Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i adhawlio ffioedd banc annheg neu wedi’i becynnu

Os ydych chi'n cael trafferth yn ariannol neu'n meddwl eich bod wedi cael eich cam-werthu cyfrif wedi'i becynnu, gallwch ofyn i'ch banc ad-dalu unrhyw daliadau neu ffioedd misol rydych wedi'u talu dros y chwe blynedd diwethaf. Os nad yw hynny'n gweithio, gallwch gyfeirio'ch cwyn at y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol (FOS) am ddim.

Pryd y gallwch adhawlio

Rhaid i fanciau drin cwsmeriaid yn deg, sy’n golygu bod yn rhaid i'w cynhyrchion a'u gwasanaethau fod yn addas i'ch anghenion unigol. Gyda hynny mewn golwg, mae dau brif reswm lle gallai fod gennych achos i adhawlio ffioedd neu daliadau banc:

1. Rydych yn cael trafferth i dalu ffioedd banc

Gall banciau gymhwyso dau brif ffi os ydych yn gwario mwy nag sydd gennych yn eich cyfrif.

 • log dyddiol ar gyfer defnyddio gorddrafft - gellir trefnu hyn, lle mae'r banc wedi cytuno ar swm y gallwch ei wario ymlaen llaw, neu heb ei drefnu, lle maent yn caniatáu i'r taliad fynd drwyddo beth bynnag
 • ffi i atal taliad - gelwir hyn fel arfer yn ffi trafodiad di-dâl.

Fel arfer mae cap misol ar y swm y bydd banc yn ei godi arnoch mewn ffioedd trafodion di-dâl a llog gorddrafft heb ei drin. Gellir dod o hyd i hyn yn nhelerau ac amodau eich cyfrif - gofynnwch i'ch banc os nad ydych yn siŵr.

Os credwch fod y tâl yn anghywir neu'n annheg, cysylltwch â'ch banc i ofyn iddynt ei adolygu. Efallai y byddant hyd yn oed yn ei hepgor fel arwydd o ewyllys da.

Os yw'r ffioedd yn gwaethygu eich sefyllfa ariannol - er enghraifft, rydych yn cael trafferth prynu pethau angenrheidiol, talu biliau neu rydych wedi colli'ch swydd - dylai'r banc awgrymu ffyrdd y gallant helpu, megis ad-dalu'r taliadau neu gytuno ar gynllun ad-dalu di-log i glirio'ch gorddrafft.

I gael mwy o wybodaeth a llythyrau templed i'w defnyddio, gweler canllaw adhawlio MoneySavingExpertYn agor mewn ffenestr newydd

2. Rydych yn talu am gyfrif gyda nodweddion nad oes eu hangen arnoch neu na allwch eu defnyddio

Am ffi fisol, daw cyfrif banc wedi'i becynnu gyda pholisïau yswiriant fel teithio, ffôn symudol a methiant car. Er y gall hyn gynnig gwerth da os ydych angen a’n defnyddio'r buddion, os nad ydych yn siŵr beth rydych chi'n talu amdano, gallai fod wedi'i gam-werthu.

Os oedd unrhyw un o'r canlynol yn berthnasol pan wnaethoch gymryd y cyfrif, fe allech fod wedi cael eich cam-werthu a gallwch ofyn am ad-daliad o'r holl ffioedd misol rydych wedi'u talu (ynghyd â llog) os:

 • Dywedwyd wrthych na allech gael cyfrif am ddim neu nad oedd gennych unrhyw ddewis.
 • Nid oeddech chi eisiau nac angen yr yswiriant na gwasanaeth wedi'i gynnwys - er enghraifft, roedd eisoes gennych bolisi yswiriant teithio.
 • Ni allech ddefnyddio unrhyw un o fuddion y cyfrif - er enghraifft, nid oedd yr yswiriant teithio a gynhwyswyd yn talu am eich oedran.
 • Ni ddywedwyd wrthych faint y byddai'r cyfrif yn ei gostio.
 • Dywedwyd wrthych fod yn rhaid i chi agor y cyfrif i fod yn gymwys i gael cynnyrch gwahanol, fel morgais, gorddrafft neu gerdyn credyd.

Am gymorth cam wrth gam a theclyn cwyno am ddim, gweler canllaw MoneySavingExpert i adhawlio ffioedd cyfrif banc wedi’i becynnuYn agor mewn ffenestr newydd

Os yw’ch banc yn gwrthod, gallwch gwyno i’r FOS

Ar ôl i chi wneud cwyn i'ch banc, mae ganddynt wyth wythnos i ymateb. Os ydych yn anhapus â'u hateb, neu os yw'r terfyn amser wedi mynd heibio, gallwch ofyn i'r FOS ymchwilio.

Mae hwn yn wasanaeth am ddim lle bydd person annibynnol yn asesu'ch cais. Os ydynt yn credu bod y banc yn anghywir i'w wrthod, gallant ofyn i'r banc i roi pethau’n iawn.

Gallwch ddefnyddio'r teclyn gwirwyr cwynion FOSYn agor mewn ffenestr newydd os ydych yn barod i ddechrau eich cwyn.

Peidiwch â thalu unrhyw un i hawlio ar eich rhan

Ceisiwch osgoi defnyddio cwmni rheoli hawliadau. Byddant yn cwyno ar eich rhan, fel arfer yn dilyn yr un broses y gallech ei gwneud, ond byddant yn cymryd cyfran fawr o unrhyw ad-daliad a roddir i chi ac nid ydynt yn fwy tebygol o ennill achos nag yr ydych chi.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.