Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Yswiriant teithio ar gyfer pobl dros 65 oed

Sut i gael y cynnig gorau ar yswiriant teithio i bobl dros 65 oed

Dyma ein hawgrymiadau ar gyfer dod o hyd i gynnig da:

 • Edrychwch ar ein Cyfeirlyfr Yswiriant Teithio. Mae gan y cyfeirlyfr fanylion darparwyr sy’n arbenigo mewn darparu yswiriant i bobl â chyflyrau meddygol difrifol - ond gallant hefyd gynnig cynigion da i bobl hŷn nad oes ganddynt unrhyw broblemau iechyd.
 • Yn dibynnu ar pa mor aml rydych yn teithio, efallai hoffech ystyried polisi teithio blynyddol aml daith gan gallai’r polisïau hyn weithio allan yn rhatach yn y tymor hir.
 • Os ydych yn mynd ar fordaith, gallai polisi mordeithio weithio allan yn rhatach na pholisi taith sengl - a gall fod â therfynau oedran uwch nag yswiriant safonol.
 • Os ydych yn cael trafferth dod o hyd i bolisi efallai y cewch yswiriant os oes gennych gyfrif banc pecyn sy’n cynnig yswiriant teithio am ddim. Gwiriwch y terfyn oedran ac os oes gennych gyflwr meddygol, a gwiriwch nad yw wedi’i eithrio. Hefyd, gwnewch yn siŵr nad yw gwerth buddion y cyfrif yn fwy na chost y cyfrif i chi.
 • Gan nad yw llawer o yswirwyr teithio yn ymddangos ar wefannau cymharu, gwnewch ychydig o ymchwil trylwyr ar-lein.

Ble i gael yswiriant teithio os ydych dros 65 oed

Os, ar ôl chwilio ar ein Cyfeirlyfr Yswiriant Teithio, rydych yn dal i gael trafferth i ddod o hyd i bolisi, efallai y gall brocer yswiriant eich helpu.

Darganfyddwch frocer arbenigol ar wefan y ‘British Insurance Brokers’ Association’

Gwelwch argymhellion yswiriant ar gyfer teithio yn Ewrop a ledled y byd;

Yswiriant teithio os ydych dros 65 oed ac mae gennych gyflwr meddygol sy’n bodoli eisoes

Mae gan ein Cyfeirlyfr Yswiriant Teithio fanylion cyswllt cwmnïau sy’n arbenigo mewn darparu yswiriant teithio i bobl â chyflyrau meddygol difrifol.

Beth yw ‘cyflwr difrifol’ ar gyfer yswiriant teithio?

Mae ‘cyflyrau ddifrifol’ yn gyflyrau sydd â risg uchel o fod angen rhyw fath o driniaeth feddygol tra byddwch ar eich taith. Neu a allai waethygu cyn i chi deithio gan olygu bod rhaid i chi ganslo.

A ydych wedi cael problemau i gael yswiriant teithio am bris fforddiadwy yn y gorffennol? Yna y gallech fod angen ymgynghori ag arbenigwr.

Fodd bynnag, mae gan wahanol gwmnïau farn wahanol ar ba gyflyrau sy’n ‘risg uchel’ ac mae’n werth rhoi cynnig ar fwy nag un.

Enghraifft o gyflyrau lle gallai fod angen yswiriwr teithio arbenigol arnoch yw:

 • canser (yn enwedig os ydych yn dal i gael triniaeth)
 • strôc neu gyflwr difrifol ar y galon
 • cyflyrau anadlol
 • cyflyrau sy’n salwch terfynol.

Beth yw ‘cyflwr llai difrifol’ ar gyfer yswiriant teithio?

Fel rheol dylid datgan cyflyrau llai difrifol neu cyflyrau a reolir yn dda gan feddyginiaeth (er enghraifft asthma ysgafn).  Ond ni ddylent effeithio ar eich gallu i gael yswiriant.

Fodd bynnag, hyd yn oed os ydych yn teimlo nad yw’ch cyflwr meddygol yn un difrifol, mae’n werth rhoi cynnig ar ddarparwr ar ein Cyfeirlyfr Yswiriant Teithio yn ogystal â chwmni prif ffrwd i gymharu prisiau.

Yswiriant teithio os ydych dros 80 oed

Pan yn 80 oed mae’r gost o yswiriant teithio yn tueddu i neidio eto. Ni fydd llawer o gwmniau teithio yn gadael i chi deithio os nad oes gennych yswiriant teithio.

Yn ein Cyfeirlyfr Yswiriant Teithio gallwch roi eich oed ar yr amser rydych yn bwriadu teithio. Mae hyn fel eich bod yn gallu gweld pa ddarparwyr fydd yn rhoi pris i chi os ydych dros 80 oed.

Yswiriant teithio os ydych yn teithio yn y DU

Hyd yn oed os nad ydych yn teithio dramor, mae’n dal yn syniad da cael yswiriant teithio.

Mae’r mwyafrif o bolisïau’n cynnwys yswiriant ar gyfer:

 • bagiau yn cael eu colli neu eu dwyn
 • costau meddygol brys
 • costau canslo, gohirio neu dorri’ch taith yn fyr (bydd rhai polisïau’n talu os yw’n gysylltiedig â choronafeirws)
 • atebolrwydd personol, rhag ofn eich bod wedi cael eich siwio am niweidio eiddo neu achosi anaf.

Yswiriant teithio a choronafeirws

Mae’r pandemig presennol wedi newid polisïau yswiriant teithio a’r hyn a fydd ac na fydd yn cael yswiriant.

Bydd gan y rhan fwyaf o bolisïau yswiriant teithio sy’n cael eu cyhoeddi nawr ryw fath o yswiriant coronafeirws ond, fel bob amser, darllenwch delerau’r polisi yn ofalus iawn.

Er enghraifft, os yw yswiriant rhag canslo oherwydd coronafeirws wedi’i gynnwys yn y polisi, fel arfer dim ond os yw’r deiliad polisi’n profi’n bositif am y feirws y bydd hyn yn berthnasol. Os oes rhaid i chi ganslo oherwydd bod rhaid i chi hunan-ynysu neu fod mewn cwarantin, yna ar hyn o bryd nid yw’r mwyafrif o bolisïau’n talu allan.

Os oes gennych bolisi yswiriant teithio yn barod, gwiriwch y telerau’n ofalus i weld a oes gennych:

 • os ydych yn profi’n bositif am goronafeirws cyn i chi deithio, neu
 • tra’ch bod ar eich taith.
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.