Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Ymarfer cywiro Pensiwn y Wladwriaeth

Os ydych yn fenyw briod neu fenyw sydd wedi ysgaru a anwyd cyn 1953, efallai bod eich taliadau Pensiwn y Wladwriaeth yn y gorffennol wedi bod yn anghywir. Dyma beth sy'n digwydd i gywiro'r gwall.

Beth sydd wedi digwydd â chywiriadau Pensiwn y Wladwriaeth?

Yn y gorffennol, roedd yn bosibl hawlio taliadau mwy o Bensiwn y Wladwriaeth yn seiliedig ar gofnod Yswiriant Gwladol priod neu bartner sifil, a’r dyddiad y gwnaethoch chi a’ch partner gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Byddai hyn fel rheol yn ffigur sy'n hafal i 60% o 'Bensiwn y Wladwriaeth sylfaenol' eich priod neu'ch partner sifil.

Y bobl sydd fwyaf tebygol o elwa o hyn yw menywod a anwyd cyn Ebrill 1953. Mae gwefan GOV.UK yn amlinellu'r amgylchiadau a allai olygu eich bod yn gymwys

Cyn mis Mawrth 2008, byddai rhaid i chi wneud cais am unrhyw swm ychwanegol.

Ar ôl mis Mawrth 2008, dylai hyn fod yn digwydd yn awtomatig.

Fodd bynnag, daeth i'r amlwg nad oedd llawer o bobl yn ymwybodol bod angen iddynt wneud cais cyn mis Mawrth 2008 ac, ers hynny, efallai na ddigwyddodd y broses awtomatig yn gywir.

Mae gan Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) gyfrifoldeb dros Bensiwn y Wladwriaeth. Mae DWP wedi cydnabod bod rhai pobl wedi cael eu tan-dalu ac wedi dechrau ymarfer i unioni hyn Maent wedi dweud:

“Pan nodir tan-daliadau, bydd yr adran yn cysylltu â'r unigolyn i ddweud wrthynt am y newidiadau i'w swm Pensiwn y Wladwriaeth ac o unrhyw daliad ôl-ddyledion y byddant yn eu derbyn yn unol â'r gyfraith.” 

Ni fydd pawb yn cael eu Pensiwn y Wladwriaeth wedi ei ddiweddaru’n awtomatig

Fodd bynnag, ni chysylltir yn awtomatig â rhai pobl ynghylch unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth sydd wedi ei dan-dalu.

Gallai’r rhai yr effeithir arnynt gynnwys menywod sydd wedi ysgaru a gyrhaeddodd oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn Ebrill 2016, a menywod priod y trodd eu gŵr yn 65 oed cyn 17 Mawrth 2008.

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn dod o fewn y grŵp hwn, gwiriwch â'r Gwasanaeth Pensiwn

Gweinyddir Pensiwn y Wladwriaeth gan adran o'r llywodraeth o'r enw'r Gwasanaeth Pensiwn ac nid oes gennym fynediad at unrhyw un o'r cofnodion hyn. 

Bydd p'un a ydych wedi cael eich tan-dalu ai peidio yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol, felly awgrymwn yn gryf eich bod yn cysylltu â'r Gwasanaeth Pensiwn i ddarganfod a ydych wedi'ch effeithio. 

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.