Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Dirwyon a thocynnau goryrru - faint ydych chi’n gorfod ei dalu?

Cyhoeddwyd ar:

Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth sy’n digwydd os ydych chi’n cael eich dal gan gamera cyflymder?

Y peth cyntaf rydych chi'n debygol o sylwi arno yw fflach ddwbl ddisglair iawn o'r tu ôl i chi. Dyma'r camera yn tynnu dau lun ohonoch. Yn aml mae'n gallu ymddangos fel fflach mellt... a byddwch yn teimlo'n sâl i’ch stumog yn syth.

Nid yw pob camera cyflymder yn rhoi fflach amlwg. Mae rhai camerâu cyflymder yn defnyddio goleuadau isgoch yn hytrach na chael yr angen am fflach llachar - er y gallwch weld fflach ysgafn yn aml o hyd. Fel arfer, er hynny, mae camerâu cyflymder cyffredin yn defnyddio camerâu is-goch mwy datblygedig, fel y gallant weithio ddydd neu nos, glaw neu hindda (neu eira...) ac ni fydd fflach o gwbl.

Mae hyn yn golygu mwy a mwy, y cyntaf y byddwch yn ei wybod am gael eich dal yn goryrru yw trwy lythyr. Y tu mewn i'r llythyr bydd Hysbysiad o Erlyniad Arfaethedig (NIP) a hysbysiad Adran 172.

Y gosb isaf am yrru’n rhy gyflym yw dirwy o £100 a bydd tri phwynt cosb yn cael eu hychwanegu at eich trwydded.

Dylai'r llythyr gyrraedd o fewn 14 diwrnod, ac yna bydd angen i chi ddychwelyd y rhybudd Adran 172 a gwblhawyd o fewn 28 diwrnod.

Yna byddwch yn cael eich anfon Hysbysiad Cosb Benodedig (FPN), neu lythyr yn eich cyfarwyddo i fynd i'r llys.

Os ydych yn derbyn FPN yna gallwch ddewis pledio'n euog neu'n ddieuog.

Mae pledio'n euog yn golygu eich bod yn derbyn y ddirwy a rhai pwyntiau yn cael eu hychwanegu at eich trwydded, oni bai eich bod yn cael yr opsiwn i fynd ar gwrs ymwybyddiaeth cyflymder. 

Efallai y cewch gynnig cwrs ymwybyddiaeth cyflymder os mai dyma'ch tro cyntaf i chi gael eich dal yn goryrru, neu'r tro diwethaf i chi fynd ar gwrs goryrru oedd dros dair blynedd yn ôl. Ond byddwch yn ymwybodol, bydd angen taliad i gymryd rhanYn agor mewn ffenestr newydd ar gwrs ymwybyddiaeth cyflymder, gallai cwrs gostio tua £85.

Mae pledio'n ddieuog yn golygu y bydd angen i chi fynd i'r llys. Os ydych chi'n pledio'n ddieuog ac yna'n cael eich dyfarnu’n euog, mae'n debyg y bydd y dirwyon a'r pwyntiau y byddwch yn eu cael yn uwch.

Darganfyddwch fwy ar GOV.UKYn agor mewn ffenestr newydd

Pa mor hir mae’n ei gymryd i gael tocyn goryrru?

Dylech dderbyn eich Hysbysiad o Erlyniad Arfaethedig (NIP) a hysbysiad Adran 172 o fewn 14 diwrnod o'ch car yn cael ei ddal yn goryrru.

Mae pa mor hir yn union mae'n ei gymryd i ddirwy goryrru ddod drwyddo yn dibynnu ar ba system wnaeth eich dal, pa heddlu sy'n trin yr hysbysiad, ac amser y flwyddyn. Mae'n gallu bod yn bryder mawr aros am docyn felly mae’n bwysig ymarfer hunan-ofal a siaradwch â’ch partner/teulu, fel nad yw’n gyfrinach a gallwch gynllunio sut i gael yr arian ychwanegol.

