Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut mae fy Mhensiwn y Wladwriaeth yn cael ei drethu?

Mae unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth rydych yn ei gael yn atebol i Dreth Incwm, ond bydd yn cael ei dalu cyn i unrhyw dreth gael ei didynnu.

Pensiwn y Wladwriaeth a Threth Incwm

Mae unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth a gewch yn cael ei drin fel incwm a enillir am resymau Treth, er nad ydych bellach yn gorfod talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar ôl i chi gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth. 

Mae faint o dreth incwm rydych yn ei thalu yn dibynnu ar gyfanswm eich incwm blynyddol o bob ffynhonnell. Er enghraifft:

 • enillion (gan gynnwys Pensiwn y Wladwriaeth)
 • elw o hunangyflogaeth
 • incwm rhent
 • pensiynau eraill rydych yn eu cael
 • llog banc neu gymdeithas adeiladu
 • incwm o'ch buddsoddiadau.

 

3

Rydych ond yn talu Treth Incwm unwaith bod eich cyfanswm incwm blynyddol yn uwch nag eich Lwfans Personol. Y Lwfans Personol safonol ar gyfer blwyddyn dreth 2022/24 yw £12,570.

Gall eich Lwfans Personol fod yn fwy neu'n llai na'r ffigwr safonol oherwydd nifer o ffactorau eraill.

Dylai Cyllid a Thollau EM ddweud wrthych faint yw eich Lwfans Personol bob tro y mae'n newid.

Os yw cyfanswm eich incwm blynyddol yn fwy na'ch Lwfans Personol, rydych yn atebol i dalu treth incwm ar y swm sy'n fwy na'r Lwfans Personol.

Mae gwahanol gyfraddau o Dreth Incwm yn weithredol, gan ddibynnu ar y math o incwm a faint o incwm sy’n berthnasol.

Er nad yw treth yn cael ei ddidynnu o’ch Pensiwn y Wladwriaeth,  bydd felly yn defnyddio rhywfaint o’r Lwfans Personol sy’n rhydd o dreth. Yn 2023/24 y Lwfans Personol di-dreth safonol yw £12,570 sy’n golygu os ydych yn derbyn y Pensiwn y Wladwriaeth newydd yn llawn, bydd gennych £1,969.80 (£12,570 llai £10,600.20) o’ch Lwfans Personol yn weddill ar gyfer ffrydiau incwm trethadwy eraill megis cyflogaeth neu bensiwn preifat neu alwedigaethol.

Pensiwn y Wladwriaeth ac incymau eraill

Os ydych yn gyflogedig neu os oes gennych incwm o bensiwn arall yn ogystal â Phensiwn y Wladwriaeth, bydd Cyllid a Thollau EM yn gofyn i'ch cyflogwr a/neu'ch darparwr pensiwn gymhwyso cod treth addas.

Mae hyn er mwyn gwneud iawn am y ffaith nad yw treth wedi'i didynnu o'ch Pensiwn y Wladwriaeth. Y canlyniad fydd eich bod wedi talu'r dreth gywir yn gyffredinol.

Bydd eich cyflogwr a/neu'ch darparwr pensiwn yn talu hwn i Gyllid a Thollau EM ar eich rhan.

Os ydych yn hunangyflogedig ac yn cael eich Pensiwn y Wladwriaeth, neu os oes gennych incwm arall - fel incwm o rentu eiddo - mae'n debygol y bydd angen i chi lenwi ffurflen dreth Hunanasesiad ar ddiwedd y flwyddyn.

Pethau y dylech eu wirio

Mae'n bwysig gwirio bob blwyddyn eich bod wedi talu'r swm cywir o dreth ar yr incwm a gewch.

Mae hyn yn arbennig o bwysig os oes gennych ychydig o wahanol ffynonellau incwm, fel:

 • swydd ran-amser neu llawn amser
 • llog banc neu gymdeithas adeiladu
 • incwm neu ddifidendau o fuddsoddiadau.

Mae angen i chi wirio hefyd a oes gennych newid mewn amgylchiadau sy'n effeithio ar yr incwm rydych yn ei gael, er enghraifft, rydych yn ymddeol o'r gwaith ac yn cael incwm is.

Os ydych wedi cael mwy o dreth wedi'i didynnu nag y dylech fod wedi'i thalu, gallwch adhawlio'r gwahaniaeth oddi wrth Gyllid a Thollau EM gan ddefnyddio un o'u ffurflenni hawlio ad-daliad.

Yn yr un modd, efallai y bydd yn rhaid i chi hefyd dalu unrhyw dreth sydd heb ei thalu'n ddigonol.

Os nad oes gennych ffynonellau incwm eraill, megis pensiynau eraill neu incwm o swydd, a'ch bod wedi dechrau cael eich Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016, bydd yn rhaid i chi gwblhau ffurflen dreth Hunanasesiad bob blwyddyn.

Yna mae angen i chi dalu'r dreth hon i Gyllid a Thollau EM. Felly mae'n syniad da sicrhau eich bod yn rhoi digon i un ochr i gwrdd â'r bil treth. 

Os gwnaethoch ddechrau cael eich Pensiwn y Wladwriaeth ar neu ar ôl 6 Ebrill 2016, bydd Cyllid a Thollau EM yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi faint sy'n ddyledus gennych. Nid oes angen cwblhau ffurflen dreth.

Gohirio neu roi'r gorau i gymryd eich Pensiwn y Wladwriaeth a threth

Os ydych wedi oedi cyn gwneud cais am Bensiwn y Wladwriaeth, neu wedi stopio ei gael am ychydig, ni fyddwch yn talu treth ar Bensiwn y Wladwriaeth yn ystod yr amser nad ydych yn ei gael.

Bydd y dreth rydych yn ei thalu pan fyddwch yn dechrau cael y Pensiwn y Wladwriaeth rydych wedi gohirio ei dderbyn yn dibynnu ar sut mae'r arian yn cael ei dalu i chi.

Os gwnaethoch gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar ôl 6 Ebrill 2016, byddwch yn cael Pensiwn y Wladwriaeth na chawsoch eich talu ar ffurf incwm uwch. Bydd hyn yn drethadwy fel incwm a enillir yn y ffordd arferol.

Os gwnaethoch gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016, mae gennych ddewis.

Os dewiswch gael Pensiwn y Wladwriaeth na chawsoch eich talu fel incwm uwch, bydd hyn yn drethadwy fel incwm a enillir yn y ffordd arferol.

Os dewiswch gael Pensiwn y Wladwriaeth na chawsoch eich talu fel cyfandaliad, trethir hyn ar eich cyfradd gyfredol ar eich cyfandaliad. Er enghraifft, os ydych yn drethdalwr cyfradd sylfaenol, bydd eich cyfandaliad yn cael ei drethu ar 20%.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.