Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cymorth i bobl sy’n gaeth i’w morgais - cwestiynau cyffredin

Oes rhaid i mi ddefnyddio brocer morgeisi?

Nid oes unrhyw ofyniad i ddefnyddio brocer.

Fodd bynnag, dylai defnyddio brocer sydd â’r wybodaeth hon ei gwneud hi’n haws o ran adnabod a gwneud cais i fenthyciwr newydd.

Os ydych am drafod eich opsiynau â chyngynghorydd morgeisi wedi’i reoleiddio, gallwch lawrlwytho rhestr o gwmniau a fydd cyngynghorydd ganddynt sy’n gallu trafod eich opsiynau yn fwy manwl (PDF/A, 1.4MB)

Ydw i’n gymwys o dan yr asesiad fforddiadwyedd wedi’i addasu pe bawn i’n methu taliad morgais?

I fod yn gymwys rhaid i chi fod yn gyfoes â’ch taliadau morgais a heb fethu unrhyw daliadau yn ystod y 12 mis diwethaf.

Os ydych wedi methu taliad yn ystod y 12 mis diwethaf, ni fyddwch yn gymwys.

Beth pe bawn wedi gohirio talu oherwydd yr achosion o goronafeirws?

Ni ystyrir bod gohirio taliadau oherwydd argyfwng coronafeirws fel bod mewn ôl-ddyledion ac felly ni fyddant yn effeithio ar eich cymhwysedd ar gyfer y rheolau newydd.

A oes opsiynau newid eraill ar gael?

Oes yn bendant. Gall benthycwyr ddewis edrych ar nifer o wahanol opsiynau i helpu a bydd yr hyn sydd ar gael i chi yn amrywio yn ôl benthyciwr.

Bydd brocer morgeisi yn gwybod pa fenthycwyr sy’n cynnig gwahanol opsiynau newid.

Pam mai dim ond rhai benthycwyr y gallaf eu defnyddio?

Nid yw’n ofynnol i fenthycwyr gymhwyso’r newidiadau hyn, ond mae’r rheolydd - yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) - yn annog benthycwyr i wneud y newidiadau hyn lle bynnag y bo modd.

A fyddaf yn gallu cael cytundeb morgais rhatach newydd?

Os ydych wedi derbyn llythyr gan eich darparwr morgais yn rhoi gwybod eich bod yn gaeth i’ch morgais, efallai y gallwch nawr newid i forgais rhatach, os ydych yn gymwys.

Fodd bynnag, nid oes unrhyw sicrwydd y byddwch yn cael cytundeb morgais newydd neu ratach gan y bydd hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol.

Rwyf am symud cartref felly rwyf eisiau morgais newydd ar eiddo newydd - a allaf wneud cais?

Dim ond os ydych yn newid morgais ar eich cartref presennol y mae’r newidiadau hyn yn eich helpu. Ni fyddwch yn gymwys o dan y rheolau newydd os ydych am symud cartref neu os ydych yn prynu eiddo ychwanegol.

Rydw i dros 60 oed, pa opsiynau ail-forgeisio sydd ar gael i mi?

Nid oes unrhyw gyfyngiadau oedran ar y rheolau newydd. Os ydych yn cwrdd â’r meini prawf cymhwysedd, gallai’r newidiadau hyn olygu y gallwch symud i gytundeb morgais well neu ratach os ydych chi wedi cael trafferth newid yn y gorffennol.

Mae gan fenthycwyr opsiynau eraill hefyd os ydych chi dros 60 oed, gan gynnwys morgeisi llog yn unig wedi ymddeoliad a rhyddhau ecwiti. Bydd cyfyngiadau oedran ar rai o’r rhain.

Mae bob amser yn syniad da siarad â brocer i drafod eich amgylchiadau penodol a pha opsiynau a allai fod ar gael i chi.

Mae gen i forgais llog yn unig, a allaf i wneud cais o hyd?

Cyn belled â’ch bod yn cwrdd â’r meini prawf cymhwysedd, gallwch wneud cais o hyd.

Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd angen i chi gael cynllun i ad-dalu’r morgais sy’n ddyledus ar ddiwedd ei dymor a gallu darparu prawf o’ch gallu i ad-dalu.

Os nad oes gennych hwn, dylech siarad â’ch benthyciwr presennol i drafod eich opsiynau. Gallai hyn gynnwys newid rhan o’ch morgais i ad-daliad (cyfalaf a llog).  Bydd hyn yn cynyddu eich taliadau misol ond yn eich gadael mewn gwell sefyllfa i ad-dalu’ch morgais yn ddiweddarach.

Os ydych yn poeni na fyddwch yn gallu ad-dalu’r morgais, dylech weithredu nawr i ddeall eich opsiynau a’r hyn y gallwch ei wneud i wella’ch sefyllfa. Bydd gweithredu’n gynnar yn eich rhoi yn y sefyllfa orau bosibl ar ddiwedd eich morgais, neu’n gwella eich opsiynau i gael cytundeb morgais newydd well yn y dyfodol.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.