Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol a Phensiwn y Wladwriaeth

Gall cyfraniadau Yswiriant Gwladol Gwirfoddol helpu i sicrhau bod gennych ddigon o flynyddoedd cymwys i gael Pensiwn llawn y Wladwriaeth. Os oes gennych fylchau yn eich cofnod, efallai y gallwch wneud cyfraniadau gwirfoddol i'w llenwi. 

Cyfraniadau Yswiriant Gwladol

Mae pedwar dosbarth o gyfraniadau Yswiriant Gwladol (NICs):

 • Mae cyfraniadau Dosbarth 1 yn cael eu talu gan gyflogwyr a'u gweithwyr.
 • Mae cyfraniadau Dosbarth 2 yn symiau wythnosol penodol a delir gan bobl hunangyflogedig.
 • Mae cyfraniadau Dosbarth 3 yn gyfraniadau gwirfoddol a delir gan bobl sydd am lenwi bylchau yn eu cofnod cyfraniadau.
 • Mae cyfraniadau Dosbarth 4 yn cael eu talu gan bobl hunangyflogedig ar gyfran o'u helw.

Ni ellir defnyddio'r flwyddyn dreth y byddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth ynddi fel blwyddyn gymhwyso ar gyfer eich Pensiwn y Wladwriaeth. Mae'r rheolau ynghylch cyfraniadau gwirfoddol yr un fath p'un a ydych yn hŷn neu’n iau nag oed Pensiwn y Wladwriaeth ar hyn o bryd.

Ar ôl i chi dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol, gall gymryd ychydig wythnosau i'ch cofnod Yswiriant Gwladol ddiweddaru.

 

Pethau i'w hystyried cyn i chi benderfynu gwneud cyfraniadau gwirfoddol

Nid yw cyfraniadau gwirfoddol bob amser yn cynyddu eich Pensiwn y Wladwriaeth. Ni ellir eu had-dalu chwaith, felly gwnewch yn siŵr y byddwch yn elwa o'u gwneud.

Byddwch yn ymwybodol bod angen o leiaf 35 o flynyddoedd cymhwyso arnoch i dderbyn Pensiwn y Wladwriaeth llawn. (neu 30 mlynedd ar gyfer pobl a gyrhaeddodd oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016). Felly, nid yw cael bwlch o reidrwydd yn golygu na fyddwch yn cael swm llawn Pensiwn y Wladwriaeth.

Cyn i chi wneud cyfraniadau gwirfoddol, ystyriwch y pethau hyn:

 1. Os ydych yn hawlio Credyd Pensiwn, byddai unrhyw gynnydd yng Nghynllun Pensiwn y Wladwriaeth fel arfer yn lleihau eich dyfarniad Credyd Pensiwn. Mae hyn yn aml yn golygu na allech fod yn well eich byd yn talu cyfraniadau gwirfoddol.
 2. Os byddwch yn marw cyn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth, ni fyddwch yn cael unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth.
 3. Os ydych mewn iechyd gwael iawn, neu os oes gennych ddisgwyliad oes byr, efallai na chewch fudd o Bensiwn y Wladwriaeth uwch mewn perthynas â'ch taliad.
 4. Efallai y byddwch yn gallu defnyddio cyfraniadau gan eich priod neu bartner sifil, priod farw neu bartner sifil, neu gyn-briod neu bartner sifil i wella eich Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth heb fod angen talu cyfraniadau gwirfoddol.
 5. Gallai Pensiwn y Wladwriaeth uwch olygu eich bod yn talu mwy o dreth.

Os hoffech siarad ag arbenigwr am eich opsiynau a chost gwneud cyfraniadau gwirfoddol, cysylltwch â Chanolfan Bensiwn y Dyfodol

 

Sut i dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol (NICS)

Os byddwch yn penderfynu gwneud taliad untro o gyfraniadau gwirfoddol, neu os ydych am dalu'n chwarterol pan fyddwch yn cael bil, bydd angen i chi gysylltu â swyddfa Yswiriant Gwladol CThEF ar 0300 200 3500 a gofyn am rif cyfeirnod 18 digid.

Os nad ydych yn gwneud cyfraniadau Yswiriant Gwladol ac eisiau gwneud cyfraniadau gwirfoddol i sicrhau nad ydych yn cronni bwlch yn eich cofnod Yswiriant Gwladol yn barhaus, gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol i dalu'r arian bob mis.

Er enghraifft, efallai eich bod yn gyflogedig ond yn ennill llai na £123 yr wythnos ac nid ydych yn gymwys i gael credydau Yswiriant Gwladol. Nid oes angen i chi ffonio CThEF i gael gyfeirnod yn yr achos hwn.

