Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Popeth y mae angen i chi ei wybod am becyn cymorth costau byw’r llywodraeth i helpu gyda’ch biliau ynni

Cyhoeddwyd ar:

Wedi'i ddiweddaru diwethaf:

Os ydych chi'n pendroni sut y bydd prisiau ynni cynyddol a mwy yn effeithio ar gyllid eich cartref, dyma’r grantiau a thaliadau sydd ar gael ar hyn o bryd i helpu pob cartref gyda'u biliau.

Cynllun Cymorth Biliau Ynni

Bydd y rhan fwyaf o bobl wedi cael y credyd o £400 tuag at eu biliau ynni a chafodd ei dalu rhwng mis Hydref 2022 a mis Mawrth 2023. Os oes gennych fesurydd rhagdaledig mae gennych 90 diwrnod i ddefnyddio’r talebau rydych wedi eu cael. Os oes gennych dalebau sydd heb eu defnyddio ac sydd wedi dod i ben mae gennych tan 30 Mehefin 2023 i ofyn am dalebau newydd. 

Cap Prisiau Ynni 2023

Mae'r rheoleiddwr ynni Ofgem wedi cwtogi faint o arian gall cyflenwyr ynni godi ar aelwyd am nwy a thrydan. Fodd bynnag, bydd eich biliau yn dal i godi'r gwanwyn hwn, gan fod llawer o'r gefnogaeth Costau Byw y mae'r llywodraeth wedi'i ddarparu yn mynd i leihau ym mis Ebrill.

Beth mae’r Cap Prisiau Ynni newydd yn ei olygu i chi

Mae’r cap prisiau ynni dal yn bodoli, ond ar hyn o bryd nid yw unrhyw un yn talu’r cyfraddau sydd wedi’i sefydlu gan y cap. Mae beth rydym yn talu wedi’i gyfyngu gan y warant prisiau ynni (EPG).

Unwaith bydd y cap prisiau’n cwympo’n is na’r EPG nid yw’r warant prisiau’n berthnasol rhagor gan mai’r cap prisiau ynni sy’n cynnig amddiffyniad yn erbyn prisiau uwch.

Bil ynni cartref tebygol yw £2,500 y flwyddyn nawr o dan y Warant Prisiau Ynni, sy’n para hyd at ddiwedd mis Mehefin. Disgwylir i brisiau gostwng yr haf yma, felly dylai fod bargeinion gwell ar gael pryd hynny.

Sut mae’r Cap Prisiau Ynni’n gweithio?

Mae’n bwysig nodi nid yw gwarant y llywodraeth, fel unrhyw gap pris ynni, yn cyfyngu’r bil cyflawn. Mae’n cyfyngu cost uned o ynni - felly yn dibynnu ar faint rydych yn ei ddefnyddio, gall eich bil fod yn uwch.

Bydd y sawl sy’n defnyddio mesurydd rhagdaledig atodol hefyd yn cael bil sydd tua £45 y flwyddyn yn uwch na chwsmer debyd uniongyrchol tebygol o fis Ebrill, o ganlyniad i gostau sefydlog uwch.

Taliadau Costau Byw 2023/24

Bydd tri Thaliad Costau Byw yn cael eu hanfon allan dros 2023/24 ar gyfer pobl sydd ar fudd-daliadau prawf modd, yn ogystal â thaliadau ychwanegol i bensiynwyr a phobl sydd ag anableddau. Fel y Taliadau Costau Byw blaenorol, bydd y rhain yn mynd yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc ac ni fydd angen gwneud cais amdanynt.

Mae’n debyg y byddwch yn gymwys os ydych yn cael un o’r budd-daliadau hyn:

 • Credyd Cynhwysol
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Pensiwn

Os nad ydych yn cael y budd-daliadau hyn ac rydych yn byw ar incwm isel, mae’n bwysig eich bod yn sicrhau eich bod yn cael popeth y mae gennych hawl iddo.

Caiff tri Thaliad Costau Byw ei wneud i’r sawl sy’n gymwys:

 • £301: Taliad Costau Byw cyntaf – 25 Ebrill 2023 i 17 Mai 2023
 • £150: Taliad Anabledd - yn ystof Haf 2023
 • £300: Ail Daliad Costau Byw - yn ystod Hydref 2023
 • £300: Taliad Pensiynwyr - yn ystod Gaeaf 2023/24
 • £299: Trydydd Taliad Costau Byw - yn ystod Gwanwyn 2024.

Beth i’w wneud os ydych yn poeni y byddwch yn dal igael trafferth gyda’ch biliau

Er y bydd y taliadau hyn yn help mawr i lawer o bobl, bydd eraill yn dal i'w chael hi'n anodd cael dau ben llinyn ynghyd.

Os yw hynny'n wir i chi, nid ydych chi ar eich pen eich hun ac mae help ar gael. Darganfyddwch fwy yn ein canllaw yn rheoli'ch arian mewn amseroedd ansicr, a all eich pwyntio i'r cyfeiriad cywir.

Tagiau
Pob postiadau blog Biliau
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.