Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sefydlu cronfa ymddiriedolaeth

A oes angen rhywun arnoch i reoli arian ar eich rhan, efallai i helpu rhywun ar ôl eich marwolaeth, neu i dalu am eich gofal yn nes ymlaen? Un ffordd o wneud hyn yw i roi’r arian mewn ymddiriedolaeth.

Beth yw ymddiriedolaeth?

Dychmygwch eich bod wedi gofyn i ffrind ofalu am beth o’ch arian, fel y gallent ei ddefnyddio i dalu am eich gofal pe byddech yn mynd yn sâl. Pe byddech ddim ond yn rhoi’r arian iddynt yn uniongyrchol, ni allech fod yn sicr y byddent yn ei ddefnyddio’n gywir. Felly, yn lle hynny, gallwch sefydlu ymddiriedolaeth. Gydag ymddiriedolaeth, mae rhaid i’r arian gael ei ddefnyddio yn unol â rheolau a amlinellir gennych.

Mae ymddiriedolaeth yn drefniant cyfreithiol lle mae un neu fwy o bobl neu gwmni (a elwir yn ymddiriedolwyr) yn rheoli arian neu asedau (sef eiddo’r ymddiriedolaeth) y mae rhaid iddynt eu defnyddio er budd un neu fwy o bobl (y buddiolwyr).

Yn yr enghraifft uchod, eich ffrind fyddai’r ymddiriedolwr, eich arian fyddai eiddo’r ymddiriedolaeth, a chi fyddai’r buddiolwr – y person sy’n cael budd o’r ymddiriedolaeth.

Gallwch roi arian, buddsoddiadau neu asedau eraill yn yr ymddiriedolaeth. Gan ddibynnu ar y math o ymddiriedolaeth a ddefnyddiwch, efallai y bydd rhaid i chi dalu treth ac efallai y bydd rhaid i’r ymddiriedolwyr gwblhau ffurflenni treth.

Pryd y gallech ddefnyddio ymddiriedolaeth

Efallai y byddwch yn sefydlu ymddiriedolaeth:

 • i gefnogi rhywun sy’n methu rheoli ei arian – er mwyn darparu ar gyfer ei anghenion, hyd yn oed pan na fyddwch yn gallu ei helpu, neu
 • i sicrhau y defnyddir eich arian eich hun i ofalu amdanoch os na fyddwch yn gallu gofalu amdanoch eich hun.

Gall ymddiriedolaeth fod yn arbennig o ddefnyddiol os oes gennych blentyn sydd â chyflwr iechyd meddwl neu anabledd dysgu ac rydych yn poeni am sut y bydd yn ymdopi’n ariannol ar ôl i chi farw.

Gallant hefyd helpu rhywun â chyflwr iechyd meddwl neu anabledd dysgu sy’n hawlio budd-daliadau’r wladwriaeth, fel Lwfans Byw i’r Anabl (neu’r Taliad Annibyniaeth Personol), neu’n cael cymorth ariannol gan ei adran gwasanaethau cymdeithasol lleol.

Gellir gwneud y taliadau budd-dal i’r ymddiriedolwyr, a fydd yn eu defnyddio yn ôl rheolau’r ymddiriedolaeth.

Mae pobl yn aml yn sefydlu ymddiriedolaethau i blant.

Sut i sefydlu ymddiriedolaeth

Mae rhaid i eiriad ymddiriedolaeth fod yn fanwl gywir, felly dylech ofyn i gyfreithiwr ei sefydlu.

Mae Cymdeithasau’r Gyfraith yn cadw cronfeydd data chwiliadwy i’ch helpu i ddod o hyd i gyfreithiwr cymwys yn eich ardal.

Dewch o hyd i gyfreithiwr yn:

Dewis eich ymddiriedolwyr

Mae rhaid i chi ddewis pobl i fod yn ymddiriedolwyr, fel arfer aelodau o’r teulu neu ffrindiau agos rydych yn gwybod y gallwch ddibynnu arnynt. Meddyliwch yn ofalus am bwy i ofyn iddynt, a sicrhewch eu bod yn hapus i gymryd y cyfrifoldeb.

Dylech gael o leiaf dau ymddiriedolwr, ond dim mwy na thri neu bedwar fwy na thebyg.

Fel arall, gallwch benodi cwmni fel eich ymddiriedolwr, fel banc neu gwmni o gyfreithwyr – ond cofiwch y byddant yn codi tâl.

Faint mae’n ei gostio i sefydlu ymddiriedolaeth?

Gall  fod yn ddrud gofyn i gyfreithiwr sefydlu ymddiriedolaeth ar eich rhan – fel arfer tua £1,000 neu’n fwy. Ond mae defnyddio cyfreithiwr yn eich helpu i osgoi camgymeriadau costus, er enghraifft os yw geiriad eich ymddiriedolaeth yn amwys neu’n gamarweiniol.

Mae gan rai elusennau gynlluniau ble y maent yn cyfrannu tuag at gostau rhieni i sefydlu ymddiriedolaeth ar gyfer plentyn anabl.

Sut y mae’ch cyngor lleol yn trin incwm a chyfalaf o ymddiriedolaeth?

Os ydych angen gofal hirdymor ac yn fuddiolwr ymddiriedolaeth, bydd eich cyngor lleol yn ystyried yr incwm a’r cyfalaf y mae hawl gennych i’w derbyn wrth iddynt eich asesu yn ariannol ar gyfer derbyn eu cefnogaeth.

Bydd sut mae arian mewn ymddiriedolaeth yn cael ei drin yn dibynnu ar delerau’r ymddiriedolaeth.

Hawliad absoliwt i’r cyfalaf

Os oes gennych fynediad at y cyfalaf a gedwir yn yr ymddiriedolaeth yna bydd hyn yn cael ei drin gan yr awdurdod lleol fel cyfalaf rydych yn berchen arno.

Hawliad absoliwt i incwm

Os nad oes gennych fynediad i’r cyfalaf yn yr ymddiriedolaeth ond bod gennych hawl i dderbyn incwm ohono mae’r cyfalaf yn cael ei ddiystyru ac mae’r incwm yn cael ei ystyried.

Hawliad absoliwt i gyfalaf ac incwm

Os oes gennych fynediad at y cyfalaf a’r incwm mewn ymddiriedolaeth mae gwerth yr incwm hwnnw ynghyd â’r cyfalaf yn cael eu trin fel cyfalaf rydych yn berchen arno.

Ymddiriedolaethau Diamod

Os oes gennych dim ond hawl i dderbyn taliadau gan ymddiriedolaeth ar ddisgresiwn yr ymddiriedolwyr, gall y cyngor lleol ddim ond ystyried yr union daliadau rydych yn eu derbyn.

Mae rhai ymddiriedolaethau penodol yn cael eu heithrio o asesiad ariannol cynghorau lleol am ffioedd gofal. Er enghraifft, gwerth cyllid a ddelir mewn ymddiriedolaeth – neu a weinyddir gan lys – sy’n dod o daliad am anafiad personol i’r person.

Os ydych angen gofal a’ch bod yn trosglwyddo’ch arian i ymddiriedolaeth i osgoi prawf modd ar gyfer cefnogaeth awdurdod lleol bydd bron yn bendant yn cael ei drin fel amddifadedd bwriadol o asedau.

Mwy o wybodaeth am ymddiriedolaethau

Gallwch gael llawer mwy o wybodaeth am ymddiriedolaethau – gan gynnwys y mathau o ymddiriedolaethau a sut y cânt eu trin at ddibenion treth – ar wefan GOV.UK

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.