Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cael ad-daliad o’ch cyfraniadau pensiwn

Os byddwch yn gadael eich cynllun pensiwn cyn pen dwy flynedd ar ôl ymuno, efallai y gallwch gael ad-daliad o'ch cyfraniadau. Bydd hyn yn dibynnu ar y math o gynllun. Mae'n werth bod yn ymwybodol, os gwnewch hyn, nad oes gennych unrhyw gynilion pensiwn o'r amser hwn. Os ydych wedi cyfrannu mwy na'ch enillion efallai y byddwch hefyd yn gallu cael ad-daliad. 

Os byddwch yn gadael eich cynllun pensiwn, ni fyddwch yn colli'r buddion rydych wedi'u cronni.

Chi sy'n perchen arnynt, ac mae gennych sawl opsiwn ar gyfer beth i'w wneud â hwy. Dylai gweinyddwr eich cynllun neu'ch darparwr pensiwn ddweud wrthych pa opsiynau sy'n berthnasol i chi.

Pensiynau buddion wedi’u diffinio

Os byddwch yn gadael eich cynllun pensiwn buddion wedi’u diffinio, sy’n cynnwys pensiynau cyflog terfynol a chyfartaledd gyrfa, â llai na dwy flynedd o aelodaeth, efallai y gallwch gael ad-daliad o’r cyfraniadau rydych wedi’u talu.

Trethir unrhyw gyfraniadau a ad-delir ar 20% ar yr £20,000 cyntaf.

Pensiynau gweithle cyfraniadau wedi’u diffinio

A oes gennych gynllun pensiwn gweithle cyfraniadau wedi’u diffinio (neu brynu arian) wedi'i sefydlu gan eich cyflogwr?

Os felly, ac rydych am ei adael cyn pen 30 diwrnod ar ôl ymuno, a elwir yn optio allan, gallwch ofyn am ad-daliad gwasanaeth byr o'ch cyfraniadau eich hun yn unig (ac nid eich cyflogwr).

Trethir cyfraniadau a ad-delir ar 20% ar y £20,000 cyntaf.

Os byddwch yn gadael cyflogaeth (neu'n optio allan) ar ôl mwy na 30 diwrnod, ni allwch ofyn am ad-daliad gwasanaeth byr. Yn lle, bydd y gronfa o arian rydych wedi'i gronni yn y pensiwn (gan gynnwys gwerth unrhyw gyfraniadau gan gyflogwyr) yn parhau i gael ei gadw. Gallwch naill ai adael hwn lle mae, ac os felly byddwch yn gallu dechrau cymryd arian ohono o 55 oed. Fel arall, gallwch symud y gronfa i ddarparwr newydd neu o bosib ei gyfuno â phensiwn arall sydd gennych.

Pensiynau personol, rhanddeiliaid a hunan-fuddsoddedig a sefydlwyd gennych chi'ch hun

Os sefydlwch bensiwn personol, pensiwn rhanddeiliaid neu bensiwn personol hunan-fuddsoddedig eich hun yn uniongyrchol gallwch gymryd ad-daliad o dan y cyfnod ailfeddwl os:

 • ydych wedi bod yn aelod am lai na 30 diwrnod
 • yr hyn a gewch yn ôl yw cyfanswm y cyfraniadau a dalwyd gennych - ag unrhyw enillion neu golled buddsoddiad, yn net o ryddhad treth incwm cyfradd sylfaenol.

Mewn rhai achosion, mae gennych hawl cytundebol i ganslo ar ôl 30 diwrnod. Bydd angen i chi wirio â'r darparwr pensiwn.

Os gofynnwch am ganslo ar ôl 30 diwrnod ac nid yw hyn yn bosibl, bydd y gronfa o arian rydych wedi'i gronni yn y pensiwn yn parhau i gael ei fuddsoddi. Gallwch naill ai adael hwn lle mae, ac os felly byddwch yn gallu dechrau cymryd arian ohono o 55 oed. Fel arall, gallwch symud y gronfa i ddarparwr newydd neu o bosib ei gyfuno â phensiwn arall sydd gennych.

Aberth cyflog

Os ydych wedi gwneud cyfraniadau gan ddefnyddio aberth cyflog, ni ellir ad-dalu'r rhain. Mae hyn oherwydd eu bod yn cael eu dosbarthu fel cyfraniadau cyflogwr yn hytrach na chyfraniadau personol. Gwiriwch â'ch cyflogwr os nad ydych yn siŵr a ydych wedi gwneud cyfraniadau gan ddefnyddio aberth cyflog.

A allaf gael ad-daliad os wyf wedi cyfrannu gormod?

Os ydych wedi gwneud cyfraniadau personol sy'n fwy na 100% o'ch enillion perthnasol yn y DU at ddibenion Treth Incwm, efallai y gallwch gael ad-daliad - gelwir hyn yn ad-daliad o gyfandaliad cyfraniadau gormodol.

Mae cyfraniadau personol yn cynnwys cyfraniadau gennych a chyfraniadau a wnaed ar eich rhan gan rywun arall. Nid yw'n cynnwys cyfraniadau gan gyflogwr.

Os ydych yn ennill llai na £3,600 ac wedi gwneud cyfraniadau sy’n fwy na hyn i mewn i bensiwn sy'n gweithredu ei ryddhad treth ar sail rhyddhad yn y ffynhonnell, bydd gennych ond hawl i gael ad-daliad o'r cyfraniadau sy'n uwch na £3,600 (£2,880 cyn i ryddhad treth o 20% gael ei ychwanegu).

Faint y gellir ei ad-dalu i mi os gwnaf gyfraniadau sy'n fwy na fy enillion?

Yr uchafswm y gellir ei ad-dalu yw swm eich cyfraniadau a wnewch sy'n fwy na'ch enillion perthnasol yn y DU at ddibenion Treth Incwm.

Enghraifft:

Gwnaeth Rita gyfraniadau o £24,000 i bensiwn personol. Ar ôl rhoi rhyddhad treth daeth hyn i £30,000. Ei henillion perthnasol ar gyfer y flwyddyn dreth oedd £25,000. Roedd hyn yn golygu ei bod wedi cyfrannu mwy na'i henillion perthnasol.

Gan mai dim ond hyd at £25,000 y gall Rita dderbyn rhyddhad treth ar ei chyfraniadau, ad-dalodd y darparwr y £5,000 a oedd yn fwy na'i henillion perthnasol.

Fodd bynnag, ond £4,000 yw'r ad-daliad a wnaed i Rita, â £1,000 yn cael ei ad-dalu i Gyllid a Thollau EM gan mai hwn oedd y rhyddhad treth a hawliwyd ar y cyfraniadau a ad-dalwyd.

Nid oes treth i'w thalu wrth dderbyn ad-daliad o gyfandaliad cyfraniadau gormodol.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.