Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Rhannu pensiwn

Rhannu pensiwn yw un o'r opsiynau sydd ar gael ar ysgariad neu ddiddymu partneriaeth sifil. Mae'n rhoi toriad glân rhwng partïon, wrth i'r asedau pensiwn gael eu rhannu ar unwaith. Mae hyn yn golygu y gall pob parti benderfynu beth i'w wneud â’u cyfran yn annibynnol.

Sut mae’n gweithio?

Bydd y Llys yn cyhoeddi gorchymyn rhannu pensiwn (PSO) sy'n nodi faint o'r pensiwn y mae gan y cyn-briod neu'r cyn-bartner hawl i'w gael.

Mynegir y swm fel canran o werth(au) trosglwyddo'r pensiwn(au) sydd i'w rhannu. Yn yr Alban, gellir hefyd ei fynegi fel swm.

Er enghraifft, os oedd gwerth y pensiwn yn £100,000, byddai cyfran o 50% yn rhoi pob person £50,000.

Mae pob gwerth trosglwyddo yn cael ei gyfrif y diwrnod cyn i'r gorchymyn rhannu pensiwn ddod i rym.

Os ydych yn ystyried dewis gorchymyn rhannu pensiwn, ond yr hoffech gael mwy o arweiniad am hyn ac opsiynau eraill sydd ar gael i chi, gall ein tîm helpu.

Manteision ac anfanteision rhannu pensiwn

Dyma rai pethau i'w hystyried gyda'r opsiwn hwn:

Manteision
 • Mae'n cyflawni toriad llwyr.

 • Gall helpu i sicrhau bod gan y ddau barti ddarpariaeth pensiwn ar ôl ymddeol.

 • Ni fydd ailbriodi, marwolaeth na newid arall mewn amgylchiadau yn effeithio ar y gorchymyn.

Anfanteision
 • Yn y dyfodol, gellid lleihau cyfandaliad ac incwm un person.

 • Fel arfer bydd ffi i'w thalu i'r darparwr sy’n gwneud y rhaniad.

 • Efallai y byddai'n anodd rhannu rhai pensiynau, fel Cynllun Hunan-weinyddu Bach (SSAS).

 • I enillwyr cyflog uchel, gallai’r credyd pensiwn effeithio ar lwfans oes y derbynnydd drwy gynyddu gwerth eu darpariaeth pensiwn. Dylent gael cyngor ar y goblygiadau treth.

Dyfarnwyd cyfran o bensiwn eich cyn-briod/partner i chi, beth ddylech chi ei wneud nesaf?

Gelwir y rhan a ddyfernir i'r cyn-briod neu bartner yn gredyd pensiwn.

Mewn rhai achosion, efallai y gallwch ymuno â'r cynllun pensiwn gwreiddiol.

Gallwch chi, ac efallai y bydd yn rhaid i chi, drosglwyddo'r gyfran i gynllun pensiwn presennol cyfredol neu un newydd sy'n gallu derbyn y trosglwyddiad.

Efallai y bydd angen help cynghorydd ariannol rheoledig arnoch i drefnu trosglwyddiad.

Mae'n bosibl y bydd y gwerth trosglwyddo yn newid rhwng derbyn y dyfynbris a phan fydd y cynllun pensiwn neu'r darparwr pensiwn yn cymhwyso'r gorchymyn rhannu pensiwn. Efallai y bydd y gwerth trosglwyddo yn mynd i fyny neu i lawr.

Efallai y bydd y cynllun pensiwn gwreiddiol yn codi tâl am gyfrifo a/neu weinyddu'r gorchymyn rhannu.

Beth yw'r llinellau amser?

Os yw pensiwn yn destun i orchymyn rhannu pensiwn, mae gan y cynllun pensiwn neu’r darparwr pensiwn hyd at bedwar mis i weithredu neu gyflawni’r gorchymyn o’r adeg pan fyddant yn cael yr holl wybodaeth angenrheidiol. Fodd bynnag, dylent ei wneud o fewn amserlen resymol.

Efallai y byddai'n ddefnyddiol cofio na fydd yr amserlen bedwar mis hon ond yn dechrau nes bod gan y cynllun bopeth sydd ei angen arnynt i weithredu’r gorchymyn rhannu pensiwn.

Os oes oedi, gallai fod oherwydd bod y cynllun yn aros am wybodaeth gan drydydd parti nad yw’n destun i derfyn amser, er enghraifft cyfreithiwr, cynghorydd ariannol neu eich cyn-briod neu gyn-bartner sifil.

P'un ai chi yw aelod y cynllun, neu chi sy’n derbyn cyfran o bensiwn eich cyn-briod neu gyn bartner sifil, pan fydd y gorchymyn rhannu pensiwn wedi'i weithredu, gwiriwch eich buddion pensiwn newydd i sicrhau bod y swm cywir wedi'i rannu. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'ch darparwr pensiwn a all adolygu'ch buddion pensiwn.

Pan fydd y gorchymyn rhannu pensiwn wedi'i weithredu, gallwch ofyn i'ch darparwr pensiwn, neu gynllun pensiwn, am ddatganiad o'ch buddion. Bydd rhai cynlluniau yn anfon datganiad budd-dal atoch yn awtomatig bob blwyddyn.

Gallwch wirio'r datganiad budd-dal yn rheolaidd. Ac, pan gymerwch eich pensiwn - naill ai pan fyddwch yn ymddeol neu os byddwch yn trosglwyddo i gynllun pensiwn arall - mae'n werth ei wirio eto.

Os ydych yn credu bod camgymeriad wedi'i wneud wrth gymhwyso'ch gorchymyn rhannu pensiwn, gallwch gysylltu â ni, ac efallai y gallwn ni helpu.

Beth am bensiynau sydd eisoes yn talu allan?

Mae rhannu pensiwn hefyd ar gael o gynlluniau lle mae pensiynau eisoes yn cael eu cymryd, er bod y broses yn fwy cymhleth a gallai'r ffioedd fod yn uwch.

Beth os oes problem wrth gyfrifo'r gwerth trosglwyddo?

O dan orchymyn rhannu pensiwn, rhaid rhoi gwerth i bob budd pensiwn. Gelwir hyn yn werth trosglwyddo cyfwerth ag arian parod (CETV).

Gall cyfrifo CETV fod yn gymhleth ac weithiau gall cyfrifiadau fynd yn anghywir.

Os ydych yn credu bod camgymeriad yn y cyfrifiad, mae'n bwysig gweithredu'n gyflym. Mae hyn oherwydd pan orfodir y gorchymyn rhannu pensiwn, efallai y bydd angen i chi gael cyngor cyfreithiol ac wynebu costau i ail-gyfrifo'r gwerth yn ôl-weithredol.

Os yw'r cyfrifiad CETV yn anghywir, gallai hyn arwain at dan-daliad neu or-daliad i'r aelod, neu eu cyn-briod neu gyn-bartner sifil.

Yn ôl y gyfraith, os yw'r cynllun neu'r darparwr wedi gwneud camgymeriad, rhaid iddynt unioni pethau. Mewn achosion lle bu tandaliad, efallai y byddwch yn derbyn arian ychwanegol. Fodd bynnag, os ydych wedi derbyn gordaliad, fel rheol bydd yn rhaid i chi ei dalu'n ôl.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.