eu bod yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

Mae gwasanaeth ffôn, ar gael i gwsmeriaid na allant ddefnyddio'r gwasanaeth digidol neu sydd angen cymorth ar ôl agor cyfrif.

Rhif y llinell gymorth yw 0300 322 7093 (dydd Llun i ddydd Gwener, 10am–6pm).

Faint y gallaf i ei dalu i fy nghyfrif Cymorth i Gynilo?

Gallwch dalu unrhyw swm i mewn o isafswm o £1 hyd at uchafswm o £50 y mis. Cyn belled nad ydych yn mynd y tu hwnt i'r terfyn misol o £50, gallwch dalu i mewn i'r cyfrif gymaint o weithiau ag y dymunwch.

Y ffordd hawsaf o wneud hyn yw trefnu gorchymyn sefydlog o’ch cyfrif banc. Mae hyn yn golygu na fyddwch yn colli taliad.

Gallwch hefyd wneud taliadau unigol o’ch banc i’ch cyfrif Cymorth i Gynilo, neu trwy ddefnyddio’ch cerdyn debyd.

Bydd taliadau fel arfer yn ymddangos yn y cyfrif o fewn 24 awr.

Nid oes cosb os na allwch gynilo bob mis, ond bydd hyn yn effeithio ar eich taliad bonws uchaf.

Os byddwch yn colli taliad, neu’n talu llai na’r uchafswm o £50, ni allwch ordalu na thalu mwy yn ddiweddarach. Y swm uchaf y gallwch ei dalu yn ystod unrhyw un mis yw £50.

A allaf godi arian o fy nghyfrif Cymorth i Gynilo?

Gallwch. Gellir codi arian o’ch cyfrif Cymorth i Gynilo i’ch cyfrif banc enwebedig a bydd yn cymryd tua thridiau. Serch hynny, gallai hyn effeithio ar eich taliad bonws.

Sut mae taliad bonws Cymorth i Gynilo yn cael ei gyfrifo?

Mae cyfrifon Cymorth i Gynilo yn para am bedair blynedd o’r diwrnod y byddwch yn derbyn eich rhif cyfrif â thaliadau bonws yn cael eu gwneud ar ôl dwy flynedd ac ar ddiwedd y pedair blynedd.

Gall y taliad bonws fod hyd at 50% o’r hyn rydych yn ei dalu i mewn a bydd yn cael ei dalu i’ch cyfrif banc enwebedig, ac nid eich cyfrif Cymorth i Gynilo.

Nid yw'r cynilion yn y cyfrif na'r taliad bonws yn destun treth.

Ar ôl dwy flynedd

Ar ôl dwy flynedd, byddwch yn derbyn taliad bonws o 50% o'r balans uchaf rydych yn ei gyflawni yn y cyfnod hwn. Telir y bonws hwn i'ch cyfrif banc, nid i'ch cyfrif Cymorth i Gynilo.

Er enghraifft, os yw'r balans uchaf yn ystod y ddwy flynedd gyntaf yn £500, byddwch yn derbyn taliad bonws o £250.

Telir y bonws ar y balans uchaf yn ystod y ddwy flynedd, felly hyd yn oed os tynnwch ychydig o arian o'ch cyfrif Cymorth i Arbed, cyfrifir y bonws ar y balans uchaf.

Os llwyddwch i gynilo’r uchafswm o £50 y mis, ar ôl dwy flynedd byddwch wedi cynilo £1,200 ac yn cael taliad bonws o £600.

Ar ôl pedair blynedd

Ar ôl pedair blynedd, byddwch yn derbyn bonws arall o 50% o’r gwahaniaeth rhwng y balans uchaf a gyflawnwyd yn ystod y ddwy flynedd gyntaf a’r balans uchaf yn ystod y drydedd a’r bedwaredd flwyddyn.

Er enghraifft, os mai’r balans uchaf ar ôl y ddwy flynedd gyntaf yw £500 a’r balans uchaf yn yr ail ddwy flynedd yw £900, bydd y bonws yn cael ei gyfrifo ar y £400 o wahaniaeth. Felly, yn yr achos hwn, byddwch yn derbyn ail fonws o £200.

Os llwyddwch i gynilo’r uchafswm o £50 y mis, ar ôl pedair blynedd byddwch wedi cynilo £1,200 arall a chael taliad bonws arall o £600.

Uchafswm cyfanswm y bonws y gallech ei dderbyn yw £1,200 (£600 ar ôl dwy flynedd a £600 ar ôl pedair blynedd).

