Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut mae cael credyd am y tro cyntaf

Er mwyn cael eich derbyn am gerdyn credyd, benthyciad personol, morgais, gorddrafft neu’r rhan fwyaf o ffurfiau credyd eraill yn y DU, fel arfer bydd angen hanes credyd a sgôr credyd da arnoch. 

Sut mae dechrau datblygu hanes credyd

Gallwch gymryd rhywfaint o gamau syml i ddechrau datblygu hanes credyd.

Agor a rheoli cyfrif banc

Bydd agor a defnyddio cyfrif cyfredol y DU yn eich helpu i adeiladu’ch hanes credyd oherwydd bydd yn dangos eich bod yn gallu rheoli eich incwm a’ch gwariant yn effeithiol.

Bydd agor a defnyddio cyfrif cyfredol yn gyfrifol yn helpu eich statws credyd

Trefnu Debydau Uniongyrchol

Trefnwch rai taliadau Debyd Uniongyrchol rheolaidd i dalu biliau megis eich nwy a thrydan neu’ch yswiriant cartref neu ffôn symudol.

Os ydych yn poeni efallai na fydd digon o arian yn eich cyfrif, neu os yw'ch incwm yn amrywio, efallai mai gwneud taliadau â llaw fyddai'r opsiwn gorau.

Peidiwch â methu taliadau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn talu’ch biliau i gyd yn brydlon, gan y bydd taliad hwyr neu daliad a fethwyd yn cael ei ddal yn eich erbyn.

Os oes rhaid i’r cwmni fynd i’r llys i gael yr arian, yna bydd dyfarniad llys sirol (neu decree yn yr Alban) yn effeithio’n ddifrifol ar eich gallu i gael credyd a bydd yn parhau ar eich ffeil am chwe blynedd.

Ffactorau a allai eich atal rhag cael credyd

Bydd darparwr benthyciadau yn edrych ar bethau penodol eraill ar wahân i’ch hanes credyd pan fydd yn ystyried eich sgôr credyd ac yn penderfynu a yw am roi benthyciad i chi.

A ydych ar y gofrestr etholwyr

Mae cofrestru i bleidleisio yn y DU yn golygu bod darparwyr benthyciadau yn gallu gwirio eich bod yn byw ble rydych yn dweud eich bod yn byw, felly mae’n bwysig cofrestru.

Os nad yw’ch enw ar y gofrestr etholwyr, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei ychwanegu cyn gynted â phosibl.

Cysylltiadau ariannol â phobl eraill

Os ydych yn ystyried cael cytundeb credyd ar y cyd (megis benthyciad neu forgais) â rhywun arall, gallai ei sgôr credyd effeithio ar eich un chi.

Y rheswm am hynny yw oherwydd y bydd eich ffeil credyd yn cael ei ‘chysylltu’ â ffeil credyd y person arall, a gall darparwr benthyciadau edrych ar ffeil y person hwnnw yn ogystal â’ch ffeil chi os byddwch yn gwneud cais am gredyd.

Er enghraifft, os bydd y person hwnnw’n peidio gwneud ad-daliadau ar gardiau credyd neu fenthyciadau eraill, gallai hynny niweidio eich statws credyd chi.

Dyna pam ei bod yn bwysig dod â chysylltiadau ariannol â chynbartneriaid i ben drwy gau unrhyw gyfrifon ar y cyd sydd gennych o hyd a chysylltu â’r asiantaeth gwirio credyd i ofyn am ‘hysbysiad datgysylltu’ i wneud yn siŵr na fydd eich ffeiliau credyd yn cael eu cysylltu â’i gilydd.

Gall eich sgôr credyd effeithio ar gost benthyca

Gallai eich sgôr credyd ddylanwadu hefyd ar y gyfradd llog a’r APR y codir arnoch am unrhyw fenthyca, a’r swm y gallwch ei fenthyg  

Gwirio eich adroddiad credyd

Gall gwirio'ch adroddiad credyd yn rheolaidd eich helpu i weld i ba gyfeiriad mae'ch sgôr yn mynd a nodi unrhyw wybodaeth anghywir.

Pethau i’w hystyried cyn i chi fenthyg arian

Os ydych am wneud cais am gredyd ar ôl i chi adeiladu hanes credyd, mae rhai pethau i'w hystyried.

Yn bwysicaf oll, a oes angen i chi fenthyg arian? Gall cymryd credyd a chadw i fyny ag ad-daliadau wella'ch sgôr credyd. Ond os byddwch yn colli taliadau bydd eich sgôr yn gostwng a gallai hyn effeithio ar eich siawns o fenthyca arian yn y dyfodol.

Os oes angen i chi fenthyg arian a'ch bod yn siŵr y gallwch fforddio'r ad-daliadau, efallai y byddai'n syniad da meddwl pa fath o gredyd rydych ei eisiau. Mae hyn yn dibynnu ar lawer o ffactorau, megis faint sydd ei angen arnoch, pa mor hir am eich amgylchiadau personol a'ch amgylchiadau personol

Mae'n bwysig bod yn ofalus ynghylch sut rydych yn gwneud cais am gredyd. Bydd gwneud cais am ormod o gynhyrchion o fewn cyfnod byr yn effeithio'n negyddol ar eich statws credyd a bydd yn gwneud benthycwyr yn llai tebygol o dderbyn eich cais. Ond efallai na fydd rhai darparwyr credyd ond yn cynnal chwiliad meddal cyn gwneud cais am gredyd.

Mae gwiriad credyd meddal yn caniatáu i fenthyciwr gael golwg gychwynnol ar wybodaeth a gedwir ar eich adroddiad credyd. Yna byddant yn penderfynu pa mor llwyddiannus fyddai'ch cais heb archwiliad llawn o'ch hanes credyd. Oherwydd nad ydynt yn gadael ôl troed ar eich adroddiad credyd, ni all benthycwyr weld y chwiliadau hyn ac nid ydynt yn effeithio ar eich statws credyd

Gwneud cais am gredyd

Cyn i chi ddechrau llenwi ffurflen gais, gwnewch yn siŵr fod gennych y canlynol wrth law:

 • enw a chyfeiriad eich cyflogwr
 • manylion eich cyfrif banc neu’ch cymdeithas adeiladu
 • eich incwm misol neu flynyddol a chyfeirnod talu

Efallai y gofynnir i chi hefyd am fanylion ymrwymiadau credyd cyfredol, gan gynnwys cyfyngiadau credyd a symiau sy’n weddill, a gwariant arall.

Efallai yr hoffech lunio rhestr o’r arian sydd gennych yn dod i mewn ac yn mynd allan bob mis.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn – Sul:Wedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.