Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cynlluniau balans arian parod

Gyda chynllun balans arian parod, rydych fel arfer yn cael gwarant isafswm cronfa pensiwn pan fyddwch yn ymddeol. A gallwch gymryd yr arian hwnnw sut bynnag rydych eisiau. Maent yn gweithredu fel cynlluniau cyfraniadau wedi’u diffinio, ond mae ganddynt rai nodweddion o gynlluniau buddion wedi’u diffinio.

Sut mae cynlluniau balans arian parod yn gweithio

Mae cynlluniau balans arian parod yn gweithio yn yr un ffordd fwy neu lai â chynlluniau cyfraniadau wedi’u diffinio – ond maent hefyd yn cynnwys:

 • isafswm enillion buddsoddiad gwarantedig, neu
 • canran warantedig o'r tâl a gronnwyd ar gyfer pob blwyddyn o wasanaeth.

Er enghraifft, gallai cynllun gynnig cyfandaliad gwarantedig pan fyddwch yn ymddeol, dywedwch, 20% o'r tâl am bob blwyddyn y gwnaethoch gyfrannu at y cynllun.

Pwy sy’n rheoli’r cynllun?

Mae cynllun balans arian parod fel arfer yn cael ei redeg gan ymddiriedolwyr, ar ran y cyflogwr.

Mae ymddiriedolwyr yn gyfrifol am bob agwedd ar y cynllun – gan gynnwys talu budd-daliadau i aelodau sydd wedi ymddeol.

Gweinyddwr cynllun, a benodir gan yr ymddiriedolwyr, sy'n delio â rheolaeth ddyddiol y cynllun.

Faint mae rhaid i mi ei gyfrannu?

Bydd eich cyflogwr yn cyfrannu at y cynllun. Ond efallai y bydd angen i chi gyfrannu hefyd – isafswm o leiaf.

Os penderfynwch gyfrannu mwy, efallai y bydd eich cyflogwr yn penderfynu paru eich cyfraniadau ychwanegol.

Eich cyflogwr sy'n penderfynu ar lefelau'r cyfraniadau i'r cynllun balans arian parod. Mae cyfraniadau fel arfer yn ganran o'ch enillion.

Bydd rheolau’r cynllun pensiwn yn diffinio beth yw ystyr ‘enillion’. Er enghraifft, nid yw rhai cynlluniau'n cyfrif enillion ychwanegol – er enghraifft, goramser, comisiwn neu fonysau.

Efallai na fydd y cynllun hefyd ond yn cyfrif cyfran o'ch cyflog wythnosol neu fisol neu'ch cyflog. Yn aml, gelwir eich enillion a ddefnyddir i gyfrifo buddion ymddeol yn ‘enillion pensiynadwy’.

Efallai bod eich cyflogwr yn defnyddio'r cynllun i gyflawni ei ddyletswyddau cofrestru awtomatig. Os felly, mae'r gyfraith yn nodi'r hyn sy'n cyfrif fel enillion pensiynadwy a'r lefel cyfraniadau leiaf y mae rhaid i'ch cyflogwr ei thalu.

Buddsoddir cyfraniadau a wneir i gynllun balans arian parod gennych chi neu eich cyflogwr (neu'r ddau) yn eich ‘pot’ unigol. Mae hwn yn cael ei ddal yn eich enw, yn yr un modd â chynllun cyfraniadau diffiniedig.

Byddwch chi a'ch cyflogwr eich dau’n cael rhyddhad treth ar gyfraniadau a wneir, yn ddarostyngedig i rai amodau. Dyma arian a fyddai wedi mynd i'r Llywodraeth fel treth, sy'n mynd i'ch pensiwn yn lle .

Buddsoddi’r gronfa a’r cyfraniadau

Bydd yr ymddiriedolwyr yn penodi rheolwyr buddsoddi i fuddsoddi'r arian a ddelir ym mhot a chyfraniadau pob aelod, fel y maent wedi'i dderbyn.

Byddant yn buddsoddi mewn ystod o wahanol asedau – a ddewisir i gefnogi'r lefel isaf o enillion buddsoddiad.

A yw'r enillion buddsoddiad rydych wedi'u hennill ar eich potiau mewn blwyddyn benodol yn llai na'r isafswm gwarantedig? Os felly, bydd eich cyflogwr yn gwneud mwy o gyfraniadau. Bydd hyn yn ychwanegu at eich pot i'r lefel isaf a warantir.

Os yw'r enillion buddsoddiad a gyflawnwyd yn uwch na'r isafswm gwarantedig, efallai y bydd eich cyflogwr yn dal rhywfaint o'r gormodedd o'ch potiau, neu'r cyfan ohono. Yna byddant yn defnyddio'r swm hwn i ychwanegu potiau yn y blynyddoedd i ddod – pan na chyflawnir yr enillion buddsoddiad gwarantedig lleiaf.

Mae'r strwythur hwn yn golygu mai eich cyflogwr – ac nid chi – sy'n agored i risg buddsoddi'r cynllun cyn eich ymddeoliad. Mae hon yn nodwedd o gynlluniau buddion wedi’u diffinio.

Mae rhai cynlluniau hefyd yn caniatáu i chi wneud cyfraniadau ychwanegol mewn cronfa cyfraniadau wedi’u diffinio ar wahân, ochr yn ochr ag elfen warantedig y cynllun.

