Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Syniadau priodas ar gyllideb

Cyhoeddwyd ar:

Llongyfarchiadau! Rydych yn mynd i gael diwrnod gwych gyda'r un rydych yn ei garu. Sicrhewch fod y teimlad hwnnw'n para ymhell i'ch priodas neu'ch partneriaeth sifil trwy osgoi bil mawr ar ôl eich diwrnod mawr.

Syniadau derbyniad priodas rhad

Mae'n debyg mai'r eitem ddrutaf ar eich bil priodas fydd llogi lleoliad - dyma rai awgrymiadau ar gael lleoliad anhygoel heb dorri'r banc.

Priodi yn y tymor tawel. Bydd rhai lleoliadau yn rhatach rhwng mis Hydref a mis Mawrth. Yn yr un modd, yn aml bydd dyddiau'r wythnos yn rhatach na phenwythnosau. Byddwch yn hyblyg gyda'ch dyddiadau a gweld beth allech ei arbed.

Ble allaf briodi ar gyllideb?

Gall neuaddau pentref, neuaddau eglwys, clybiau chwaraeon, gwestai bach ac ystafelloedd bwyta tafarn/bwyty gynnig opsiynau clyd a chost-effeithiol. Dewch i weld pa fathau o leoedd a lleoliadau sydd ar gael, a chadwch feddwl agored yn y lle rydych yn priodi ynddo.

Peidiwch â phoeni os yw'r lle yn gymharol blaen, gallwch o hyd ei addurno ar gyllideb.

Ceisiwch osgoi sôn am bwrpas y dathliad os gallwch ei helpu, nes eich bod wedi sicrhau'r lleoliad. Bydd ‘parti’ yn costio llawer llai na phriodas!

Faint mae lleoliad priodas nodweddiadol yn ei gostio?

Darllenwch ei blog ar faint mae priodas ar gyfartaledd yn ei gostio i ddarganfod beth mae pobl fel arfer yn ei dalu yn gyffredinol, ynghyd â ffigurau ar gyfer elfennau fel lleoliad derbynfa, ffotograffiaeth, cacen a blodau.

Syniadau bwyd priodas rhad

Gwnewch benderfyniad am alcohol

Bydd y lleoliad rydych yn ei ddewis a sut rydych yn ymdrin ag alcohol yn cael effaith fawr ar eich cyllideb bwyd a diod. Mae dewis lleoliad hollgynhwysol yn golygu y gallwch fargeinio ar y gost gyffredinol, yn hytrach na llogi lleoliad yn unig a gorfod trafod y holl filiau cyflenwyr ar wahân.

Gwiriwch a yw'ch lleoliad yn caniatáu i westeion ddod â'u alcohol eu hunain, a beth yw'r ffi agor potel o win. Weithiau gall gostio mwy i ddod â'ch alcohol eich hun diolch i gostau corcage uchel.

Os yw’n well gennych gyflenwi'r diodydd, gosodwch derfyn ar ba alcohol rydych am dalu amdano. Er enghraifft, talwch am y llwnc destun ac alcohol gyda'r pryd, ac yna sefydlwch far arian parod. 

Sut i gynilo ar y bil bwyd

I gael profiad personol a gwreiddiol, ystyriwch farbeciw haf neu bwffe, lle mae pawb yn dangos eu sgiliau coginio ac yn dod â dysgl sawrus neu felys i'r briodas. Gofynnwch i unrhyw ffrindiau a theulu sy'n coginio'n arbennig o dda i'ch helpu trwy wneud eu pryd arbenigol, fel eich bod yn gwybod peth o'r fwydlen ymlaen llaw.

Ewch am fwydydd rhad a bwydydd sy’n llenwi fel reis, pasta neu pizza, a'u haddurno. Er enghraifft, gwnewch bitsas crwst tenau o ffwrn wedi'i llosgi â choed ar gyfer naws awyr agored hafaidd, neu i gyd-fynd â miri hwyr y nos.

Cewch hyd i lori bwyd neu trefnwch bar i ddod â rhywfaint o newyddwch i weini'r bwyd. Gellir addasu cynhwysion rhatach fel pasta, brwschetta, byrgyrs a thatws wedi'u pobi gydag ystod o addurniadau a'u troi'n brofiad hwyliog.

Ar ôl cinio, pam talu am bwdin pan fydd gennych gacen briodas? Os ydych am i'ch gwesteion aros yn hwyr, ewch am greision a dip, craceri a chaws neu selsig i gael byrbrydau hwyr y nos.

Dewiswch un pryd i’w weini

Does dim byd gwaeth na gwesteion llwglyd. Bydd amser cychwyn eich priodas yn effeithio ar eich bil bwyd a diod: po hwyraf yn y dydd y byddwch chi'n dechrau, y lleiaf o weithiau y bydd yn rhaid i chi fwydo gwesteion.

Dewiswch amser o'r dydd ar gyfer eich seremoni sy'n caniatáu i'ch gwesteion gael cinio cyn eich priodas, ac yna canolbwyntiwch eich cyllideb ar bryd bwyd gyda'r nos yn gynnar.

