Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

A ddylwn i sefydlogi fy miliau ynni?

Cyhoeddwyd ar:

Last updated:

Nid yw newid i dariff cyfradd sefydlog neu newid darparwyr am fargen well ar eich ynni wedi bod yn opsiwn am ychydig. Fodd bynnag, mae prisiau nwy a thrydan yn gostwng, felly pryd yw’r amser cywir i sefydlogi?

Beth yw’r bargeinion ynni orau?

Mae cap ar brisiau Ofgem nawr yn £1,834 y flwyddyn, a bydd hwn yn newid i £1,928 ar 1 Ionawr 2024.

Mae cytundebau sefydlog ar gael am lai na’r cap ar brisiau, ac mae’r rhain nawr ar gael i gwsmeriaid newydd a phresennol. Cadwch lygad am lythyrau ac e-byst gan eich cyflenwr i ddarganfod a oes unrhyw gytundebau y gallwch gofrestru amdanynt.

Pryd mae prisiau ynni yn gostwng?

Mae cap pris Ofgem yn cael ei gyfrifo ar sail faint mae'n ei gostio i brynu nwy a thrydan ar y farchnad gyfanwerthu. Mae'r cap pris yn newid bob tri mis, ar ddechrau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf a Hydref. Ofgem yn cyhoeddi beth fydd y cap pris tua mis cyn iddo newid.

Ni fyddwn yn darganfod beth fydd y cap pris nesaf tan yn ddiweddarach eleni.

Rydw i wedicael cynnig bargen gyfradd sefydlog fel cwsmer presennol, a ddylwn i gofrestruamdano?

Mae’n anodd cyllidebu ar gyfer costau byw bob dydd pan nad ydych yn gwybod pa olwg fydd ar eich biliau mewn chwe mis. Gall sefydlogi eich biliau ynni eich helpu i wybod beth i’w ddisgwyl bob mis.

Os ydych wedi dod o hyd i gytundeb sefydlog sy’n llai na chap ar brisiau mis Hydref o £1,834 y flwyddyn, gallai fod yn werth ei ystyried.

Efallai na fydd dyfynbris eich cyflenwr yn rhoi’r gost flynyddol ar gyfer cartref arferol, gallai fod yn seiliedig ar eich defnydd. Defnyddiwch gyfradd uned y cap ar brisiau a’r gost sefydlog isod i gymharu â’r hyn y mae eich cyflenwr wedi’i gynnig.

Pris uned ynni ar gyfer Cap Prisiau o 1 Gorffennaf 2023

Trydan

£0.27 fesul KWh

Cost sefydlog ddyddiol: £0.53

Nwy

£0.07 fesul KWh

Cost sefydlog ddyddiol: £0.30

Mae i fyny i chi i benderfynu a yw gwybod beth fydd eich biliau bob mis yn werth y risg y bydd prisiau ynni yn gostwng yn sylweddol y gaeaf hwn, a gallech ordalu trwy symud i fargen sefydlog.

A allaf newid fy nghyflenwr ynni?

Yn ddiweddar, mae sawl cyflenwr ynni wedi dechrau cynnig cytundebau sefydlog o tua’r un lefel â’r cap ar brisiau. Mae’r cytundebau hyn ar gael i gwsmeriaid newydd a phresennol, felly gallai fod yn syniad da os oeddech yn ystyried newid cyflenwr.

Gweler ein canllaw ar wefannau cymharu am fwy o wybodaeth.

Sut fedrai arbed arian ar fy miliau ynni?

Er efallai na fyddwch yn gallu lleihau’n sylweddol y swm y byddwch yn ei dalu fesul uned o nwy neu drydan, os gallwch ddefnyddio llai, yna bydd eich biliau’n gostwng.

Gallai gwneud eich cartref yn fwy effeithlon o ran ynni eich helpu i wneud arbedion tymor hir. Mae gan ein canllaw am dalu am welliannau cartref wybodaeth am grantiau a benthyciadau y gallwch eu defnyddio am bethau fel gwell inswleiddio neu foeler mwy effeithlon.

Tagiau
Biliau Cyllidebu Trydan Pob postiadau blog
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.