Y rheol 14-diwrnod tocyn goryrru 

Efallai eich bod wedi clywed, os gewch docyn goryrru drwy'r post dros 14 diwrnod ar ôl i lun o'r cerbyd yr ydych yn berchen arno gael ei dynnu'n goryrru, mae modd canslo'r tocyn. Mae rhywfaint o wirionedd i hyn, ond mae'r rheolau'n fwy cymhleth na hynnyYn agor mewn ffenestr newydd

Y cyfan sydd angen i'r heddlu ei wneud yw dangos y dylai'r tocyn fod wedi cyrraedd perchennog cofrestredig y cerbyd dan amgylchiadau arferol o fewn 14 diwrnod.

Mae hyn yn golygu y gallai'r llythyr fynd i hen gyfeiriad os nad ydych wedi diweddaru eich trwydded, gallai fynd i gwmni llogi neu i'ch cyfeiriad gwaith os nad yw'r cerbyd yn un chi. Os yw'n cyrraedd un o'r rhain o fewn 14 diwrnod, does dim ots os nad yw'n cyrraedd eich cyfeiriad am bythefnos arall. Mae hefyd yn golygu nad yw oedi yn sgil problemau post yn effeithio ar y rheol - os cafodd ei phostio mewn pryd i wasanaeth arferol gael y llythyr atoch, ni fydd streic bedwar diwrnod yn dylanwadu ar y llysoedd.

Nid yw'r 14 diwrnod hefyd yn cynnwys diwrnod y drosedd goryrru.

Pryd mae modd defnyddio'r rheol 14-diwrnod?

Os cyhoeddwyd y tocyn - wedi'i ysgrifennu, ei greu - y tu allan i 14 diwrnod ar ôl y digwyddiad goryrru, yna mae’n bosibl y gallai’r tocyn fod wedi’i wahardd gan amser (wedi'i ganslo). Fodd bynnag, does dim sicrwydd, a thrwy herio'r tocyn, fe allech yn y diwedd gael dirwy’n fwy a mwy o bwyntiau.

Faint yw tocyn os ewch 20mya dros y terfyn cyflymder?

Mae mynd dros derfyn cyflymder o fwy na 20mya mewn parth 20mya neu 30mya yn golygu y byddwch yn cael dirwy eithaf difrifol a elwir yn ddirwy Band C – chwe phwynt cosb a dirwy o 125-175% o'ch incwm wythnosol.

Gallwch hefyd gael eich anghymwyso am rhwng saith a 56 diwrnod. Mae cyfyngiadau cyflymder cyflymach yn rhoi ychydig yn fwy o ryddid i chi, felly mae'n debygol y byddwch yn cael dirwy Band B - pedwar i chwe phwynt cosb gyda'r posibilrwydd o waharddiad o saith i 28 diwrnod, a dirwy o 75-125% o'ch incwm wythnosol.

Faint yw dirwy goryrru?

Ar hyn o bryd, mae'r deddfau sy'n ymwneud â goryrru yn golygu eich bod yn cael cosbau gwahanol yn dibynnu ar faint yr aethoch y tu hwnt i'r terfyn cyflymder. Mae dirwyon Band A am fynd y tu hwnt i derfynau cyflymder o symiau llai, Band C am fynd y tu hwnt i symiau mwy:

Terfyn cyflymder (mya) Band A: cyflymder wedi'i gofnodi (mya) Band B: cyflymder wedi'i gofnodi (mya) Band C: cyflymder wedi'i gofnodi (mya)

20

21 - 30

31 - 40

41 a throsodd

30

31 - 40

41 - 50

51 a throsodd

40

41 - 55

56 - 65

66 a throsodd

50

51 - 65

66 - 75

76 a throsodd

60

61 - 80 

81 - 90

91 a throsodd

70

71 - 90

91 - 100

101 a throsodd

Dirwy

25 - 75% o incwm wythnosol

75 - 125% o incwm wythnosol

125 - 175% o incwm wythnosol

Pwyntiau

Tri

Pedwar i Chwech*

Chwech*

Diarddeliad

-

Saith i 28 diwrnod*

saith i 56 diwrnod*

*Bydd gyrwyr yn derbyn pwyntiau cosb neu ddiarddeliad. Source: Which?Yn agor mewn ffenestr newydd


Cofiwch, os gewch 12 pwynt neu fwy dros gyfnod o dair blynedd, gallech gael eich diarddel rhag gyrru.

