Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Coronafeirws ac yswiriant

Bydd y canllaw hwn yn edrych ar yr hyn y gallai cwmnïau yswiriant ei wneud ac yn mynd trwy amrywiaeth o enghreifftiau i’ch helpu i ddeall sut y gallai eich anghenion yswiriant fod wedi newid.

Beth mae cwmnïau yswiriant yn gallu ei wneud?

O dan reolau newydd, yn ystod yr achos o goronafeirws bydd cwmnïau yswiriant:

 • yn ystyried a yw’r polisi’n parhau i ddiwallu’ch anghenion
 • yn eich symud i gynnyrch mwy addas, a
 • hepgor unrhyw ffioedd neu daliadau eraill y byddai’n rhaid i chi eu talu fel arfer i newid neu wneud newidiadau i’ch polisi.

Gallai'r rhain olygu gostyngiad yn eich premiymau misol neu ad-daliad rhannol ar eich polisi.

Os ydych yn cael trafferth gwneud eich ad-daliadau misol, efallai y cewch gynnig neu gallwch ofyn am wyliau talu, a elwir hefyd yn rhewi am hyd at dri mis.

Os yw’ch anghenion yswiriant wedi newid

Os yw eich anghenion yswiriant wedi newid oherwydd yr achos o goronafeirws a’ch bod yn credu y gallai fod gennych hawl i ostyngiad neu ad-daliad, mae angen i chi gysylltu â’ch yswiriwr.

Bydd angen i chi egluro sut mae’ch anghenion wedi newid, neu pam nad oes angen yswiriant arnoch mwyach. Gallai hyn ymestyn o bosibl i ychwanegion yswiriant a ddaeth â chi ar yr adeg y gwnaethoch dynnu’ch polisi.

Er enghraifft, os ydych chi’n defnyddio’ch car i deithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith neu ei ddefnyddio ar gyfer busnes, ond bellach yn gweithio gartref, gallai nifer y milltiroedd rydych chi’n teithio bob blwyddyn fod yn sylweddol llai.

Gallai lleihau nifer y milltiroedd, rydych chi’n teithio ar eich polisi leihau eich premiymau, felly efallai y bydd gennych hawl i ostyngiad yn eich premiymau neu ad-daliad rhannol.

Mae’n bwysig cofio, mae newidiadau i’ch polisi yn debygol o fod yn fach, felly nid yw hyn yn debygol o fod yn swm mawr o arian.

Sut ydych chi’n dal i ddefnyddio eich polisi

Bydd anghenion yswiriant llawer o bobl wedi newid oherwydd yr achos o goronafeirws. Fodd bynnag, mae’n bwysig meddwl a oes gennych chi’r swm cywir o yswiriant ar gyfer eich anghenion o hyd.

Er enghraifft, os oes gennych bolisi yswiriant teithio blynyddol efallai na fyddwch nawr eisiau teithio dramor felly efallai y byddwch chi’n ystyried gofyn i’ch yswiriwr am ad-daliad rhannol ar eich premiwm blynyddol.

Mae hyn yn golygu cyn i chi wneud unrhyw benderfyniadau ynghylch eich polisi yswiriant mae angen i chi ystyried pa yswiriant sydd ei angen arnoch o hyd gan y gallai unrhyw benderfyniad gael effaith sylweddol ar hawliadau yn y dyfodol.

Symud ymlaen i bolisi mwy addas

Os bydd eich yswiriwr yn penderfynu nad yw’ch polisi cyfredol yn diwallu’ch anghenion mwyach oherwydd coronafeirws, gallent awgrymu polisi amgen sy’n fwy addas.

Os yw’r opsiwn hwn ar gael, yna mae angen i chi ddeall yr hyn a gwmpesir o dan y polisi newydd, ac am faint o arian.

Bydd yr holl wybodaeth hon wedi’i nodi yn eich dogfennau polisi yswiriant newydd ac mae’n bwysig eich bod chi’n darllen y rhain yn ofalus cyn cytuno i bolisi newydd.

Dylid hepgor unrhyw daliadau a ffioedd y byddai’n rhaid i chi eu talu fel arfer am newid neu wneud newidiadau i’ch polisi.

