Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Help os ydych yn cynhesu eich cartref gan ddefnyddio olew gwresogi neu nwy petrolewm hylifedig (LPG)

Mae prisiau ynni’n uchel o hyd, ond mae cymorth ar gael i’ch helpu i dalu costau gwresogi eich cartref. Darganfyddwch sut i ddefnyddio tanwydd oddi ar y grid yn fwy effeithlon a ble y gallwch wneud cais am gymorth.

Sut alla i arbed arian ar danwydd oddi ar y grid?

Mae llawer o bobl yn poeni am gostau cynyddol ynni cartref, ond os nad yw eich cartref wedi’i gysylltu â’r prif gyflenwad nwy mae’n debygol y bydd eich biliau gwresogi yn cynyddu’n gynt na’r cyfartaledd. Mae pedair miliwn o gartrefi yn y DU yn dibynnu ar ffynonellau tanwydd fel nwy petrolewm hylifedig (LPG), olew gwresogi neu danwydd solet fel pren neu lo.

Yn wahanol i brif gyflenwad nwy a thrydan, nid oes unrhyw Warant Pris Ynni i helpu i reoli cost y mathau hyn o danwydd. Nid oes llawer o opsiynau i’ch helpu i arbed arian ar ynni ar hyn o bryd, ond mae’r canllaw hwn yn dangos ychydig o ffyrdd y gallai eich helpu i leihau effaith cynnydd mewn prisiau.

Os ydych yn cael budd-daliadau penodol efallai y byddwch yn gymwys i gael taliadau costau byw gan y llywodraeth yn 2023/24. Darganfyddwch fwy yn ein blog.

Ffyrdd o ostwng costau os ydych yn defnyddio olew gwresogi

Mae cost olew gwresogi yn dibynnu ar rai ffactorau, gan gynnwys:

 • pris olew crai
 • faint rydych chi'n ei brynu
 • pa gyflenwyr sy'n cwmpasu eich ardal, a
 • pan fyddwch chi'n ei brynu.

Er y gallai rhai o'r rhain fod allan o'ch rheolaeth, mae rhai ffyrdd o hyd y gallwch arbed arian ar wresogi olew.

Rhestr wirio ar gyfer cynilo ar olew gwresogi

Cymharwch brisiau a pheidiwch â bod ofn fargeinio

Pan fydd yn bryd ail-lenwi eich tanc, gofynnwch i ychydig o gyflenwyr am ddyfynbris, a gweld a oes arbedion i'w gwneud. Gallwch roi eich cod post ar UKIFDAYn agor mewn ffenestr newydd neu safle Liquid Gas UK i ddod o hyd i'r cyflenwyr sydd yn eich ardalYn agor mewn ffenestr newydd

Gallwch hefyd fynd i BoilerJuice.comYn agor mewn ffenestr newydd neu fueltool.co.ukYn agor mewn ffenestr newydd i gael pris. Maent yn defnyddio UKIFDA neu Liquid Gas UK i weld a allwch ddod o hyd i gyflenwr lleol sy'n rhatach. 

Ystyriwch ymuno neu sefydlu clwb olew i gael gostyngiadau pellach

Cynlluniau prynu cymunedolOpens in a new window yw pan fod sawl cartref yn grwpio gyda'i gilydd i swmp-brynu ynni am bris gostyngol.  Os oes tai eraill yn eich ardal leol sy'n defnyddio olew gwresogi, darganfyddwch a oes cynllun prynu cymunedol neu grŵp eisoes ar gael i chi ymuno ag ef.

Darganfyddwch drwy ofyn i'ch cymdogion neu bostio cwestiwn mewn grwpiau Facebook lleol neu ar Nextdoor y wefan a'r ap rhwydweithio cymdogaethYn agor mewn ffenestr newydd. Gall prynu eich olew gwresogi mewn meintiau mwy olygu prisiau is i aelodau, ond gallai fod yn anoddach dechrau eich clwb eich hun ar hyn o bryd. 

Prynwch yn y misoedd cynhesach

Os gallwch, ceisiwch swmp-brynu eich olew gwresogi yn ystod yr haf. Mae mwy o alw amdano pan fydd y tywydd yn oerach fel y gall prisiau godi.

