Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Hurio neu logi car dramor ac yn y DU

Mae llawer o resymau pam y gallai fod angen i chi rentu car – Os ydych ar wyliau, nid oes gennych gar ar hyn o bryd, mae gennych ffrindiau yn ymweld ac mae angen math gwahanol o gerbyd arnoch, a llawer mwy. Waeth beth yw'r rheswm, mae rhai awgrymiadau i leihau'r siawns o gael bil annisgwyl wrth gasglu a dychwelyd y car.

Dod o hyd i gar hurio

Gall fod yn demtasiwn mynd i'r lle cyntaf y dewch o hyd iddo, ond i gael y cynnig gorau gallai fod yn syniad da defnyddio mwy nag un gwefan gymharu. Bydd safle cymharu da yn helpu i wneud y ffioedd, taliadau, telerau ac amodau allweddol yn hawdd eu deall, gan leihau'r siawns o filiau annisgwyl.

Mae hefyd yn bwysig gwneud rhywfaint o ymchwil i'r math o gar, ei nodweddion a'r math o wasanaeth llogi sydd ei angen arnoch cyn gwneud penderfyniad.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu llogi'ch car yn gynnar hefyd oherwydd ei fod fel arfer yn rhatach na cherdded i mewn ar y diwrnod. Gallwch hefyd gymharu cost llogi ceir gan ddefnyddio'r gwefannau canlynol:

 • Zest Car Rental - Mae'r wefan hon yn adnabyddus am ei heglurdeb ar daliadau ychwanegol, polisi tanwydd, gan ddangos cyfanswm y costau ac am ei wasanaeth i gwsmeriaid.
 • Auto Europe - Mae'r wefan hon yn adnabyddus am fod yn dryloyw o ran polisïau tanwydd, gan ddangos cyfanswm cost, rhwyddineb optio allan o bethau ychwanegol ychwanegol a'i pholisi hyblyg ar ganslo.
 • Mae ystod eang o wefannau cymharu a fydd yn gwirio darparwyr llogi ceir, broceriaid ac asiantau teithio fel Skyscanner
 • Kayak
 • TravelSupermarket

Meddyliwch hefyd a oes gwir angen car hurio arnoch yn y lle cyntaf.

Awgrymiadau da ar gyfer cymharu cynigion llogi ceir

Er mwyn helpu i osgoi biliau annisgwyl gwnewch yn siŵr bod y car rydych yn ei logi yn diwallu'ch anghenion a'ch bod yn gwybod telerau ac amodau llogi'r car. Rhestrir rhai pethau i feddwl amdanynt isod.

Polisi tanwydd

Mae dau brif bolisi tanwydd wrth rentu car.

Mae polisi ‘llawn-i-lawn’ yn golygu y byddwch yn casglu’r car â thanc llawn ac yn gorfod ei ddychwelyd â thanc llawn. Yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd, hwn fydd yr opsiwn rhataf, oherwydd gallwch ddod o hyd i'r tanwydd rhataf yn yr ardal cyn dychwelyd y car.

Mae polisi tanwydd cyn prynu (a elwir weithiau wrth enwau eraill) yn golygu eich bod yn casglu'r cerbyd â thanc llawn ac wedyn codir arian arnoch ar y diwedd gan y cwmni rhentu am faint mae'n ei gostio i lenwi'r tanc. Gallai hyn arbed rhywfaint o drafferth i chi wrth ddychwelyd y car, ond efallai y bydd y cwmni rhentu yn codi mwy arnoch am y tanwydd nag y byddech yn ei dalu mewn gorsaf betrol.

Bydd gwefan cymharu llogi ceir da yn caniatáu i chi gymharu opsiynau tanwydd fel eich bod yn gweithio allan beth yw'r opsiwn gorau i chi.

Sat nav neu ddyfeisiau GPS

Mae'r rhain yn ddefnyddiol ond gall costau fod rhwng £70 a £110 i logi am wythnos.

