Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth i’w wneud pan fydd eich cyfrif Cymorth i Gynilo yn cau

Os ydych wedi agor cyfrif Cymorth i Gynilo yn y pedair blynedd diwethaf, fe fydd yn cyrraedd aeddfedrwydd yn fuan ac yn cau. Dyma beth sydd yn digwydd nesaf a rhai o’r opsiynau o ble y gallwch roi eich arian.

Beth sy'n digwydd pan fydd fy nghyfrif Cymorth i Gynilo yn cyrraedd aeddfedrwydd?

Ar ôl pedair blynedd, bydd eich cyfrif Cymorth i Gynilo yn cau. Pan fydd yn cau, ni fyddwch yn gallu ei ailagor nac agor un newydd. 

Bydd yr arian yn eich cyfrif, ynghyd â'r taliad bonws terfynol, yn cael ei dalu i'r cyfrif enwebedig a ddewisoch pan wnaethoch agor eich cyfrif Cymorth i Gynilo.  

Gallwch ddiweddaru manylion eich cyfrif enwebedig ar unrhyw adeg cyn i'ch cyfrif Cymorth i Gynilo gyrraedd aeddfedrwydd os nad ydych wedi dewis cyfrif neu eisiau i'ch arian gael ei dalu i gyfrif gwahanol.

Ond hyd yn oed pan fydd eich cyfrif Cymorth i Gynilo wedi cau, nid yw'n golygu bod angen i chi roi'r gorau i gynilo neu wario'r holl arian.

Ble gallaf roi fy arian pan fydd fy nghyfrif Cymorth i Gynilo yn cau?

Os ydych wedi mwynhau mynd i'r arfer o gynilo, neu os ydych wedi sylweddoli ei bod yn dda cael rhywfaint o gynilion brys am ddiwrnod glawog nid oes dim rhaid i chi stopio pan fydd eich cyfrif Cymorth i Gynilo yn cau. 

Gallwch wrth gwrs adael eich arian yn y cyfrif banc enwebedig y cafodd ei dalu iddo pan gaeodd eich cyfrif Cymorth i Gynilo.  

Fodd bynnag, mae digon o leoedd eraill y gallwch roi eich arian lle gallech ennill rhywfaint o log neu ennill gwobrau. Dyma rai o'ch opsiynau.

Cyfrifon cynilo mynediad hawdd

Fe'i gelwir hefyd yn gyfrifon cynilo mynediad ar unwaith, mae'r rhain yn gyfrifon sy'n talu llog ac yn caniatáu i chi dynnu arian yn ôl pryd bynnag y mae ei angen arnoch.  

Gallwch arbed cyn lleied neu gymaint ag y dymunwch bob mis. Yn aml gallwch agor cyfrif â blaendal cychwynnol o gyn lleied â £1. 

Cyfrifon cynilo rheolaidd

Gyda chyfrif cynilo rheolaidd, rydych yn ymrwymo i dalu swm penodol bob mis.  

Yn gyfnewid am hyn, byddwch fel arfer yn cael cyfradd llog uwch nag a gewch â chyfrif cyfredol neu gyfrif cynilo cyffredin.

Cyfrifon cynilo cyfradd sefydlog

Mae bondiau cynilo (neu gyfrifon) cyfradd sefydlog yn gyfrifon cynilo sy'n talu llog a gynigir gan fanciau, cymdeithasau adeiladu, ac undebau credyd am gyfnod penodol o amser.  

Rydych fel arfer yn cael cyfradd llog uwch nag o gyfrifon cynilo mynediad ar unwaith. 

Fodd bynnag, mae eich arian wedi ei gloi i ffwrdd sy'n golygu na allwch fel rheol gael gafael arno'n hawdd mewn argyfwng heb dalu tâl cosb na cholli'r llog rydych wedi ei ennill.