Felly pan fyddwch yn ymddeol, byddai gennych gronfa wedi'i warantu ynghyd â chronfa cyfraniad wedi’i ddiffinio. Bydd y gwerth yn dibynnu ar berfformiad y buddsoddiadau. 

Cymryd arian o’ch pensiwn

Pan fyddwch yn penderfynu cymryd arian o'ch pensiwn, fel arfer mae gennych yr un dewisiadau ag y byddech o bensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio arferol:

 • Gallwch gael incwm ymddeol gwarantedig – Gallwch ddefnyddio'ch cronfa pensiwn i brynu incwm gwarantedig am oes neu am dymor penodol – a elwir hefyd yn flwydd-dal oes neu dymor penodol. Fel rheol gellir cymryd chwarter (25%) o'ch cronfa pensiwn yn ddi-dreth ar y cychwyn a bydd unrhyw daliadau eraill yn cael eu trethu.
 • Gallwch gael incwm ymddeol hyblyg – Gallwch adael eich arian yn eich cronfa pensiwn a chymryd incwm ohono. Mae unrhyw arian sydd ar ôl yn eich pot pensiwn yn parhau i gael ei fuddsoddi, a allai roi cyfle i'ch cronfa pensiwn dyfu, ond gallai ostwng mewn gwerth hefyd. Fel rheol gellir cymryd chwarter (25%) o'ch pot pensiwn yn ddi-dreth a bydd unrhyw dynnu arian arall yn cael ei drethu p'un a ydych yn eu cymryd fel incwm neu fel cyfandaliadau. Efallai y bydd angen i chi symud i gynllun pensiwn newydd i wneud hyn. Nid oes angen i chi gymryd incwm.
 • Gallwch gymryd eich cronfa pensiwn fel nifer o gyfandaliadau – Gallwch adael eich arian yn eich cronfa pensiwn a chymryd cyfandaliadau ohono yn ôl yr angen, nes bod eich arian yn rhedeg allan neu eich bod yn dewis opsiwn arall. Gallwch benderfynu pryd a faint i'w dynnu allan. Mae unrhyw arian sydd ar ôl yn eich cronfa pensiwn yn parhau i gael ei fuddsoddi, a allai roi cyfle i'ch cronfa pensiwn dyfu, ond gallai ostwng mewn gwerth hefyd. Bob tro y cymerwch gyfandaliad, fel rheol mae chwarter (25%) ohono yn ddi-dreth a bydd y gweddill yn cael ei drethu. Efallai y bydd angen i chi symud i gynllun pensiwn newydd i wneud hyn.
 • Gallwch gymryd eich cronfa pensiwn cyfan ar yr un pryd – Gallwch gymryd y swm cyfan fel cyfandaliad sengl. Fel rheol gellir cymryd chwarter (25%) o'ch cronfa pensiwn yn ddi-dreth – bydd y gweddill yn cael ei drethu. Bydd angen i chi gynllunio sut y byddwch yn darparu incwm ar gyfer gweddill eich ymddeoliad.
 • Gallwch hefyd ddewis cymryd eich pensiwn gan ddefnyddio cyfuniad o rai neu'r cyfan o'r opsiynau dros amser neu dros gyfanswm eich cronfa.

Sut gallaf ddarganfod beth sy’n gwarantu fy nghynllun balans arian parod?

Fel arfer byddech wedi cael llyfryn neu fynediad at wybodaeth ar-lein pan wnaethoch ymuno â'r cynllun.

Byddai hyn yn rhoi manylion y gwarantau i chi.

Os nad oes gennych y llyfryn neu'r mynediad ar-lein bellach – y peth gorau fydd i chi gysylltu â'r gweinyddwr a gofyn am fanylion.

A all fy nghyflogwr newid lefel y gwarantau?

Weithiau, efallai y bydd angen newid y gwarantau a'r buddion o dan y cynllun; er enghraifft, oherwydd newidiadau yn y gyfraith neu yn sefyllfa ariannol y cyflogwr.

Mae'r newidiadau hyn yn effeithio ar fuddion yn y dyfodol – ond nid ar y buddion rydych eisoes wedi'u cronni yn y cynllun.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae rhaid i gyflogwyr ymgynghori â chi ynghylch unrhyw newid i'r cynllun a allai leihau buddion yn y dyfodol.

Beth os bydd eich cyflogwr yn mynd yn fethdalwr? Os bydd hwn yn digwydd, bydd unrhyw elfen warantedig o'ch pensiwn yn cael ei gwarchod gan Gronfa Diogelu Pensiwn y Llywodraeth.

Os yw'ch cyflogwr yn gwneud newidiadau sy'n gwella'ch buddion heb orfod talu costau uwch iddynt, nid oes angen iddynt ymgynghori â chi. Ond dylent ddweud wrthych am y newidiadau o hyd.

Beth i’w wneud os ydych wedi colli’r manylion cyswllt ar gyfer eich cynllun

Os ydych wedi colli trywydd eich manylion pensiwn, gall Gwasanaeth Olrhain Pensiynau rhad ac am ddim y Llywodraeth eich helpu i ddod o hyd i'r manylion cyswllt cyfredol.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.