Mae gan lawer o geir modern sat nav wedi'i adeiladu mewn iddynt, felly gwiriwch a yw'r cerbyd rydych yn ei logi yn dod â sat nav eisoes cyn ei gynnwys.

Efallai y byddwch yn prynu neu'n dod â'ch sat nav eich hun, neu'n defnyddio ap ar eich ffôn clyfar. Os ydych yn defnyddio'ch ffôn a'ch bod yn llogi dramor gwnewch yn siŵr na fydd llawer o arian yn cael ei godi arnoch am grwydro data. 

Terfynau milltiredd

Os ydych yn bwriadu cwmpasu llawer o filltiroedd, gwiriwch a oes gan yr archeb filltiredd diderfyn.

Os ydych yn croesi ffiniau, boed yn genedlaethol neu'n fewnol (taleithiau'r UD), gwnewch yn siŵr eich bod yn dal i gael eich cynnwys yn yr yswiriant a roddir â'r rhent, ac nad ydych yn gorfod talu ffioedd ychwanegol.

Gwiriwch fly-drive, a phecynnau gwestai

Mae rhai gwefannau yn rhoi gostyngiadau ychwanegol os ydych yn llogi car ag hediadau a gwesty fel pecyn.

Nid yw'r ffaith eu bod yn cael eu disgowntio wrth eu harchebu â'i gilydd yn golygu mai hwy yw'r rhataf yn awtomatig.

Mae gwyliau pecyn yn cynnig diogelwch ychwanegol trwy ATOL serch hynny.

Y ffi gyrrwr ychwanegol, os bydd ei angen arnoch

Efallai bydd rhaid i chi dalu ffi ychwanegol i ychwanegu gyrrwr arall at yr archeb. Ond, yn dibynnu ar y cwmni a'r lleoliad, efallai na fydd yn costio mwy i chi wneud hyn.

Efallai y byddai'n werth gwneud hyn ymlaen llaw gan y bydd rhai cwmnïau rhentu yn codi mwy i ychwanegu hyn ar ddiwrnod y casglu.

Maint y car

Gwiriwch y bydd y cerbyd rydych yn ei rentu yn ddigon mawr trwy edrych ar ystafell goesau i deithwyr, maint y gist ar gyfer bagiau ac ati.

Yn aml, bydd newid neu uwchraddio'r car ar y funud olaf yn costio'n ychwanegol.

Costau sedd plentyn

Mae seddi plant yn orfodol yn Ewrop ar gyfer plant dan dair oed, ac mewn rhai achosion mae angen seddi hybu ar gyfer plant hyd at 12 oed.

Sicrhewch eich bod yn cael y gost gan gynnwys sedd y car, i gymharu cost lawn eich car llog.

Cyn i chi fynd i nôl eich car hurio

Yswiriant gormodol llogi car

Efallai y byddai'n syniad da edrych am yswiriant gormodol ar gyfer tawelwch meddwl cyn i chi gasglu'ch car. Gallai ei gael ychydig wythnosau neu hyd yn oed fisoedd cyn eich taith arbed llawer o arian i chi.

Mae prynu eich yswiriant gormodol ymlaen llaw hefyd yn golygu na fydd angen i chi ddefnyddio cerdyn credyd i adael blaendal mawr â’r cwmni rhentu. Weithiau, gall y blaendal fod rhwng £500 a £1,200.

Er mai blaendal yn unig ydyw, os oes angen i chi hawlio ar yr yswiriant cymerir yr arian o'ch cerdyn. Yna mae angen i chi hawlio'n ôl yr hyn na chaiff ei ddefnyddio i drwsio unrhyw ddifrod gan yr yswiriwr. Mae'n golygu y gallai bil cerdyn credyd mawr gael eich gadael i'w dalu, heb gael yr arian yn ôl eto i dalu amdano.

Fel rheol bydd angen i'r cerdyn credyd berthyn i bwy bynnag wnaeth yr archeb hefyd, felly gwiriwch yr amodau a thelerau bob amser os gallai hyn fod yn broblem.