Beth sy’n digwydd i fy nghyfrif Cymorth i Gynilo ar ôl pedair blynedd?

Ar ôl pedair blynedd, bydd eich cyfrif Cymorth i Gynilo yn cael ei gau.

Bydd yr arian sydd wedi’i gynilo yn y cyfrif, ynghyd â’r taliad bonws terfynol, yn cael ei dalu i’ch cyfrif banc enwebedig.

A ddylwn ddefnyddio fy nghyfrif Cymorth i Gynilo fel fy byffer argyfwng?

Gellir defnyddio'ch cyfrif Cymorth i Gynilo fel cyfrif cynilo argyfwng. Ond mae'n bwysig cofio y gall tynnu arian yn ôl gymryd tridiau a bydd unrhyw arian y byddwch yn ei dynnu yn effeithio ar eich taliad bonws.

Y peth gorau yw cael cyfrif ar wahân ar gyfer argyfyngau lle gallwch gael gafael ar yr arian ar unwaith.

Sut y bydd Cymorth i Gynilo yn effeithio ar fy nhaliadau budd-dal?

Os ydych yn hawlio Credyd Treth Gwaith, ni fydd yr arian yn eich cyfrif Cymorth i Gynilo’n effeithio ar eich taliadau budd-dal.

Os ydych ar Gredyd Cynhwysol neu'n hawlio Budd-dal Tai, ni fydd yr arbedion yn effeithio'n awtomatig ar eich taliadau budd-dal. Ond os yw'r arian yn eich cyfrif Cymorth i Gynilo, ynghyd ag arbedion eraill, yn mynd dros £6,000, gallai eich taliad gael ei effeithio.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf bellach yn gymwys i gael Credydau Treth neu Gredyd Cynhwysol?

Dim byd. Os oeddech yn gymwys ac wedi agor cyfrif Cymorth i Gynilo, bydd yn aros ar agor am y cyfnod llawn o bedair blynedd. Dim ond ar y diwrnod y gwnewch gais y mae rhaid i chi fod yn gymwys.

Beth os oes gennyf ddyledion?

Nid yw bod â dyledion yn eich atal rhag agor cyfrif Cymorth i Gynilo.

Ond os oes gennych ddyledion, yn enwedig dyledion â blaenoriaeth fel ôl-ddyledion Treth Gyngor, gallai fod yn syniad da ystyried talu'r rhain yn gyntaf cyn agor cyfrif Cymorth i Gynilo.

Beth os byddaf yn gadael y wlad?

Os ydych yn hawlio Credyd Treth Gwaith ac yn gadael y DU am lai nag wyth wythnos, neu ar Gredyd Cynhwysol ac yn gadael y DU am lai na phedair wythnos, ni fydd hyn yn effeithio ar eich cyfrif Cymorth i Gynilo

Efallai y gallwch adael y wlad am chwe mis heb unrhyw effaith os ydych, eich partner neu blentyn yn cael triniaeth feddygol, rydych yn forwr neu'n weithiwr olew ar silff gyfandirol y DU, neu oherwydd eich bod allan o'r DU oherwydd mae'ch partner, plentyn neu berthynas agos wedi marw.

Os ydych, neu'ch partner yn gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU, neu'n Wasanaethwr y Goron, yna gallwch barhau i ddefnyddio'ch cyfrif Cymorth i Gynilo tra byddwch dramor.

A fydd Cymorth i Gynilo yn effeithio ar fy statws credyd?

Na, ond mae cael cynilion yn eich helpu i osgoi problemau ariannol, a all gael effaith gadarnhaol ar eich statws credyd.

Os nad oes gennych byffer cynilo, efallai y byddwch yn cael trafferth â threuliau annisgwyl, a allai arwain at daliadau hwyr neu fethiant. Gallai hyn effeithio'n negyddol ar eich statws credyd.

A all HMRC adennill arian o fy nghyfrif Cymorth i Gynilo?

Mae gan HMRC bwerau cyfreithiol i adennill dyledion yn uniongyrchol o unrhyw gyfrif banc yn y DU. Ond dim ond mewn nifer fach o achosion y caiff ei ddefnyddio fel dewis olaf. Nid yw cyfrifon Cymorth i Gynilo yn wahanol i unrhyw ased cyfalaf arall.

Beth os oes gennyf broblemau â’m cyfrif Cymorth i Gynilo?

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.