Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Talu dirwyon llys

Mae llysoedd Ynadon (Siryf yn yr Alban) yn delio ag achosion troseddol fel troseddau traffig, dirwyon am Drwyddedau Teledu di-dâl, troseddau trefn gyhoeddus ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Darganfyddwch beth dylech ei wneud os cewch ddirwy.

Beth yw dirwy llysoedd Ynadon neu Siryf?

Mae llysoedd Ynadon (Siryf yn yr Alban) yn delio ag achosion troseddol fel troseddau traffig, dirwyon am Drwyddedau Teledu di-dâl, troseddau trefn gyhoeddus ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Y dedfrydau mwyaf cyffredin a roddir gan ynadon (siryfion) yw cosbau ariannol neu ddirwyon.

Ni ddylid drysu dirwyon llysoedd ynadon (siryf) â gorchmynion atebolrwydd am Dreth Gyngor neu ôl-ddyledion cynhaliaeth plant, gan fod y rheolau’n wahanol

Os cawsoch eich dyfarnu’n euog o drosedd, defnyddir dirwy llys yn aml fel cosb. Mae swm y ddirwy yn dibynnu ar ba mor ddifrifol oedd y drosedd a gyflawnwyd.

Mae dirwyon llys yn cael eu casglu fel rhandaliadau wythnosol neu fisol a gellir eu tynnu o’ch enillion neu’ch budd-daliadau. Yn ogystal â’r ddirwy gall y llys ofyn i chi dalu iawndal a chostau llys.

Bydd y llys hefyd yn ystyried eich sefyllfa ariannol, wrth ystyried dedfryd briodol. Bydd yn cael ei fesur yn erbyn costau byw rhesymol.

Beth dylwn ei wneud os na chredaf y gallaf fforddio fy nirwy llys?

Bydd llawer o bobl yn gweld bod yr achosion o goronafeirws wedi effeithio'n negyddol ar eu cyllid. Ac yn awr yn ei chael yn anodd talu am eu biliau a'u taliadau dyled.

Mae dirwyon llysoedd ynadon neu siryf yn ddyled â blaenoriaeth a gall canlyniadau peidio â thalu fod yn ddifrifol. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi eu talu cyn dyledion heb eu gwarantu fel benthyciadau a chardiau credyd.

Mae gan lysoedd llawer o bwerau i gasglu arian sy’n ddyledus, ac yn yr achosion mwyaf eithafol, gallech fynd i’r carchar am beidio â thalu.

Os na allwch fforddio’ch taliadau oherwydd coronafeirws, dylech ffonio neu ysgrifennu at y swyddog dirwyon yn y llys a gofyn iddynt a oes unrhyw help ar gael. Gallant eich helpu.

Gall yr help a gewch gynnwys:

 • addasiad i faint y mae rhaid i chi ei dalu
 • addasiad i’ch dyddiadau talu.

Mae manylion cyswllt y llys ar y llythyr.

Fodd bynnag, peidiwch ag anwybyddu dirwy llys – hyd yn oed os yw coronafeirws wedi effeithio arnoch yn ariannol.

Os bydd eich amgylchiadau’n newid, mae’n well bob amser ceisio newid y gorchymyn llys yn hytrach na syrthio ar ei hôl â’r taliadau. Os gwnewch ddim byd, gall eich credydwr gymryd camau mwy difrifol.

Pryd y gallaf ofyn am newid y gorchymyn llys?

Os na allwch fforddio cadw i fyny â’r taliadau a orchmynnwyd gan y llys, gallwch ofyn am newid telerau’r gorchymyn i gyd-fynd â’r hyn y gallwch fforddio ei dalu. Gelwir hyn yn gais i amrywio’r gorchymyn.

Yn dibynnu ar eich sefyllfa ariannol, gallech:

 • talu’r ddyled fesul rhandaliadau llai
 • neu os na allech dalu unrhyw beth o gwbl mwyach, os gallwch ddangos eich bod wedi colli’ch swydd.

Wrth gwrs, bydd rhaid i chi roi manylion eich sefyllfa ariannol wrth wneud y cais.

Beth fydd yn digwydd os credaf y byddaf yn methu taliad?

Os ydych wedi methu eich ad-daliadau, mae’n bwysig i beidio â’i anwybyddu.

Cysylltwch â’r llys cyn gynted ag y gallwch. Byddant fel arfer yn trefnu i chi awgrymu swm i’w dalu y gallwch ei fforddio, fel y gallwch ei ad-dalu fesul rhandaliadau.

Oes gennych ddyledion eraill? Yna, mae’n bwysig eich bod yn eu talu yn y drefn gywir gan fod rhai yn fwy ar frys ac mae gan rai benthycwyr fwy o rym nag eraill.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.