Os nad oes gennych gerdyn credyd, gallai rhai cwmnïau eich gorfodi i gymryd eu hyswiriant oherwydd nad ydynt yn derbyn blaendaliadau ar gardiau debyd neu ragdaledig.

Os ydych yn rhentu ceir sawl gwaith y flwyddyn, gallai polisi yswiriant gormodol blynyddol fod yn rhatach fyth.

Cod DVLA

Efallai y bydd angen i chi ofyn am god DVLA cyn i chi gasglu'ch car. Mae hyn yn gadael i'r cwmni rhentu weld eich hanes gyrru i wirio am bethau fel pwyntiau.

Ond dim ond rhif eich trwydded yrru y bydd rhai cwmnïau rhentu yn gofyn amdano.

Os oes angen, mae'n well gwneud hyn wythnos neu ddwy cyn eich archeb felly mae'n barod. Ond dim ond am 21 diwrnod y mae'r cod yn ddilys, felly peidiwch â'i gael yn rhy gynnar.

I wneud cais am eich cod, bydd angen eich rhif Trwydded Yrru, rhif Yswiriant Gwladol a chod post arnoch.

Casglu’ch car hurio ac osgoi taliadau difrod

O ran casglu'ch car hurio, mae ychydig o bethau i'w cofio i helpu i sicrhau bod pethau'n mynd yn esmwyth.

Osgoi cwynion am daliadau difrod

Dyma'r broblem fwyaf i bobl sy'n llogi ceir. Mae ffyrdd o leihau'r risg o ddod i broblemau â hyn serch hynny.

Rhowch ddigon o amser i'ch hun edrych y car drosodd y tu mewn a'r tu allan yn drylwyr. Rhowch wybod am unrhyw ddiffyg, hyd yn oed os yw'n fach iawn, a gwnewch yn siŵr ei fod yn cael ei nodi ar y ffurflen archwilio cyn rhentu. Dyma'r ffurflen sy'n dangos cyflwr y cerbyd – cewch gopi, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ei gadw'n ddiogel.

Pan gewch eich car gyntaf, mae'n syniad da tynnu lluniau neu fideos o'r diffygion a welwch ar y car fel prawf ychwanegol.

Gall talu â cherdyn credyd hefyd fod yn llinell amddiffyn olaf dda yn erbyn anghytundebau am ddifrod ar geir.

Peidiwch â theimlo dan bwysau i brynu yswiriant os nad ydych eisiau gwneud hynny

Cafwyd adroddiadau bod cwmnïau rhentu yn gwneud i bobl deimlo dan bwysau i gael eu hyswiriant gormodol. Nid oes angen i chi ei brynu gan y cwmni.

Os ydych yn teimlo dan bwysau, gwnewch gŵyn i'r cwmni rhentu – gan nodi enw'r cynghorydd gwerthu roeddech yn delio ag ef.

Efallai hoffech feddwl a allwch gerdded i ffwrdd a llogi car gan ddarparwr arall.

Os nad yw cerdded i ffwrdd yn opsiwn, talwch am yr yswiriant ychwanegol (fel y gallwch gael y car a archebwyd gennych), ond ysgrifennwch ar y contract eich bod yn gwrthwynebu'r taliad a chadwch yr hawl i gwyno a gofyn am eich arian yn ôl.

A yw’r car yr un gwnaethoch ei archebu?

Sicrhewch mai hwn yw'r car a archebwyd gennych – os yw'n llai na'r un a archebwyd gennych neu o ansawdd is, daliwch eich tir.

Dylai'r cwmni rhentu roi'r car a archebwyd gennych neu un tebyg i chi. Os na allant wneud hynny, dylid eich digolledu ac ad-dalu'r gwahaniaeth. Ni ddylai fod rhaid i chi dalu am uwchraddiad os nad oes cerbyd addas ar gael.