 Gwisg briodas rhad

Mae teimlo’n arbennig yn eich gwisg yn rhan fawr o'r dydd, ond nid yw hynny'n golygu y dylai gostio llawer. Bwriedir defnyddio ffrogiau priodas unwaith, felly mae marchnad ail-law enfawr ar gyfer ffrogiau sydd fel newydd. Edrychwch mewn siopau elusennol neu ar-lein i gael bargen wych ar ystod eang o wisgoedd ail-law.

Os nad oes ots gennych ychydig o giwio, edrychwch ar werthiannau sampl i gael darnau dylunydd unwaith ac am byth. Edrychwch mewn rhai siopau stryd fawr pen uchel yn y gwerthiannau, efallai y byddwch yn dod o hyd i'r hyn rydych ar ei ôl ar gyfer eich ffrog, esgidiau ac ategolion.

Gallwch archebu ffrog wedi'i theilwra'n uniongyrchol gan gyflenwr yn Tsieina am ffracsiwn o bris manwerthu'r DU, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud eich ymchwil ar yr opsiwn hwn. Mae grwpiau Facebook yn ymroddedig i hyn, felly darganfyddwch beth sydd wedi gweithio i bobl eraill, darllenwch adolygiadau a negeswch y cyflenwr cyn prynu.

Syniadau addurno priodas rhad

Mae goleuadau yn gwneud gwahaniaeth mawr.  Edrychwch i weld pa oleuadau sydd gan eich lleoliad i'w cynnig, ac ewch am oleuadau tylwyth teg neu oleuadau te fel rhan o'ch addurn.

Bydd llestri gwydr fel jariau saer maen ffasiynol hefyd yn dod ag awyrgylch hyfryd wedi'i adlewyrchu i'ch goleuadau. (Yn amlwg gallwch gasglu jariau gwydr arferol yn hytrach na phrynu rhai ffasiynol!)

Prynwch ail-law a chael bargen ar eich addurn. Meddyliwch am y peth, dim ond unwaith y bydd ei angen arnoch! Gallwch gael bargen pecyn gyda rhedwyr bwrdd, addurn am ganol y bwrdd chynlluniwr bwrdd ar grwpiau Facebook neu wefannau fel eBay neu Gumtree lle gallwch brynu addurn priodas rhywun. Gallwch hefyd werthu'r cyfan ar ôl eu defnyddio a gwneud rhywfaint o arian yn ôl.

Ceisiwch ganolbwyntio ar ychydig o ddarnau arbennig neu thema sy'n clymu addurniadau bach gyda'i gilydd. Gallai eich addurn bwrdd hefyd gael ei ddefnyddio i ddechrau sgwrs, fel cwestiynau ynghylch pa mor dda y mae gwesteion yn adnabod y cwpl, neu bropiau doniol ar gyfer lluniau, neu hyd yn oed fel ffafrau i bobl eu cadw.

Os ydych yn defnyddio dau le ar gyfer y seremoni a'r derbyniad, peidiwch ag anghofio symud y blodau a'r addurniadau ar draws, yn hytrach na phrynu dwy set.

Syniadau tusw priodas rhad

Os ydych yn cael blodau, bydd llawer yn tynnu llun o'ch tusw, felly mae yna demtasiwn i wario llawer. Fodd bynnag, gallwch gael golwg wych gyda blodau sidan - maen nhw'n llawer brafiach nag yr arferent fod! Neu os ydych eisiau gwneud rhywfaint o grefftio, gwnewch dusw papur, neu archebwch un newydd neu ail-law fel cofrodd parhaol. Fel hyn rydych yn torri taliadau cludo o werthwyr blodau.

Os ydych eisiau blodau ffres yn bendant, ewch yn wyllt! Mae blodau gwyllt yn berffaith ar gyfer naws gwladaidd neu wreiddiol, ac yn costio braidd dim. Hefyd, gofynnwch i unrhyw arddwyr brwd am eich bod yn gwybod beth allent ei roi i chi fel anrheg briodas.

I gael edrychiad sydd at eich dant, gwelwch yr hyn y gallwch ei gael o'ch marchnad flodau neu archfarchnad leol ar fore eich diwrnod mawr. Gall ychydig o flodau mawr a llawer o flodau llai sy’n rhatach neu wyrddni weithio rhyfeddodau. Peidiwch â bod ofn gwneud arbedion ar y tuswau morwynion chwaith - canolbwyntiwch ar y prif dusw.

Sut allaf arbed arian ar werthwr blodau?

Os penderfynwch fynd am werthwr blodau i gyflenwi'ch blodau, meddyliwch yn lleol: bydd gwerthwyr blodau sy'n lleol i'ch lleoliad yn ei adnabod yn dda, ac mae'n cadw'r taliadau cludo i lawr. Ceisiwch fynd am flodau sydd yn eu tymor hefyd, a fydd yn arbed arian parod i chi. Fel y gallwch ddychmygu, mae rhosod coch yn mynd i fod yn eithaf drud, yn enwedig o amgylch Dydd Sant Ffolant!