Mae yna hefyd fandiau mwy difrifol D, E ac F, sy'n cael eu defnyddio am droseddau goryrru a gyrru difrifol iawn.

 • Band D - 200-300% o'ch incwm wythnosol
 • Band E – 300-500% o'ch incwm wythnosol
 • Band F - 500-700% o'ch incwm wythnosol.

Y ddirwy uchaf yw £1,000, gan godi i £2,500 os oeddech yn gyrru ar draffordd.

A ddylwn i fynd i’r llys am docyn goryrru?

Os ydych yn goryrru’n eithafol, bydd yn rhaid i chi fynd i'r llys. Os nad ydych yn ymddangos yn y llys, byddwch bron yn sicr yn cael eich dyfarnu’n euog o'r drosedd.

Os ydych yn derbyn Hysbysiad o Erlyniad Arfaethedig (NIP), gallwch ymateb yn euog a derbyn eich dirwy a'ch pwyntiau. Ni fydd angen i chi fynd i'r llys.

Gallwch hefyd ymateb yn ddieuog, ac yna bydd yn rhaid i chi fynychu'r llys.

O dan yr amgylchiadau hyn, mater i chi yw a ydych yn dewis cymryd y llwybr sy'n golygu bod angen i chi fynd i'r llys. Os ewch i'r llys ac yn cael eich dyfarnu’n euog, gallai eich dirwy a nifer y pwyntiau a gewch fod yn uwch na phe baech wedi derbyn yr NIP.

A fydda i’n cael cynnig cwrs ymwybyddiaeth cyflymder?

Os mai dyma eich trosedd gyntaf, efallai y cewch gynnig cwrs ymwybyddiaeth cyflymder yn lle pwyntiau a dirwy. Efallai y cewch hefyd gynnig cwrs ymwybyddiaeth cyflymder os nad ydych wedi bod ar un ers tair blynedd neu fwy. Gweler GOV.UKYn agor mewn ffenestr newydd am fwy o fanylion.

A yw tocynnau goryrru yn cynyddu yswiriant?

Mae cael pwyntiau am oryrru yn golygu y byddwch yn codi premiwm uwch ar eich yswiriant, felly ie, bydd yn cynyddu eich yswiriantYn agor mewn ffenestr newydd

Bydd y swm yn dibynnu ar ble rydych yn byw, pa mor hen ydych chi, pa gar rydych yn ei yrru, ac unrhyw bethau eraill amdanoch y mae cwmnïau yswiriant am eu hystyried pan fyddant yn dyfynnu pris i chi am yswiriant.

Po fwyaf o bwyntiau sydd gennych, y mwyaf yw'r cynnydd ar eich premiwm yswiriant.

Os oeddech yn dilyn cwrs ymwybyddiaeth cyflymder - rydych yn ei fynychu yn lle cymryd pwyntiau ar eich trwydded - ni fydd eich premiwm yn codi.

Os ydych yn cael pwyntiau o ddirwy goryrru, gallwch geisio defnyddio polisi yswiriant telemateg. Dyma pryd y byddwch yn cael bocs du wedi'i osod yn eich cerbyd sy’n mesur sut rydych yn gyrru, gan gynnwys eich cyflymder. Os ydych yn gyrru'n ddiogel, gall yswirwyr ostwng eich premiwm.

Oes rhaid i chi ddatgan ymwybyddiaeth cyflymder i’ch yswiriwr?

Gan nad yw mynychu cwrs ymwybyddiaeth cyflymder yn cael ei ystyried yn euogfarn, yn ôl RIASYn agor mewn ffenestr newydd nid oes angen i chi ddweud wrth eich yswiriwr - oni bai eu bod yn gofyn i chi yn benodol. 

Tagiau
Ceir Pob postiadau blog Cyllid car
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.