Gall cael copi o'r archeb a wnaethoch wrth law helpu i gyfleu'ch achos. Os nad ydych wedi'ch trin yn deg, gwnewch gŵyn i'r cwmni.

Dychwelyd eich car

Dyma le gall eich gwaith caled wrth gasglu'r car dalu ar ei ganfed oherwydd bod gennych lawer o dystiolaeth o gyflwr y car. Gallai hyn helpu i atal cwmnïau rhag ceisio’ch beio am ddifrod.

Y peth gorau yw dal i wirio'r car y tu mewn a'r tu allan am unrhyw ddifrod ffres. Waeth beth yw cyflwr y car, tynnwch luniau neu fideos o gyflwr y car.

Os gwnaethoch adael crafiad bach ar ddamwain, er enghraifft, nid ydych am gael gormod o dâl am atgyweiriadau. Bydd cwmni rhentu yn ei chael yn llawer anos codi tâl arnoch am atgyweiriadau gormodol os gallwch brofi bod y difrod yn fach iawn.

Yna, dychwelwch y car â digon o amser i'w sbario fel bod gennych amser i geisio datrys unrhyw anghydfodau.

Weithiau mae glanhau'r car yn cael ei gynnwys yn y pris cyffredinol. Ond er mwyn osgoi unrhyw daliadau glanhau annisgwyl neu ychwanegol, mae'n well dychwelyd y car mewn cyflwr cystal â phosibl.

Yn olaf, gwiriwch eich cerdyn credyd neu'ch cyfriflen banc i sicrhau nad oes unrhyw daliadau ychwanegol wedi'u hychwanegu at eich bil heb yn wybod i chi. 

Delio â phroblemau

Weithiau, gallwch gymryd yr holl ragofalon cywir, ond mae gennych rai taliadau annisgwyl o hyd.

Yn gyntaf, mae'n bwysig cysylltu â'r cwmni rhentu a gofyn iddynt pam maent wedi cymryd taliadau. Os yw'r taliadau am iawndal, gofynnwch am brawf o'r iawndal a bil atgyweirio.

Sicrhewch eich bod yn cyflenwi tystiolaeth sy'n dangos pam nad yw'r cyhuddiad yn gywir.

Os oes gennych broblemau o hyd, gallwch wneud cais ar Adran 75 Deddf Credyd Defnyddiwr 1974, cyn belled â'ch bod wedi talu â cherdyn credyd. 

Os gwnaethoch dalu â cherdyn debyd, efallai y gallwch ddefnyddio'r proses chargeback i wneud cais.

Os ydych wedi ceisio cael penderfyniad trwy'r cwmni rhent dro ar ôl tro heb unrhyw lwyddiant, gallwch hefyd ddwysáu'ch cwyn trwy sefydliadau sy'n gyfrifol am ddelio â'r mathau hyn o faterion.

Ar gyfer anghydfodau rhentu ceir yn y DU, ewch i Gwasanaeth Cymodi BVRLAYn agor mewn ffenestr newydd a gynhelir gan British Vehicle Rental and Leasing Association (BVRLA).

Os ydych yn byw yn yr UE ac yn rhentu mewn gwlad wahanol yn yr UE, defnyddiwch European Car Rental Conciliation ServiceYn agor mewn ffenestr newydd sy’n cael ei redeg gan BVRLA ar ran Leaseurope.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu mynd i ABTA Alternative Dispute Resolution ServiceYn agor mewn ffenestr newydd sy’n cael ei redeg gan ABTA Ltd, y Travel Association, oherwydd bod rhai asiantau bwcio yn perthyn i’r gwasanaeth hwn.

Angen benthyca i dalu’r bil?

Os oes angen i chi fenthyg arian i dalu'ch bil rhentu car, er enghraifft, trwy ddefnyddio cerdyn credyd, mae'n bwysig sicrhau eich bod yn defnyddio'r math gorau o gredyd sydd ar gael ac nad ydych yn creu problemau dyled i chi'ch hun.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.