Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Egluro benthyciadau wedi’u gwarantu a benthyciadau heb eu gwarantu

Mae benthyciad wedi’i warantu fel arfer yn golygu y gall y benthyciwr fynd â'ch cartref os na fyddwch yn ad-dalu. Mae benthyciadau personol heb eu gwarantu yn llai o risg, ond bydd dal angen i chi ad-dalu ar amser. Darganfyddwch sut mae'r benthyciadau hyn yn gweithio.

Egluro benthyciadau wedi’u gwarantu

Mae’r term ‘wedi’u gwarantu’ yn cyfeirio at y ffaith y bydd darparwr benthyciadau angen rhywbeth fel gwarant rhag ofn na fyddwch yn gallu ad-dalu’r benthyciad. Eich cartref fydd y warant fel arfer, ond gallai hefyd fod yn eich car, gemwaith neu asedau eraill.

Mae benthyciadau wedi’u gwarantu yn llai o risg i fenthycwyr oherwydd gallant adennill yr ased os na allwch wneud yr ad-daliadau. Bydd darparwyr benthyciad yn aml yn benthyca mwy a thros gyfnod hirach na fenthyciadau heb eu gwarantu, yn debygol ar gyfradd llog is. 

Manteision ac anfanteision benthyciadau wedi’u gwarantu

Manteision
 • Efallai y gallwch fenthyg mwy o arian nag y gallwch gyda benthyciad heb ei warantu

   

 • Efallai y bydd yn haws gael benthyciad wedi’i warantu na fenthyciad heb ei warantu – er enghraifft, os oes gennych sgôr credyd gwael neu rydych yn hunangyflogedig

Anfanteision
 • Mae’r benthyciad yn cael ei warantu ar eich cartref neu ased arall, y gallech golli os na allwch  dalu’ch ad-daliadau.

 • Mae benthyciadau wedi’u gwarantu yn aml yn cael eu had-dalu dros gyfnodau llawer hirach na benthyciadau heb eu gwarantu, ac felly’n costio mwy mewn llog ar y cyfan.

 • Mae gan rai benthyciadau gyfraddau llog amrywiol, sy’n golygu y gallai eich ad-daliadau gynyddu. Sicrhewch eich bod yn gwybod a yw’r gyfradd yn sefydlog neu’n amrywiol.

Mae rhai benthyciadau wedi’u gwarantu yn cynnwys ffioedd trefnu drud a thaliadau eraill. Sicrhewch eich bod yn ystyried hyn wrth gyfrifo faint y mae’r benthyciad yn mynd i’w gostio i chi. Dylai ffioedd trefnu a chostau sefydlu eraill gael eu cynnwys yn y gyfradd cost canran blynyddolYn agor mewn ffenestr newydd

Mathau o fenthyciadau wedi’u gwarantu

Mae yna sawl math o fenthyciadau gwarantedig y gallech eu gweld yn cael eu hysbysebu.

Benthyciadau ecwiti cartref neu berchennog tŷ

Efallai y gallwch fenthyg mwy o arian yn erbyn eich cartref gan eich benthyciwr morgais cyfredol. Gallai hyn fod yn ddefnyddiol os ydych am dalu am rai gwelliannau i'r cartref neu i godi blaendal i brynu ail gartref.

Morgeisi cyntaf ac ail

Mae benthyciad morgais cyntaf fel arfer yn cael ei ddefnyddio i brynu cartref. Mae ail forgais yn debyg i fenthyciad ecwiti cartref, gan ei fod yn cynnwys benthyg mwy o arian yn erbyn y rhan rydych yn ei berchen, ond mae’r cytundeb gyda benthyciwr gwahanol.

Gweler egluro ail forgeisi am yr holl wybodaeth

Benthyciadau cyfuno dyledion

Os ydych yn ddyledus ar nifer o wahanol gynhyrchion credyd, fel benthyciadau a chardiau credyd, gallwch ddewis ad-dalu hwn gyda benthyciad newydd fel bod gennych un taliad i boeni amdano. Gelwir hyn yn cyfuno dyledion.

Gweler benthyciadau cyfuno dyledion am help llawn

Benthyciadau wedi'u gwarantu yn erbyn eich car neu asedau eraill

Gelwir benthyciadau wedi'u gwarantu yn erbyn eich car yn fenthyciadau llyfr cofrestru. Yn gyffredinol, maen nhw'n ddrud, yn beryglus a dylent gael eu hosgoi.

Mae gwystlwyr yn cynnig benthyciadau wedi'u gwarantu yn erbyn gemwaith, hen bethau, neu asedau eraill. Gallant roi benthyg arian yn gyflym, ond mae eu cyfraddau llog fel arfer yn uwch na banciau’r stryd fawr (ond yn is na benthyciadau diwrnod cyflog).

Sut i gael y cynnig orau ar fenthyciad wedi’u gwarantu

Os ydych wedi penderfynu mai benthyciad wedi’i warantu yw'r dewis gorau i chi, efallai mai'ch cam cyntaf fyddai gweld beth fydd eich benthyciwr morgais yn ei gynnig.

Nesaf, defnyddiwch wefannau cymharu i weld a fyddai benthycwyr eraill yn cynnig bargen well. Sicrhewch fod y dyfynbris yn defnyddio gwiriad credyd meddal gan nad yw'r rhain yn niweidio'ch sgôr credyd a chofiwch mai anaml y maent yn cymharu pob bargen ar y farchnad.

Yn ogystal ag ymchwilio i gost benthyca, cymharwch delerau ac amodau pob benthyciad a sicrhewch eich bod bob amser yn deall beth fyddai'n digwydd os na allwch ad-dalu.

Darganfyddwch fwy yn ein canllaw Rhestr Wirio Cymharu Morgais.

Egluro benthyciadau heb eu gwarantu

Gelwir benthyciadau heb eu gwarantu hefyd yn fenthyciadau personol. Mae hyn yn cynnwys benthyca arian gan fanc neu fenthyciwr arall. Rydych yn cytuno i wneud taliadau rheolaidd nes bod y benthyciad yn cael ei ad-dalu'n llawn, ynghyd ag unrhyw log sy'n ddyledus.

Os ydych yn hwyr gyda thaliad neu'n methu un yn gyfan gwbl, efallai y codir ffi cosb arnoch a marc negyddol wedi'i gofnodi ar eich ffeil gredyd.

Os na allwch fforddio ad-dalu, gofynnwch i'ch benthyciwr bob amser am gynllun ad-dalu amgen. Os nad ydych, fel dewis olaf, gall y benthyciwr fynd â chi i'r llys sifil i geisio cael eu harian yn ôl.

Gweler sut i ddod o hyd i'r fargen benthyciad personol orau.

Sut i gwyno os bydd pethau’n mynd o chwith

Os nad ydych yn hapus gyda sut mae benthyciwr wedi’ch trin, eich cam cyntaf ddylai fod i gwyno iddynt.

Os na chewch ymateb boddhaol o fewn wyth wythnos gallwch gwyno i Wasanaeth yr Ombwdsmon AriannolYn agor mewn ffenestr newydd

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.