Dosbarth 2

Rydych yn gwneud cyfraniadau Dosbarth 2 os ydych yn hunangyflogedig, ac mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwneud y cyfraniadau hyn fel rhan o'u bil treth Hunanasesiad. Fodd bynnag, os na fyddwch yn talu drwy Hunanasesiad, gallwch ddefnyddio'r ddolen 'Talu nawr' ar dudalen Yswiriant Gwladol Dosbarth 2 Tâl gwirfoddol y llywodraeth. Bydd angen:

 • eich manylion banc (rhif cyfrif a chod didoli)
 • y rhif cyfeirnod 18 digid ar eich cais am daliad CThEF.

Dosbarth 3

I dalu cyfraniadau Dosbarth 3 os oes angen i chi lenwi bylchau yn eich cofnod, defnyddiwch y ddolen 'Talu nawr' ar dudalen Yswiriant Gwladol Dosbarth 3 Tâl gwirfoddol y llywodraeth.

Fel arfer, gallwch dalu cyfraniadau gwirfoddol i lenwi bylchau dros y chwe blynedd diwethaf. Gwiriwch y dudalen GOV.UK am y terfynau amser talu ar gyfer cyfraniadau gwirfoddol

Cost cyfraniadau gwirfoddol

Y gost i lenwi bylchau yn eich cofnod Yswiriant Gwladol ar gyfer blwyddyn dreth 2023/24 yw :

Math Swm wythnosol Cyfwerth blynyddol

Dosbarth 2

£3.45

£179.40

Dosbarth 3

£17.45

£907.40

 

Mae pob blwyddyn cymhwyso ychwanegol yn gweithio allan i fod yn £5.82 ychwanegol yr wythnos (neu £302.64 y flwyddyn) mewn Pensiwn y Wladwriaeth.

Pe byddech yn byw 20 mlynedd, byddai'r swm y byddech yn ei gael yn ôl dros £6,000 am gost gychwynnol rhwng £179 a £907.

Bydd p'un a ydych yn talu Dosbarth 2 neu 3 yn dibynnu ar eich statws cyflogaeth ac a ydych chi erioed wedi byw a gweithio dramor.

Pan fyddwch yn talu cyfraniadau ar gyfer blynyddoedd treth blaenorol, mae'r gost yn dibynnu ar y flwyddyn dan sylw. Er enghraifft, cost cyfraniadau gwirfoddol Dosbarth 3 ar gyfer pob un o'r blynyddoedd llawn canlynol yw:

 • 2006/07–2019/20: £824.20
 • 2020/21: £795.60
 • 2021/22: £800.80
 • 2022/23: £824.20

Beth fyddwch chi'n ei gael o ragolwg Pensiwn y Wladwriaeth a sut i ofyn am un

Cyn i chi wneud cyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol, edrychwch ar eich rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth. Bydd y rhagolwg hwn yn rhoi amcangyfrif i chi o'ch Pensiwn y Wladwriaeth yn seiliedig ar eich cofnod cyfraniadau Yswiriant Gwladol cyfredol.

Mae eich rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth ar oedran Pensiwn y Wladwriaeth yn seiliedig ar p'un a ydych yn parhau i wneud cyfraniadau Yswiriant Gwladol (neu'n derbyn credydau Yswiriant Gwladol).

Newidiodd Pensiwn y Wladwriaeth yn 2016 a rhoddwyd trefniadau ar waith i sicrhau na fydd pobl yn cael llai nag y byddent o dan yr hen system pe baent yn defnyddio eu cofnod Yswiriant Gwladol eu hunain.

Bydd rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth hefyd yn dweud wrthych a gawsoch eich contractio allan o Bensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth o dan yr hen system.

Os cawsoch eich contractio allan am gyfnod o amser, bydd hyn yn dangos ar eich rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth fel 'Wedi'i Gontractio Allan o Gyfwerth Pensiwn' (COPE). Dyma'r swm y byddech wedi'i gael fel Pensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth pe na baech wedi contractio allan, ac felly gallai'r COPE leihau faint o Bensiwn y Wladwriaeth a gewch er y gallai fod gennych 35 mlynedd gymwys neu fwy o gyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Gallwch ofyn am ragolwg Pensiwn y Wladwriaeth mewn tair ffordd:

 • Ar-lein: i helpu i gynllunio'ch incwm ymddeol yn GOV.UK (bydd angen i chi greu cyfrif i brofi pwy ydych chi a bod o dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth).
 • Drwy ffonio: 0800 731 0175 – neu ffonio o dramor +44 191 218 3600. Mae'r gwasanaeth hwn dim ond ar gael os ydych chi 30 diwrnod neu fwy o'ch oedran Pensiwn y Wladwriaeth.
 • Drwy'r post: trwy lenwi ffurflen BR19 a'i hanfon at – The Pension Service 9, Mail Handling Site A, Wolverhampton WV98 1LU. Mae'r gwasanaeth hwn dim ond ar gael os ydych chi 30 diwrnod neu fwy o'ch oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Cael y ffurflen BR19 ar GOV.UK
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.