Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i ddiogelu eich arian yn ystod ysgariad neu ddiddymiad

Os ydych yn ysgaru neu'n diddymu'ch partneriaeth sifil efallai y bydd yn rhaid i chi weithredu'n gyflym i ddiogelu eich arian - yn enwedig os yw'r chwalu'n anodd ac mae pethau’n wael rhyngoch. Mae'n bwysig gwybod eich hawliau a'ch cyfrifoldebau.

Diogelu’r hawliau i’ch cartref os mai chi sy’n berchen arno

Os yw perchnogaeth gartref y teulu yn enw’ch cyn bartner yn unig, gallwch gofrestru’ch diddordeb er mwyn sicrhau na ellir ei werthu neu ei ail-forgeisio heb i chi gael gwybod.

Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol os yw eich chwalu yn un anodd ac nad ydych yn cyd-dynnu â'ch cyn bartner mwyach.

Bydd yr enw cyfreithiol ar gyfer cofrestru eich diddordeb a sut i wneud hynny’n dibynnu ymhle yn y DU yr ydych yn byw.

Os yw’r eiddo yn enw’r ddau ohonoch fel ‘tenantiaid ar y cyd’ – efallai y dymunwch newid statws y berchnogaeth.(Neu fel ‘perchnogion ar y cyd gyda chyrchfan goroesedd’ yn yr Alban).

Gallwch fod yn berchen arno rhyngoch o hyd, ond y rheswm pam yr hoffech wneud hyn efallai fyddai i rwystro’ch cyn bartner rhag etifeddu’ch cyfran o’r eiddo fel mater o drefn, pe byddech yn marw cyn cael trefn ar yr ysgariad neu ddiddymiad (ac fel arall o safbwynt eich cyn bartner).

Cysylltu â’ch darparwr morgais

Yn dibynnu ar enw pwy sydd ar y morgais, efallai y bydd angen i chi siarad â’ch benthyciwr i egluro beth sydd wedi digwydd a thrafod sut y byddwch yn rheoli’r ad-daliadau morgais.

Os oes gennych forgais ar y cyd, mae’r ddau ohonoch yr un mor gyfrifol am y benthyciad cyfan (ac nid hanner yr un).

Os na fyddwch yn parhau i ad-dalu’ch morgais yn rheolaidd, gallai hynny amharu ar eich statws credyd, a allai wneud hi’n anoddach i chi fenthyca arian yn y dyfodol.

Cysylltu â’ch landlord os ydych yn rhentu

A yw enwau'r ddau ohonoch ar y cytundeb tenantiaeth? Efallai y byddwch yn gallu trefnu i barhau â’r denantiaeth yn eich enw chi yn unig, neu efallai y byddwch yn gallu trosglwyddo’r denantiaeth i’ch cyn partner.

Cysylltu â’ch banc, darparwyr cerdyn credyd a benthyciadau

Os oes gennych gyfrifon neu fenthyciadau ar y cyd gyda’ch cyn bartner, dylech gysylltu â’ch banc neu ddarparwr benthyciadau i egluro beth sydd wedi digwydd. Mae hyn yn neilltuol o bwysig os yw’ch gwahaniad yn un chwerw.

Gydag unrhyw fenthyciad ar y cyd, rydych yn gyfrifol am y ddyled gyfan

Dylech ofyn i’ch banc newid y modd y sefydlwyd eich cyfrif er mwyn sicrhau y bydd yn ofynnol i’r ddau ohonoch gytuno cyn medru tynnu arian allan ohono, neu ei rewi.

Nodwch, os byddwch yn rhewi’r cyfrif yna bydd angen cytundeb y ddau ohonoch cyn medru ei ‘ddadrewi’. Gall hyn fod yn broblem os nad yw’ch cyn bartner yn fodlon cydweithredu.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi terfyn ar unrhyw daliadau cyflog sy’n mynd i mewn i’ch cyfrif ar y cyd os ydych yn pryderu na fydd eich cyn bartner yn cytuno i chi dynnu’r arian hwnnw allan.

Ail gardiau credyd ar eich cyfrif

Os oes gennych gyfrif cerdyn credyd a bod ail gerdyn ar gyfer eich cyn bprtner, chi fydd yn gyfrifol am dalu am wariant ef neu hi yn ogystal â’ch gwariant chi.

Gallwch naill ai:

 • gofyn i’ch cyn bartner roi’r cerdyn yn ôl i chi, neu
 • cysylltu â chwmni’r cerdyn a chanfod yr hyn sydd angen i chi ei wneud er mwyn atal y cerdyn neu dynnu enw’ch cyn bartner o’ch cyfrif.

Diogelu asedau ariannol eraill

Efallai y byddwch yn medru gwneud cais i’r llys i atal eich cyn bartner rhag

 • gwerthu
 • trosglwyddo, neu
 • cael gwared ar unrhyw asedau - neu eu symud dramor - pe bai hyn yn atal setliad ariannol teg.

Mae'n faes cymhleth o'r gyfraith felly mae'n bwysig eich bod yn siarad â chyfreithiwr cyn gynted ag y gallwch.

Eich cam nesaf

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.