Syniadau cacennau priodas rhad

Oes gennych ffrindiau a theulu sy'n pobi? Os ydych yn hapus iddynt ddefnyddio eu creadigrwydd, gofynnwch iddynt ystwytho eu sgiliau pobi fel anrheg briodas a gwneud eich cacen.

Fel arall, prynwch gacennau eisin gwyn plaen neu sbyngau heb eisin o archfarchnad a chael rhywun i roi eisin a'u haddurno ar eich rhan, neu gwnewch yr eisin eich hun os ydych yn hyderus gyda'r math hwn o beth.

Eisiau mynd am edrychiad mawreddog? Gofynnwch i’r pobydd ‘ffugio’ cwpl o haenau cacennau i chi, gan roi golwg cacen tair haen i chi, ond mewn gwirionedd, mae dau yn gardbord eisin ac mae modd torri un.

Cael digwyddiad hamddenol? Beth am gacennau bach neu toesenni yn lle cacen?

Syniadau rhad am lyfr gwesteion priodas

Wrth chwilio am ddeunydd ysgrifennu â thema briodas benodol, efallai y dewch o hyd i dag pris premiwm. Sganiwch y gwerthiannau am lyfr nodiadau braf yn eich thema lliw - bydd llawer o eitemau anrheg yn rhad ym mis Ionawr neu ar ôl cyfnod dychwelyd i'r ysgol.

Neu yn hytrach na llyfr nodiadau, gwnewch lyfr lloffion priodas.  Cewch becyn o gardiau post a’u gwasgaru o gwmpas fel rhan o’ch addurn, a gofynnwch i westeion ysgrifennu eu dymuniadau da a’u ‘postio’ mewn blwch i chi ei ddarllen a’i gasglu yn eich llyfr lloffion.

Gofynnwch i'ch gwesteion deipio, snapio neu gofnodi eu dymuniadau da i wneud llyfr gwestai digidol rhad neu am ddim o negeseuon, ffotograffau a fideos. Gallwch bob amser argraffu'r lluniau yn nes ymlaen. Defnyddiwch ap llyfr gwestai, gwefan briodas neu hyd yn oed blatfform cyfryngau cymdeithasol i gynnal eich holl ddymuniadau da digidol.

Syniadau cynllun bwrdd priodas rhad

Deunydd ysgrifennu priodas yw lle gallwch adael i'ch hobïau crefftus ddisgleirio ac arbed arian. Gallai caligraffi, stampio, dylunio graffig, darlunio a phaentio i gyd ddod yn ddefnyddiol iawn i wneud cynlluniau bwrdd unigryw ar gyfer cost deunyddiau crefft.

Neu, defnyddiwch dempled cynllun bwrdd ar-lein, rhowch eich enwau gwesteion i mewn ac argraffwch mewn lliw am ychydig bunnoedd, a'i fframio yn unol â'ch thema a'ch addurn.

Swmp brynwch eich deunydd ysgrifennu bwrdd ynghyd â'ch gwahoddiadau a'ch rhifau bwrdd i arbed mwy fyth. Cofiwch, nid yw dyrannu pob sedd bob amser yn angenrheidiol, felly gallwch arbed wrth brynu enw lle unigol i bawb. Os gallwch, dyrannwch fyrddau a gadewch i westeion eistedd yn rhydd.

Syniadau nos briodas rhad

Ar ôl yr holl waith cynllunio, adrenalin, bwyd a diwrnod anhygoel, byddwch wedi blino'n lân! Yn ddelfrydol, peidiwch â chynllunio i deithio'n bell ar noson eich priodas - efallai mai ystafell lân a thawel lle gallwch gysgu yw'r union beth sydd ei angen arnoch.

Os ydych yn cael derbyniad mewn gwesty, gwelwch pa fargeinion y gallwch eu trafod ar ystafelloedd - bydd yn gwneud paratoi ymlaen llaw a mynd i'r gwely wedi hynny llawer yn haws. Os na, gwelwch pa fargeinion y gallwch eu cael mewn lleoedd gerllaw, fel llety gwyliau, Gwely a Brecwast neu AirBnB.

Lle bynnag yr ewch, bydd cerddoriaeth a goleuadau yn eich helpu i greu awyrgylch hyfryd. Dywedwch wrth y llety ei fod yn noson eich priodas, yn aml byddant yn mynd y tu hwnt gydag ymdrech i'w gwneud hi'n arbennig i chi.

Trafferthion arian yw un o'r prif resymau dros berthnasoedd  yn chwalu, felly cadwch lygad barcud ar y pethau y byddwch eu cofio hiraf, fel y lluniau. Blaenoriaethwch bethau sy'n bwysig i chi, a gwnewch eich gorau i gadw rhifau'r rhestrau gwesteion o dan reolaeth er mwyn helpu i roi diwrnod priodas i chi nad yw'n eich gwthio i ddyled. 

Tagiau
Cyllidebu Pob postiadau blog Teulu
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.