Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

A ddylech chi glirio’ch morgais yn gynnar?

Mae morgais yn ymrwymiad mawr, tymor hir ac mae rhesymau da dros ei dalu’n gynnar.  Darganfyddwch y manteision ac anfanteision o ddefnyddio’ch cynilion i glirio’ch morgais.

Y manteision o gordalu’ch morgais

Os gallwch fforddio gwneud taliadau ychwanegol, mae gordalu’ch morgais yn golygu eich bod chi’n talu llai o log yn y dyfodol ac yn ad-dalu’ch morgais yn gynt. Mae hyn yn golygu y gallech arbed llawer o arian.

Ar forgais o £150,000 am 5% gyda 25 mlynedd yn weddill, mae talu cyfandaliad o  £5,000 yn lleihau’r llog gan £11,500 ac mae’n golygu y byddech yn ei ad-dalu 18 mis ynghynt.

Mae gordalu pan fydd cyfraddau llog yn isel yn golygu y bydd gennych forgais llai os oes cyfraddau llog uwch yn y dyfodol.

Fodd bynnag, yn dibynnu ar eich amgylchiadau, mae yna rhai cwestiynau y mae angen i chi eu gofyn i chi’ch hun.

Ad-dalu morgais yn gynnar – cwestiynau i’ch helpu i benderfynu

A ddylech chi gynilo neu glirio eich morgais yn gynnar? Atebwch y cwestiynau hyn i’ch helpu i benderfynu.

A oes gennych chi unrhyw ddyledion eraill sy’n ddrytach?

Dyledion drud yw’r rheini sy’n costio llawer o arian i’w clirio dros amser.

Mae cardiau credyd a chyfrifon catalog, er enghraifft yn codi cyfradd uchel o log dros flwyddyn gyfan.

Gallai dyledion drud eraill gynnwys benthyciadau ansicredig, ble mae’r gyfradd log yn uwch o lawer na chost eich benthyciad morgais.

Dylech bob amser glirio eich dyledion mwy drud cyn meddwl am leihau eich morgais – ond peidiwch â gadael iddynt gynyddu eto.

A ydych chi’n rhoi arian i mewn i gynllun pensiwn?

Mae pensiynau’n ddull treth-effeithlon o gynilo oherwydd mae’r llywodraeth yn ychwanegu at eich cyfraniadau gyda rhyddhad treth.

Ac, os oes gennych chi bensiwn gweithledylai eich cyflogwr dalu i mewn i’r cynllun hefyd.

Os nad oes gennych bensiwn ac mae gennych arian yn sbâr, mae’n bwysig i feddwl am dalu i mewn i un.

Po gynharaf y byddwch chi’n dechrau, mwyaf buan y bydd eich pot ymddeol yn dechrau tyfu. Gyda chyfraniadau cyflogwr a rhyddhad treth gan y llywodraeth, efallai y cewch fwy am eich arian mewn pensiwn nag y byddech yn ei arbed mewn llog morgais.

A allai eich teulu ymdopi’n ariannol pe baech chi’n marw?

A oes gennych chi ddibynyddion? Mae’r gost o gael yswiriant bywyd yn gymharol isel.  Os nad oes gennych hyn eisoes ac mae gennych deulu neu ddibynyddion eraill, dyma’r amser i’w ystyried.

A allwch chi gael cyfradd gynilo sy’n uwch na’ch cyfradd llog morgais?

Os ydych chi eisoes yn cyfrannu i gynllun pensiwn, yn lle rhoi arian ychwanegol yn eich morgais, gallai wneud mwy o synnwyr ei ychwanegu at arbedion.

Hynny yw os gallwch chi ddod o hyd i un sy’n talu cyfradd log uwch na’r gyfradd a godir arnoch chi ar eich morgais.

Pethau eraill i’w hystyried os ydych chi am ad-dalu’rch morgais yn gynnar

Cadwch rywfaint o arian wrth gefn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynilo digon o arian i’ch cadw i fynd am o leiaf dri mis cyn talu eich morgais yn gynnar.

A godir tâl arnoch chi am ordalu eich morgais?

Gwiriwch eich dêl morgais er mwyn cael darlun cywir o sut gall taliadau a godir ostwng unrhyw arbediadau, sy’n deillio o ordalu eich morgais.

Gallent godi tâl arnoch am dalu eich morgais yn gynnar neu am wneud taliad misol, sy’n fwy na’ch terfyn misol a gytunwyd. Gallai fod yn well defnydd o’ch arian i gynilo a gordalu ychydig cyn i chi ailforgeisio.

Bydd llawer o fenthycwyr yn gadael i chi ordalu hyd at 10% y flwyddyn heb gosbau.

A oes gennych chi forgais hyblyg neu wedi’i offsetio?

Mae morgeisi hyblyg – gan gynnwys morgeisi wedi’u hoffsetio – yn gadael i chi ordalu eich morgais ac yn tynnu’r arian yn ôl os ydych ei angen – i gyd heb godi tâl arnoch.

Os ydych yn penderfynu gordalu eich morgais

Os ydych, ar ôl pwyso a mesur yr holl ffeithiau, yn penderfynu gordalu, yna mae angen i chi amseru’r peth yn gywir.

Os codir llog eich morgais arnoch yn ddyddiol, yna mae’n fanteisiol i chi wneud y gordaliad cyn gynted ag y medrwch.

Os codir ef yn flynyddol, yna mae angen i chi amseru eich gordaliad fel ei fod yn cyfrif tuag y cyfrifiad o’r llog ar gyfer y flwyddyn.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.