Cadwch eich tanc wedi'i gynnal a'i gadw'n dda

Gall tanciau olew gwresogi lenwi â slwtsh a all eu gwneud yn annibynadwy. Os yw'ch tanc yn gollwng, mae'n ddrwg i'r amgylchedd ac mae'n wastraff arian hefyd. Trefnwch wasanaeth ar gyfer eich tanc i geisio trwsio unrhyw broblemau er mwyn osgoi'r gost o fod angen tanc newydd. Argymhellir eich bod yn trefnu gwasanaeth ar eich tanc olew gwresogi unwaith y flwyddyn ac yn gwneud gwiriadau gweledol ar gyfer unrhyw broblemau'n rheolaidd. Mae gan safle'r Hwb Gwresogi restr o wiriadau cynnal a chadw ataliol y gallwch eu gwneud eich hun

Gosod boeler effeithlon

Er bod cost sylweddol ymlaen llaw i gael boeler newydd, dylai olygu arbedion hirdymor o ran atgyweiriadau a defnydd llai o ynni.

Mae boeleri sy'n defnyddio olew gwresogi fel arfer yn ddrutach na boeleri nwy confensiynol. Fodd bynnag, os nad yw eich boeler yn gweithio'n iawn, gallai fod yn defnyddio mwy o danwydd nag sydd ei angen felly efallai y bydd yn werth ei newid o hyd.

Mae benthyciadau di-log a ariennir gan y llywodraeth ar gael i'ch helpu i dalu am foeler newydd a mesurau arbed ynni eraill. Darganfyddwch a ydych yn gymwys a darganfyddwch ffyrdd eraill o ariannu boeler newydd yn ein canllaw Sut i dalu am welliannau i'ch cartref.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am sut i arbed arian ar olew gwresogi ar safle Which?Yn agor mewn ffenestr newydd

Ffyrdd o arbed arian os ydych yn defnyddio nwy petrolewm hylifedig (LPG)

Effeithiwyd ar gyflenwad LPG gan yr un cynnydd mewn prisiau cyfanwerthu â nwy naturiol y prif gyflenwad. Fodd bynnag, mae ffyrdd i dorri costau.

Rhestr wirio ar gyfer cynilo ar LPG

Cymharwch brisiau os gallwch

Os ydych yn prynu LPG mewn swmp ar gyfer tanc, cymharwch brisiau gan wahanol gyflenwyr sydd ar gael yn eich ardal os nad ydych mewn contract ac yn gallu newid. 

Os ydych wedi'ch clymu i mewn i'ch contract presennol ac na allwch newid nawr, gosodwch nodyn atgoffa i chi'ch hun i siopa o gwmpas ychydig cyn i'ch contract ddod i ben.

Cadwch eich tanc wedi’i gynnal a’i gadw’n dda

Os yw'ch tanc yn gollwng, nid yn unig yw’n beryglus, mae hefyd yn gwastraffu arian. Os ydych yn poeni, cysylltwch â pheirianydd nwy sy'n gymwys i weithio ar danciau LPG. Gwiriwch a yw cynnal a chadw eich tanc yn gyfrifoldeb i'ch cyflenwr, oherwydd gallai arbed arian i chi ar wasanaethu ac atgyweirio.

Help a chymorth arall

Er nad ydych wedi’ch diogelu gan y Warant Prisiau Ynni neu rai o'r gostyngiadau sydd ar gael i bobl ar nwy prif gyflenwad gallwch ddod o hyd i gynlluniau, grantiau a budd-daliadau a fydd yn helpu gyda chost biliau a gosod mesurau arbed ynni yn ofgem

I gael mwy o fanylion am help arall y gallwch ei hawlio, darllenwch ein canllaw Beth i’w wneud am filiau ynni cynyddol

Os ydych yn byw yn yr Alban: darganfyddwch pa gymorth ariannol ychwanegol y gallech ei gael gan Home Energy ScotlandYn agor mewn ffenestr newydd

Os ydych yn byw yng Nghymru: darganfyddwch pa gymorth ariannol ychwanegol y gallech ei gael gan y Gronfa Cymorth DewisolYn agor mewn ffenestr newydd

I gael awgrymiadau arbed ynni a grantiau gwella cartrefi, ewch i nyth.llyw.cymruYn agor mewn ffenestr newydd

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon: Darganfyddwch fwy am y cynllun taliad tanwydd brys ar Bryson Charitable GroupYn agor mewn ffenestr newydd

Am awgrymiadau arbed ynni, ewch i nidirectYn agor mewn ffenestr newydd

Gwnewch gais am yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt (yn enwedig Credyd Pensiwn neu Gredyd Cynhwysol) oherwydd bydd y rhain yn cynnig opsiynau at fwy o help, gan gynnwys Gostyngiad Cartrefi Cynnes gwerth £150 y flwyddyn.

Os ydych yn cael trafferth fforddio gwresogi eich cartref, mae ein hadran Help gyda chostau byw yn rhoi llawer mwy o wybodaeth i chi am y cymorth ychwanegol sydd ar gael a beth i'w wneud os ydych yn poeni am gadw i fyny â biliau a thaliadau.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.