Pan fydd pethau’n dychwelyd i’r arferol

Ar ryw adeg yn y dyfodol, mae eich anghenion yswiriant yn debygol o ddychwelyd i’r arferol. Ond ni fydd eich yswiriant yn newid yn ôl yn awtomatig.

Pan fyddwch chi’n gwybod pryd mae’ch anghenion yswiriant yn debygol o fynd yn ôl i’r arferol, neu os bydd eich gofynion neu’ch amgylchiadau personol yn newid, er enghraifft os byddwch chi’n dechrau swydd newydd, neu’n ymgymryd ag ail swydd, dylech gysylltu â’ch yswiriwr cyn gynted â phosibl i gadewch iddyn nhw wybod. Fel hyn ni fyddwch mewn perygl o annilysu eich yswiriant.

Yswiriant car a cherbyd

Un o’r mathau mwyaf cyffredin o yswiriant sydd gennych a allai fod wedi cael ei effeithio gan yr achos o goronafeirws yw eich yswiriant car, fan a beic modur. Mae rhai enghreifftiau o sut y gallai eich anghenion fod wedi newid yn cynnwys:

 • ddim yn defnyddio’ch cerbyd mwyach i deithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith
 • ddim yn defnyddio’ch cerbyd mwyach at ddefnydd busnes
 • ddim yn defnyddio’ch cerbyd o gwbl mwyach
 • llai o filltiroedd.

Efallai na fydd angen rhai pethau ychwanegol ynghlwm wrth eich polisi mwyach fel:

 • gorchudd o allweddi newydd
 • gorchudd torri i lawr
 • car cwrteisi
 • yswiriant ar gyfer teithio rhyngwladol.

Yswiriant teithio

Mae cynlluniau teithio wedi bod yn un o’r maesydd yr effeithiwyd arnynt fwyaf gan yr achos o goronafeirws. Bydd hyn yn cael sgil-effaith ar eich yswiriant teithio gan gynnwys:

 • polisïau taith sengl ar gyfer teithio sydd ddim yn digwydd mwyach
 • polisïau aml-daith blynyddol nad ydych yn gallu eu defnyddio ar hyn o bryd.

Efallai y bydd pethau ychwanegol dewisol wedi’u cynnwys yn eich polisi hefyd fel:

 • gorchudd tarfu ar deithio
 • gorchudd offer chwaraeon
 • yswiriant ychwanegol ar gyfer teclynnau a gweithgareddau.

Efallai y bydd unrhyw un nad yw’n teithio’n fuan, yn ystyried gofyn am ad-daliad ar eu premiwm yswiriant teithio blynyddol neu aml-daith.

Yswiriant cartref a chynnwys

Yn ystod yr achos o goronafeirws, rydych yn debygol o fod yn treulio llawer mwy o amser gartref, felly mae’n annhebygol y bydd eich anghenion polisi yswiriant wedi newid yn yr un ffordd ag y gallent ar gyfer yswiriant cerbyd a theithio.

Fodd bynnag, efallai y bydd rhai pethau ychwanegol na fydd eu hangen arnoch yn ystod yr amser hwn, fel yswiriant ychwanegol pan fyddwch oddi cartref.

Fodd bynnag, mae’n debygol na fydd fawr o effaith na budd o gael gwared â’r rhain o’ch polisi.

Yswiriant iechyd a bywyd

Mae’n annhebygol iawn y bydd coronafeirws yn effeithio’n uniongyrchol ar eich polisïau yswiriant iechyd a bywyd. Er ei bod bob amser yn syniad da adolygu eich polisïau yn rheolaidd rydym yn argymell parhau â’ch polisïau cyfredol ar hyn o bryd os ydyn nhw’n dal i ddiwallu’ch anghenion. Bydd hyn yn helpu i atal unrhyw faterion a allai effeithio ar hawliad coronafeirws neu’ch premiymau yn y dyfodol.

Os ydych chi’n cael trafferth fforddio’ch premiymau, yna dylech siarad â’ch darparwr yswiriant a all drafod eich opsiynau.

Mae hefyd yn debygol y bydd gan unrhyw bolisi amddiffyn incwm hirdymor newydd y byddwch chi’n ei gymryd nawr gyfnod gwahardd i atal unrhyw hawliadau sy’n gysylltiedig â choronafeirws yn ystod yr amser hwn.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.