ISAs ac arbedion di-dreth neu dreth-effeithlon eraill

Mae banciau, cymdeithasau adeiladu ac undebau credyd yn cynnig mynediad ar unwaith, cynilion rheolaidd ac ISAs arian parod cyfradd sefydlog, fel y mathau o gyfrif a restrir uchod.  

Gallech roi rhywfaint o'ch cynilion mewn cyfrif lle nad oes rhaid i chi dalu treth ar unrhyw log a enillir.  

ISA arian parod (ar gyfer pobl dros 16 oed) neu ISA Iau (ar gyfer plant dan 18 oed) yw'r rhai mwyaf adnabyddus o'r math hwn o gyfrif.  

Os byddwch yn agor ISA Iau i'ch plentyn, bydd yr arian yn cael ei gloi nes ei fod yn 18 oed. Mae unrhyw arian a delir i'r cyfrif yn eiddo i'r plentyn sy'n golygu na allwch gael gafael arno.  

Fodd bynnag, mae ISA Iau yn ffordd dda o ddechrau dysgu gwerth cynilo i'ch plant. Darganfyddwch fwy yn ein canllaw Sut i ddysgu plant am arian.

Bondiau premiwm a chyfrifon arbed gwobr

Mae rhai cymdeithasau adeiladu ac undebau credyd yn cynnig cyfrif arbed gwobr fel dewis arall yn lle ennill llog. Bob mis, mae gennych gyfle i ennill gwobr yn amrywio o £1,000 hyd at £100,000 ond nid ydych yn ennill unrhyw log ar eich cynilion.  

Fodd bynnag, gallai fod cyfyngiadau ar ba mor hawdd y gallwch gael gafael ar eich arian heb effeithio ar eich siawns o fynd i mewn i'r raffl.  

Fel arall, efallai yr hoffech ystyried Bondiau Premiwm. Mae'r rhain yn gynnyrch buddsoddi a gyhoeddir gan yr Arbedion a Buddsoddi Cenedlaethol (NS&I) a gefnogir gan y Llywodraeth.  

Yn wahanol i fuddsoddiadau eraill, lle rydych yn ennill llog neu incwm difidend rheolaidd, rydych yn cael eich cynnwys mewn raffl fisol lle gallwch ennill rhwng £25 a £1 miliwn yn ddi-dreth. 

Wrth gwrs, nid oes unrhyw sicrwydd y byddwch yn ennill gwobr.

Diogelu cynilion

Mae llawer o ddarparwyr cyfrifon banc yn dod o dan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS). 

Mae hyn yn golygu bod eich arian yn cael ei warchod os oes problem gyda'r darparwr neu os yw'n mynd i'r wal. 

Awgrymiadau ar gyfer mynd i'r arfer o gynilo

Efallai y byddwch yn dewis gwario'r arian o'ch cyfrif Cymorth i Gynilo. Ond mae rhai rhesymau da dros ddewis cynilo yn lle.

Mae hefyd yn syniad da ceisio neilltuo rhai arbedion ar gyfer argyfyngau. Darganfyddwch faint o arbedion brys sy’n ddigonol yn ein canllaw. 

Os oes gennych ddyled neu filiau eraill, yna mae'n debyg y byddwch am flaenoriaethu talu'r rhain cyn rhoi arian mewn cyfrif cynilo. 

A fydd yr arian yn fy nghyfrif Cymorth i Gynilo yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Os ydych yn hawlio Credyd Treth Gwaith, ni fydd yr arian yn eich cyfrif Cymorth i Gynilo yn effeithio ar eich taliadau budd-dal. 

Os ydych ar Gredyd Cynhwysol neu'n hawlio Budd-dal Tai, ni fydd y cynilion yn effeithio'n awtomatig ar eich taliadau budd-dal. Ond os yw'r arian yn eich cyfrif Cymorth i Gynilo, ynghyd â chynilion eraill, yn mynd dros £ 6,000, gallai’ch taliad gael ei effeithio.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.