Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i gyllidebu ar gyfer incwm afreolaidd

Os ydych yn hunangyflogedig, yn gweithio ar gontract dim oriau neu’n hawlio Credyd Cynhwysol, efallai bydd eich incwm yn amrywio bob mis. Darganfyddwch fwy am sut i gyllidebu’n dda pan fydd eich incwm misol yn amrywio.

Cyllidebu ar gyfer eich cyflog misol isaf

Os yw eich incwm yn amrywio, gall fod yn demtasiwn i gyllidebu fel petai bob mis yn un da. Ond gallai hwn eich gadael heb ddigon os ydych yn cael mis gwael.

Awgrym da yw cyllidebu ar gyfer eich incwm misol isaf – drwy wneud hynny, bydd y prif gostau wedi’u talu gennych bob tro. Yna, os cewch fis da, gallwch addasu’ch cyllideb fisol a’i gynyddu neu roi mwy i’ch cynilion.

Neu, cyfrifwch gyfanswm eich alldaliadau dros y flwyddyn ddiwethaf a’i rannu â 12. Bydd hyn yn rhoi cyfartaledd misol o’ch incwm.

I’ch helpu i reoli eich arian, rhowch gynnig ar ein Cynlluniwr Cyllideb hawdd i’w ddefnyddio, am ddim.

Cyllidebu ar gyfer eich alldaliadau

Efallai na fyddwch yn gwybod faint o arian sydd gennych yn dod i mewn bob mis, ond dylech fod yn gwybod faint sy’n cael ei wario – a dyma le da felly i gychwyn arni.

Gwnewch restr o’ch holl wariant rheolaidd pwysig. Bydd hyn yn cynnwys:

 • rhent neu forgais
 • costau teithio
 • ffôn symudol
 • trydan a nwy
 • yswiriant
 • Treth Gyngor
 • bwyd.

Efallai nad yw hynny’n ddull perffaith, ond os gwyddoch faint a warir bob mis gallwch gyllidebu – yn seiliedig ar faint o arian sy’n dod i mewn.

Mae hyn yn ffordd dda o nodi ffyrdd y gallwch dorri’n ôl.

Sicrhewch y gallwch fforddio i dalu biliau rheolaidd

Ar ôl i chi gyfrifo faint o wariant sydd gennych, bydd angen i chi sicrhau y gallwch fforddio’r costau hynny bob mis. Os na wnewch, gallech yn rhwydd iawn wynebu costau am fynd i mewn i’ch gorddrafft, neu wynebu mynd i ddyled.

Os ydych yn poeni am ddefnyddio’r arian sydd ar gyfer y biliau hynny, efallai y byddai’n syniad da sefydlu cyfrif ar wahân ar gyfer eich gwariant rheolaidd. Gallwch ychwanegu ato pan gewch fis o incwm uwch na’r arfer. Drwy wneud hynny, cewch sicrwydd y bydd arian ar gael yno i dalu am unrhyw wariant hanfodol.

Meddyliwch ymlaen

Mae’n bwysig ystyried newidiadau tymhorol mewn incwm, yn enwedig os ydych yn hunangyflogedig. Mewn rhai diwydiannau mae’r Nadolig yn gyfnod llewyrchus. Ond i eraill mae’n gyfnod anodd gan fod yr incwm yn isel iawn.

Bydd angen i chi gofio hefyd y bydd yna rai adegau pan fydd eich gwariant yn uwch. Er enghraifft, yn ystod cyfnod y Nadolig, neu pan fydd angen dathlu pen-blwyddi, neu pan wynebwch filiau blynyddol fel yswiriant car.

Adeiladwch gronfa argyfwng

Os cewch fis da, neu fis lle rydych yn gwario llai na’r disgwyl, osgowch y temtasiwn i wario’r arian ychwanegol.

Ceisiwch adeiladu cronfa argyfwng i dalu am gostau annisgwyl er mwyn i chi allu ymdopi â chyfnodau pan allai’ch incwm fod yn is.

Mae’n syniad da sicrhau bod gwerth tri mis o wariant hanfodol ar gael gennych. Ond bydd cael hyd yn oed gwerth un mis o incwm yn unig wrth gefn yn eich diogelu yn erbyn sioc incwm.

Cyllidebu ar Gredyd Cynhwysol gydag incwm afreolaidd

Mae'r swm o arian a gewch am Gredyd Cynhwysol yn seiliedig ar eich enillion ar gyfer y mis calendr cyn i chi gael eich taliad. Gelwir hyn yn gyfnod asesu.

Os ydych chi'n gweithio llawer mwy o oriau nag arfer un mis, mae'n bosibl y byddech yn ennill mwy nag ydych yn gymwys i gael o Gredyd Cynhwysol.

Os bydd hyn yn digwydd, gallai eich taliadau Credyd Cynhwysol ddod i ben ac efallai y bydd yn rhaid i chi ailymgeisio amdano eto.

Gall hyn ddigwydd hefyd os cewch eich talu'n wythnosol, bob pythefnos neu bedair wythnos, a’n cael mis gyda mwy o ddiwrnodau cyflog ynddo. Mae'n bwysig eich bod chi'n edrych ar eich calendr i wirio'ch diwrnodau cyflog a dweud wrth eich anogwr gwaith am unrhyw newidiadau.

Mae gan Gov.uk ragor o wybodaeth am sut mae'ch enillion yn effeithio ar eich taliadauYn agor mewn ffenestr newydd

Cyllidebu am fisoedd cost uchel

Mae’n bwysig ystyried newidiadau tymhorol i’ch incwm, yn enwedig os ydych yn hunangyflogedig.

Mae hefyd angen i chi fod yn ymwybodol o amseroedd pan gall eich alldaliadau fod yn uwch. Er enghraifft, o gwmpas y Nadolig, neu yn y misoedd lle mae penblwyddi neu mae biliau blynyddol yn ddyledus, fel yswiriant car. 

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Gwnewch yn siŵr y gallwch fforddio i dalu biliau rheolaidd

Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.