Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Yswiriant car i yrwyr ifanc – y ffeithiau allweddol

Mae yswiriant car gyrwyr ifanc yn debygol o fod yn ddrud iawn – gall hyd yn oed fod yn ddrutach na’ch car cyntaf. Felly mae’n ddefnyddiol i yrwyr newydd cael syniad o beth sy’n effeithio ar faint rydych yn ei dalu, sut i gael y fargen orau a sut gallech leihau eich premiymau.

Awgrymiadau yswiriant i yrwyr ifanc

Premiymau yswiriant car - cyfrifo’r gost

Gelwir y swm a dalwch am eich yswiriant car yn bremiwm.

Bydd cwmnïau yswiriant yn gofyn am amrywiaeth o wybodaeth gennych er mwyn cyfrifo beth fydd eich premiwm misol neu flynyddol. Bydd hyn yn cynnwys:

 • manylion personol, fel oedran a chod post
 • gwybodaeth am y car y byddwch yn ei yrru
 • lefel yr yswiriant sydd ei angen arnoch
 • y milltiroedd rydych yn rhagweld y byddwch yn eu gyrru bob blwyddyn
 • hawliadau yswiriant car blaenorol
 • collfarnau troseddol
 • a oes gennych unrhyw fonws am beidio â hawlio - y nifer o flynyddoedd rydych wedi bod yn gyrru heb wneud hawliad ar eich yswiriant car.

Mae’r wybodaeth hon yn caniatáu i’r cwmni yswiriant ffurfio darlun ynghylch faint o ‘risg’ rydych yn ei chyflwyno, a byddant yn cyfrifo’ch premiwm yn seiliedig ar hyn.

Po uchaf mae’r cwmni yn ystyried yw’r risg, po uchaf fydd y premiwm.

Lefelau o sicrwydd yswiriant car

Gydag yswiriant car, un o’r pethau cyntaf y bydd angen i chi ei ystyried fydd pa fath o ddiogelwch hoffech chi ei gael.

Mae tair lefel sicrwydd i ddewis o’u plith:

 • cynhwysfawr
 • trydydd parti
 • trydydd parti, tân a lladrad.

Pe byddech yn cael trafferth cael car yn lle’ch car a ddifrodir yn llwyr mewn damwain, y peth gorau yw mynd am y lefel uchaf o ddiogelwch – cynhwysfawr.

Efallai mai diogelwch trydydd parti fyddai’r dewis gorau os nad yw gwerth eich car yn fwy nag ychydig o gannoedd o bunnoedd

Fodd bynnag, mae diogelwch cynhwysfawr yn aml yn costio llai na thrydydd parti.  Felly gwiriwch bris y ddau.

10 ffordd i yrwyr ifanc cael yswiriant car rhatach

Mae yswiriant car i yrwyr ifanc bob amser yn mynd i fod yn ddrud. Ond mae yna rhai ffyrdd y gallwch gadw’r premiynau i lawr:

Mae eich dewis car yn bwysig

Mae pob car yn cael ei glustnodi i rif grŵp yswiriant rhwng 1 a 50, grŵp 1 yw’r rhatach i’w yswirio a grŵp 50 yw’r drytaf.

Gyrru car mewn grŵp yswiriant isel yw’r ffordd hawsaf i leihau eich premiymau.

Gall ychwanegu ail yrrwr, sydd o risg isel, eich helpu

Mae ychwanegu rhieni’n syniad da, ond ni allant esgus i fod y prif yrrwr – gelwir hwn yn ‘fronting’ ac mae’n anghyfreithlon. 

Nifer o filltiroedd a yrrwyd

Wrth wneud cais am yswiriant, cewch eich gofyn am ba mor aml y byddwch yn defnyddio’r cerbyd a’r pellteroedd rydych yn disgwyl teithio.

Gall llai o filltiroedd a llai o ddefnydd golygu premiymau llai.

Chwiliwch am y fargen gorau

Mae safleoedd cymharu yn lle gwych i ddechrau, ond gallwch hefyd chwilio ar-lein am ddarparwyr yswiriant car yn arbennig i bobl ifanc.

Gofynnwch i arbenigwr

Pan fydd gennych gwpl o brisiau da, ffoniwch brocer yswiriant o gofynnwch iddynt guro’r rhain. Mae hwn am ddim – a byddant yn gwneud y gwaith ymchwil i chi â’ch ffonio chi nôl. 

Talu ymlaen llaw

Efallai bod taliadau misol yn fwy fforddiadwy, ond mae yswirwyr yn codi llog ar y taliadau hynny. Mae hyn yn golygu eu bod yn fwy drud na taliad un-tro blynyddol.

Talu swm atodol gwirfoddol uwch

Talu swm atodol gwirfoddol uwch ar ben eich swm atodol gorfodol.

Gallai hyn gadw costau i lawr am unrhyw yrrwr. Fodd bynnag, mae’n golygu y byddwch yn talu mwy eich hunain os oes angen i chi hawlio yn erbyn yswiriant.

Byddwch yn wyliadwrus am bethau ‘ychwanegol’ diangen

Er enghraifft, er bod yswiriant torri i lawr wedi'i gynnwys mewn rhai polisïau ac y gall fod yn ddefnyddiol, yn aml mae'n rhatach ei brynu ar wahân.

Gyrrwch yn ofalus

Mae osgoi cael damwain yn golygu y byddwch yn dechrau cronni gostyngiad am beidio hawlio yn erbyn yr yswiriant, sy’n golygu premiymau llai. 

Mae hefyd yn eich atal rhag cael pwyntiau ar eich trwydded, sydd gallu gwneud yswiriant yn ddrytach.

Cwrs gyrru uwch

Gall gymryd cwrs gyrru uwch lleihau eich premiymau. Ond gwiriwch gyda’ch yswriwr i sicrhau y byddwch bendant yn cael bargen gwell. 

Yswiriant car blwch du

Mae hyn yn ffurf o dechnoleg sy’n gwobrwyo gyrru diogel gyda chostau yswiriant is.

Fe’i gelwir weithiau’n yswiriant telematics, ac mae’r polisïau hyn yn golygu ffitio teclyn ar eich car i fonitro’r:

 • sbarduno
 • brecio
 • cornelu
 • nifer y milltiroedd
 • pa adeg o’r dydd rydych yn gyrru.

Yna bydd pris eich yswiriant yn gostwng os profwch eich bod yn yrrwr da a diogel.

Gall fod ochr negyddol os nad yw’ch gyrru’n dda. Mae hyn oherwydd bod lefel eich risg yn cynyddu, felly mae premiynau’n codi – a gall eich yswiriant hyd yn oed cael ei gaslo.

Gwiriwch eich yswiriwr

Peidiwch â chael eich twyllo. Weithiau, mae yswirwyr ffug yn targedu gyrwyr ifanc.

Mae’n rhaid i’ch yswiriwr - a’ch brocer, os ydych yn defnyddio un - fod wedi’i awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).

Mae’n bwysig hefyd darllen y polisi cyn i chi brynu. Dyna’r unig ffordd o wybod eich bod wedi cael eich yswirio.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.